งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก วันที่

2 EXAMPLE ลำดับ ข้อบกพร่อง ภาพถ่ายก่อนการแก้ไข การแก้ไข
ภาพถ่ายหลังการแก้ไข 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXAMPLE

3 EXAMPLE ลำดับ ข้อบกพร่อง ภาพถ่ายก่อนการแก้ไข การแก้ไข
ภาพถ่ายหลังการแก้ไข 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXAMPLE

4 EXAMPLE ลำดับ ข้อบกพร่อง ภาพถ่ายก่อนการแก้ไข การแก้ไข
ภาพถ่ายหลังการแก้ไข 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXAMPLE

5 EXAMPLE ลำดับ ข้อบกพร่อง ภาพถ่ายก่อนการแก้ไข การแก้ไข
ภาพถ่ายหลังการแก้ไข 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXAMPLE

6 ลำดับ ข้อบกพร่อง ภาพถ่ายก่อนปรับปรุง การแก้ไข ภาพถ่ายหลังปรับปรุง
ขั้นตอนการตอบกลับ ทำการพิมพ์ข้อบกพร่องที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นำภาพถ่ายข้อบกพร่องลงในช่องภาพถ่ายก่อนปรับปรุง ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ่ายภาพจุดที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยขอให้เป็นมุมกล้องและขนาดเดียวกับที่ถ่ายไว้ก่อนการปรับปรุง จัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลเพื่อการนำเสนอคณะกรรมการฯ จำนวน 1 แผ่น หากเป็นการต่ออายุการรับรองโรงงาน ขอให้ทางโรงงานเสนอสัตวแพทย์ประจำโรงงานลงนามตรวจสอบการแก้ไขทุกข้อก่อน ส่งเอกสารและแผ่นซีดีมายังผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หากมีข้อแนะนำให้ทำการปรับปรุงแต่ไม่ต้องส่งการแก้ไข การแก้ไขขอให้ดำเนินการภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งลงนาม


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google