งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
Internet ครูคินพรรณ ภูโตนนา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม.เขต 24

2 Internet อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ
อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งงานราชการและเอกชน ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

3 ที่มาของอินเตอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายนี้มีชื่อว่า APRA ( Advanced Research Project Agency) เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้จึงมีชื่อเรียกว่า อาร์พาเน็ต (ARPANET) เครือข่ายนี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานทางด้านการทหาร โปรโตคอลที่ใช้ชื่อว่า DAPRA

4 ที่มาของอินเตอร์เน็ต
ต่อมา ARPA ได้สร้างมาตรฐานในการเชื่อมต่อขึ้นใหม่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จึงได้สร้างโปรโตคอลขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้กันมาจนถึงปัจจุบันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) และเมื่อปี ค.ศ มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อในเครือข่ายมากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอินเตอร์เน็ต (Internet)

5 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
เริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยลักษณะการเชื่อมต่อนั้นเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ ติดต่อกันเป็นครั้งคราว และใช้โมเด็มความเร็วเพียง 2,400 บิต ต่อวินาทีเท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรก โดยมีความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาที และต่อมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ โดยเครือข่ายนี้มีชื่อว่า ไทยสาร ซึ่งให้บริการทางการศึกษาและวิจัย

6 ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต
ทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต คือสิ่งที่เราสามารถ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่งานของเราได้ ทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ตได้แก่ 1. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) 2. โกเฟอร์ (Gopher) 3. เทลเน็ต (Telnet) 4. เวย์ส (WAIS , Wide Area Information Service) 5. อาร์ชี (Archie)

7 World Wide Web: WWW เป็นระบบอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเอกสารจากแฟ้มข้อความ ในรูปข้อความหลายมิติ WWW มีคุณสมบัติดังนี้ - User-friendly ที่ทำให้ผู้ใช้สะดวกในการเลือกตัวเลือกต่างๆบนหน้าจอ และเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องจดจำคำสั่งที่ยุ่งยาก - เอกสารในรูปมัลติมีเดีย โดยแต่ละหน้าเว็บเพจจะประกอบสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ กราฟิก ภาพ วีดีโอและเสียง - มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้และ Server

8 Gopher เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มี WWW
โดยมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (Minnesota) จุดประสงค์ก็เพื่อค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์การค้นหาสารสนเทศ ทำได้โดยการพิมพ์คำหรือวลีลงไประบบจะค้นหา ถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาแสดงบนหน้าจอ ในรูปของข้อความ ปัจจุบัน Browser ก็ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Gopher ด้วย

9 Telnet ที่อยู่ห่างไกลกันคล้ายกับการโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่อง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลกันคล้ายกับการโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่อง โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Client ของ Telnet (Telnet จะใช้กับเครื่องเมนเฟรมซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย แต่เครื่องเมนเฟรมนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง)

10 WAIS (Wide Area Information Service)
เป็นเครื่องมือในการค้นหาฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยระบบนี้จะมีวิธีดำเนินการที่ทำให้ผู้ใช้เห็นว่า มีฐานข้อมูลอยู่เพียงแห่งเดียว

11 Archie ระบบนี้เป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ขั้นตอน
ของการโยกย้ายแฟ้มข้อมูลผู้ใช้จะต้องเข้าไปค้นหาก่อนว่า ข้อมูลที่ตนเองต้องการนั้นเก็บอยู่สถานที่ใด จากนั้นจึงจะเข้าไปค้นหาที่สถานที่ที่ต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่อไป

12 บริการของอินเทอร์เน็ต
1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail = ) เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งจะต้องส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ซึ่งเป็นที่อยู่ ในรูปแบบอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมายขึ้นมา 1 ฉบับ แล้วส่งไปยังที่อยู่นั้น ผู้รับจะได้รับจดหมายนั้นภายในเวลา ไม่กี่เวลา แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม นอกจากนี้ ยังสามารถส่งแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์แนบไปกับอีเมล์ได้ด้วย

13 บริการของอินเทอร์เน็ต
2. การขอเข้าระบบจากระยะไกล หรือเทลเน็ต (Telnet) เป็นบริการอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งโดยที่เราสามารถเข้าไป ใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียน ทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน แล้วกลับไปที่บ้าน เรามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านและต่ออินเทอร์เน็ตไว้ เราสามารถเรียกข้อมูลจากที่โรงเรียนมาทำที่บ้านได้ เสมือนกับเราทำงานที่โรงเรียนนั่นเอง

14 บริการของอินเทอร์เน็ต
3. การโอนถ่ายข้อมูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถค้นหาแลเรียกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสือ รูปภาพ และเสียง

15 บริการของอินเทอร์เน็ต
4. การสืบค้นข้อมูล (Gopher, Archie, World Wide Web) หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข่าวสาร ที่มีอยู่มากมาย แล้วช่วยจัดเรียงข้อมูลข่าวสารตามหัวข้อ อย่างมีระบบ เป็นเมนู ทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายหรือสะดวกขึ้น

16 บริการของอินเทอร์เน็ต
5. การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet) เป็นการให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถพบปะกัน แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยมีการจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่มข่าวหรือ นิวส์กรุ๊ป(Newsgroup) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องหนังสือ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ต้นไม้ คอมพิวเตอร์ และการเมือง เป็นต้น ปัจจุบันมี Usenet มากกว่า 15,000 กลุ่ม นับเป็นเวทีขนาดใหญ่ให้ทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง

17 บริการของอินเทอร์เน็ต
6. การสื่อสารด้วยข้อความ(Chat, IRC–Internet Relay Chat) เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความโต้ตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่านอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ ในห้องสนทนาเดียวกัน แต่ละคนพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันไปมา ได้ในเวลาเดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม

18 บริการของอินเทอร์เน็ต
7. การซื้อขายสินค้าและบริการ (E – Commerce = Electronic Commerce) เป็นการจับจ่ายซื้อ – ขายสินค้า และบริการ เช่น ขายหนังสือ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจุบันมีบริษัทนับหมื่นบริษัท ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกิจ และให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในปี การค้าขายบนอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจ แบบใหม่ที่น่าสนใจ และเปิดทางให้ทุกคนเข้ามาทำธุรกิจได้ โดยใช้ทุนไม่มากนัก

19 บริการของอินเทอร์เน็ต
8. การให้ความบันเทิง (Entertain) ในอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากประเทศไทย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

20 การส่งถ่ายข้อมูล การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ไม่ได้ส่งข้อมูลเป็นชุดยาว ๆ หากแต่ส่งไปเป็นชิ้น ๆ เป็นชุด ๆ หรือเรียกกันทั่วไปว่า แพ็กเกต (Packet) แพ็กเกตจะถูกส่งไป ตามสายเคเบิล เมื่อไปถึงผู้รับแล้ว แพ็กเกตจะมารวมกัน เป็นข้อความยาว ๆ เหมือนเดิม แต่ถ้าแพ็กเกตใดขาดหาย หรือตกหล่น คอมพิวเตอร์ก็จะตรวจสอบ และส่งแพ็กเกตมาใหม่ จนข้อมูลครบเหมือนเดิม

21 การส่งถ่ายข้อมูล การที่ข้อมูลจะถูกส่งถ่ายเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด ที่เชื่อมต่อกันในระบบเครือข่ายนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรค ในการสื่อสาร ทำให้ไม่อาจส่งถ่ายข้อมูลได้สะดวกจึงได้มีการพัฒนา ภาษากลางสำหรับสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดสามารถสื่อสารกันได้ ภาษาดังกล่าวเรียกว่า TCP/IP ย่อมาจากคำว่า Transmission Protocol/Internet Protocol

22 สิ่งที่ต้องมีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
1. คอมพิวเตอร์ (Computer) 2. โมเด็ม (Modem) 3. หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) 4. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) 5. หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)

23 ศัพท์เกี่ยวกับ Internet

24 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
เป็นหนึ่งในบริการยอดนิยมในอินเทอร์เน็ต บริการนี้จะอยู่ในรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ในลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์

25 เว็บเพจ (Web Page) คือ หน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์
ในเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เวบเพจหลายๆ เวบเพจรวมกันเป็นเวบไซต์

26 เว็บไซต์ (Web Site) เป็นชุดของเว็บเพจที่ถูกสร้างขึ้น
โดยองค์กรบริษัท และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

27 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
อินเทอร์เน็ตที่เป็น WWW ซึ่ง Web Browser นั้นจะต้องเชื่อมต่อ ไปยัง เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ โฮสต์ เพื่อเรียกข้อมูลที่ต้องการ Web Browser เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ

28 HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ เรียกว่า ภาษาHTMLภาษานี้จะใช้
คำสั่งที่เรียกว่า “แท็ก” เป็นตัวควบคุม การแสดงข้อความ การจัดภาพและ การจัดหน้าของเว็บเพจ

29 โปรโตคอล (Protocol) คือข้อตกลงในการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ในเครือข่าย ดังนั้น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ในเครือข่ายจะติดต่อสื่อสารกันได้ ก็ต้องใช้โปรโตคอล ตัวเดียวกัน

30 TCP/IP (Transmission Protocol/Internet Protocol)
เป็นโปรโตคอลที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเป็นโปรโตคอลหลักของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

31 หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)

32 ระบบชื่อของเครื่อง (Domain Name System-DNS)
ใช้เป็นฐานข้อมูลแปลงโดเมนเนมไปเป็นตัวเลข IP ส่วนทางผู้ใช้จะเปลี่ยนตัวเลข IP Address ให้เป็นคำที่อ่านแล้วเข้าใจและจำได้ง่าย เช่น huaimek.ac.th

33 stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช moc.go.th กระทรวงศึกษาธิการ
microsoft.com ศูนย์บริการของบริษัทไมโครซอฟต์ การกำหนด DNS เรียงลำดับความสำคัญของชื่อจากขวาไปซ้าย โดยมีจุดคั่น เช่น tu.ac.th th ย่อมาจาก Thailand (ชื่อประเทศ) ac ย่อมาจาก Academic (การใช้งานด้านวิชาการ) tu ย่อมาจาก Thamasat University ชื่อหน่วยงานเจ้าของ

34 การตั้ง DNS มีหลักการดังนี้
1. ชื่อทางขวาสุดจะบอกชื่อประเทศ เช่น th = ประเทศไทย (Thailand) au = ประเทศออสเตรเลีย (Australia) ca = ประเทศแคนาดา (Canada) uk = ประเทศ (United Kingdom) huaimek.ac.th

35 2. ชื่อถัดมา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
2. ชื่อถัดมา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ac หมายถึง Academic สถาบันการศึกษา co หมายถึง Commercail ภาคองค์กร ภาคเอกชน go หมายถึง Government หน่วยงานราชการ or หมานถึง Organization องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร net หมายถึง Network องค์กรที่ให้บริการระบบเครือข่าย huaimek.ac.th

36 com หมายถึง Commercail ใช้ในธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน
3. ชื่อถัดมาจะเป็นลักษณะการดำเนินงานขององค์กร คือ com หมายถึง Commercail ใช้ในธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน edu หมายถึง Education ใช้ในสถานศึกษา gov หมาถึง Government ใช้ในหน่วยงานราชการ net หมายถึง Network ใช้ในหน่วยงานเครือข่าย sanook.com


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google