งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Internet. 2 คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลจากแหล่งหรือ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อินเตอร์เน็ตเริ่มจาก วงการทหารในสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Internet. 2 คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลจากแหล่งหรือ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อินเตอร์เน็ตเริ่มจาก วงการทหารในสหรัฐอเมริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Internet

2 2 คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลจากแหล่งหรือ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อินเตอร์เน็ตเริ่มจาก วงการทหารในสหรัฐอเมริกา ต่อมามีการ นำมาใช้ในวงการธุรกิจ เข้าสู่ประเทศไทยผ่าน เครือข่ายไทยสาร (THAISARN: the Thai Social / Scientific, Academic and Research Network) ดูแล โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

3 3 ระบบเครือข่าย การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal Computer) เช่น แฟ้มข้อมูล หน่วยความจำ อุปกรณ์ อินพุต เอาต์พุตใช้งานได้เฉพาะเครื่องเท่านั้น ไม่ สามารถแบ่งทรัพยากรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆใช้ได้ จึงเกิดระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเอา คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน โดยผ่านสายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ สายเคเบิล เคเบิลใยแก้ว การนำระบบเครือข่ายมาใช้ทำ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ระบบเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เรียกว่า LAN (Local Area Network) ส่วน ระบบที่เชื่อมต่อระหว่าง ประเทศเรียกว่า WAN (Wide Area Network) Internet ถือเป็น เครือข่ายประเภทหนึ่ง

4 4 เครือข่าย Internet เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือเป็นระบบ เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อหลายสิบล้าน เครื่อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงต้องมีมาตรฐานในการ ติดต่อสื่อสาร เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

5 5 TCP/IP กฏต่างในการติดต่อสื่อสารเราเรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ซึ่งมีอยู่หลาย ประเภท ในอินเตอร์เน็ตใช้ TCP/IP ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ TCP (Transmission Control Protocol) ทำหน้าที่แยกแยะ กำหนดลำดับข้อมูล วิธีการส่งข้อมูล จุดหมาย ปลายทาง ขณะที่ IP (Internet Protocol) ทำหน้าที่ กำหนดขนาดและจัดการเมื่อเอกสารเสียหาย เช่น มีการตรวจเช็ค และบังคับให้ต้นทางส่ง ข้อมูลใหม่เป็นต้น

6 6 IP Address ทั้งผู้รับผู้ส่งต้องมีที่อยู่ ที่ไม่ซ้ำกัน เป็น ตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด คั่นด้วย จุด เช่น IP ของคณะ วิทยาศาสตร์ 10.4.0.4

7 7 Domain การจดจำที่อยู่เป็นตัวเลขจำได้ยาก เพราะไม่สื่อความหมายกับ ผู้ใช้ระบบจึงมีการนำเอาระบบ DNS (Domain Name System) มาใช้แทนเช่น คณะวิทยาศาสตร์ใช้ science.cmu.ac.th แทน 10.4.0.4 ชื่อโดเมนถูกแบ่งเป็น ลำดับชั้น คั่นด้วยจุด โดยเริ่มจาก ระดับย่อยไปหาระดับใหญ่ ดังนี้ science หมายถึง โดเมนของหน่วยงานย่อยที่สุด cmu หมายถึง โดเมนของหน่วยงานย่อยที่ใหญ่ ขึ้นมา ac หมายถึง ประเภทขององค์กร ac = Academic กลุ่มสถาบันการศึกษา or = Organization กลุ่มองค์กร co = Company กลุ่มบริษัท go = Govermment กลุ่มราชการ th หมายถึง โดเมนระดับประเทศ th ประเทศไทย uk ประเทศอังกฤษ

8 8 บริการใน Internet เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แสวงหาประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ อินเตอร์เน็ตจึงมีบริการหลาย รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะมีแม่ข่าย (Server) เป็น ศูนย์กลาง เช่น E-mail Server, New Server, Web Server

9 9 World Wild Web เครือข่ายใยแมงมุมเป็นบริการใน Internet ที่นำเสนอ ข้อมูลคล้ายหน้ากระดาษสามารถค้นหาข้อมูลได้ ที่ละหน้า เรียกว่า Web page โดยมีหน้าแรก เรียกว่า Home page ขณะที่ Web page แต่ละหน้า สามารถ เชื่อมโยงหากันได้เรียกว่า Link Web page เขียนโดยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เรียกว่าไฟล์โค๊ดถูกเก็บใน Web Server และ ถูกเรียกใช้ผ่าน Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Netscape

10 10 World Wild Web World Wide Web (WWW) มีองค์ประกอบ หลัก 3 อย่างคือ 1. Web Server โพรโทคอล (Protocol) http:// Hyper Text Transfer Protocol ftp:// File Transfer Protocol โฮสต์ (Host) ชื่อเครื่อง d คำขอชิ้นงาน ประกอบด้วย path และ ชื่อไฟล์ http//www.science.cmu.ac.th/comp100

11 11 World Wild Web 2. Web Browser (Web client) คือโปรแกรมที่ ใช้เป็นทางผ่านเพื่อขอบริการต่างๆใน อินเตอร์เน็ต มี 2 รูปแบบคือ Text mode และ Graphic mode 3. Content เป็นเนื้อหาที่มีการนำเสนอข้อมูลคล้าย หน้ากระดาษมีหน้าแรกเรียกว่า Home page

12 12 FTP การโอนไฟล์ หมายถึงการทำสำเนาไฟล์ระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์จากโฮสต์ไปยังพีซี หรือ กลับกัน โดยใช้มาตรฐานการติดต่อแบบ FTP (File Transfer Protocol) ผ่านโปรแกรม Cute FTP, WS_FTP หรือ FTP ที่อยู่ใน บราวเซอร์ การเรียกใช้บริการ FTP ให้ พิมพ์ ftp:// ตามด้วยชื่อของ FTP site หรือ FTP server เช่น ftp://microsoft.com Upload/Download การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาไว้ยังเครื่องพีซี เรียกว่า Download เช่น การ ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์มาที่เครื่องของเรา ขณะที่ Upload เป็นการนำไฟล์จากเครื่องของเราไปยังเครื่องอื่นๆ เช่น การโอนโปรแกรมขึ้นบน เครื่อง Server ซึ่งถือเป็นการ Public Web site ของเรา

13 13 FTP Upload/Download การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาไว้ยัง เครื่องพีซี เรียกว่า Download เช่น การ ดาวน์ โหลดไฟล์จากเว็บไซต์มาที่เครื่องของเรา ขณะที่ Upload เป็นการนำไฟล์จากเครื่องของ เราไปยังเครื่องอื่นๆ เช่น การโอนโปรแกรมขึ้นบน เครื่อง Server ซึ่งถือเป็นการ Public Web site ของเรา

14 14 FTP FTP site มี 2 แบบ คือ Anonymous FTP และ Private FTP Anonymous FTP เป็น web site ที่ให้บริการให้ มีการโอนไฟล์ได้ฟรี Private FTP เป็น web site ส่วนตัวการโอน ข้อมูลทำในกลุ่มสมาชิกเท่านั้น

15 15 Telnet การใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกล หมาย ถึงการที่ ผู้ใช้สามารถใช้ Server ตัวใดๆในโลกที่เชื่อง กับอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้ต้องมีบัญชีและ รหัสผ่าน เพื่อขอใช้ Server ดังกล่าวเรียกว่า Telnet บริการ Telnet นี้สามารถสั่ง Server ให้ทำงานต่างๆได้ เช่น ให้บริการอีเมล์ รัน โปรแกรม หรือ คอมไพล์โปรแกรม

16 16 Search บริการค้นหาข้อมูล คือการติดต่อไปยังเครื่องที่ทำ หน้าที่ให้บริการเพื่อค้นหาข้อมูลและฐานข้อมูล ต่างๆ เราสามารถทำการโอนไฟล์เหล่านั้นไปมา ระหว่างเครื่องของเรากับ Server ที่เก็บข้อมูล เหล่านั้น การค้นหากระทำผ่าน Web browser http://www.yahoo.com http://www.lycos.com http://www.excite.com http://www.hotmail.com http://www.google.com http://www.yahoo.comhttp://www.lycos.comhttp://www.excite.comhttp://www.hotmail.comhttp://www.google.com

17 17 Conversation บอร์ดข่าวสาร Internet Relay Chat (IRC) Internet Phone USENET newsgroup Chat E-mail E-mail


ดาวน์โหลด ppt 1 Internet. 2 คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลจากแหล่งหรือ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อินเตอร์เน็ตเริ่มจาก วงการทหารในสหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google