งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 4030211 การออกแบบเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อ. วิชา เลี่ยมสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 4030211 การออกแบบเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อ. วิชา เลี่ยมสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 4030211 การออกแบบเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อ. วิชา เลี่ยมสกุล

2 Outline ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver โครงสร้างของภาษา PHP และ html คำสั่งเลือกทำ และทำซ้ำ คำสั่งที่ใช้กับฟอร์ม คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และคำสั่งอื่นๆที่ควรทราบ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

3 เกณฑ์การให้คะแนน งานที่มอบหมาย 50 % – ใบงาน (30%) –Project (20%) ทดสอบ 10 % คะแนนสอบ 30 % จิตพิสัย 10 % * อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยน ข้อมูล

5 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ตติดต่อกันโดยใช้ โปรโตคอลแบบ ทีซีพี (Transmission Control) และไอพี (Internet Protocol) ซึ่ง เรียกรวม ๆ กันว่า ทีซีพี / ไอพี (TCP/IP) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ใน อินเตอร์เน็ตเรียกว่า หมายเลขไอพี (IP address) ซึ่งย่อมาจาก อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (Internet Protocol) IP Address มีขนาด 32 บิต แบ่งเป็น 4 ส่วนๆ ละ 8 บิต ในการอ้างถึงก็จะแปลงเป็น เลขฐานสิบ ดังนั้นตัวเลขในแต่ละส่วนนี้จะมีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เท่านั้น เช่น 192.10.1.101 เป็นต้น

6 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก แก้ปัญหาโดยตั้งชื่อเป็นตัวอักษรขึ้นมาแทน หมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) หรือ ดีเอ็นเอส (DNS) หน่วยงาน InterNIC ( Internet Network Information Center ) ได้กำหนดโดเมน ระดับบนสุด ให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน สำหรับหน่วยงาน และประเทศต่าง ๆ โดยจะ บอกถึงประเภทขององค์กร หรือชื่อประเทศที่ เครือข่ายตั้งอยู่

7 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต รหัส โดเ มน ใช้สำหรับตัวอย่าง com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial organization) sun.co m edu สถาบันการศึกษา (Education institution) ucla.ed u gov หน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่หน่วยงานทางทหาร (Government agency) nasa.g ov mil หน่วยงานทางทหาร (Department of Defense of Military sites) army. mil net หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย (Network resource) isp.net org หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร unesco.org โดเมนระดับบนสุด

8 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต โดเมนระดับบนสุด รหัส โดเมน ประเทศ au ออสเตรเลีย at ออสเตรีย ca แคนาดา jp ญี่ปุ่น th ไทย uk อังกฤษ

9 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต รหัส โดเมน ใช้สำหรับตัวอย่าง or กลุ่มธุรกิจ การค้า nectec.or.th ac สถาบันการศึก ษา chandra.ac.th go หน่วยงานของ รัฐบาล mua.go.th

10 การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อโดยตรง (Direct internet access) – ใช้บริการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมต่อ อาจใช้เราท์เตอร์ เชื่อมโยงเครือข่ายภายใน องค์กรเข้ากับเครือข่ายของอินเตอร์เน็ตโดยใช้ ช่องทางการสื่อสาร เช่น สายเช่า ไมโครเวฟ สายใยแก้ว เป็นต้น เชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (Dialup access) – ติดต่อผ่านสายโทรศัพท์ โดยใช้เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อผ่านโมเด็ม (modem)

11 บริการด้านการสื่อสารและ แลกเปลี่ยนข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) การเข้าใช้เครื่องจากระยะไกล (Telnet) การขนถ่ายไฟล์ (FTP) WWW (World Wide Web)

12 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ คำที่ควรทราบ -Web browser คือ โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา html (interpreter) เช่น Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Opera, etc. -URL คือ ที่อยู่ (Address) ของเว็บไซต์ เช่น www.hotmail.com เป็นต้น

13 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ คำที่ควรทราบ -Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการต่างๆ เช่น Web Server จะ ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์, Database Server จะให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ ฐานข้อมูล เป็นต้น -Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นเครื่องที่ใช้บริการ server

14 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ คำที่ควรทราบ -Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรมซึ่งให้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้เรียกชม หน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โปรโตคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)

15 เครื่องให้บริการ (Server) ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย (User / Client) index.html page2.html contact.html board.php vote.php www.rmu.ac.th 1 index.html 2 3 แปลงโค้ด html ให้เป็นรูปภาพ และข้อความ

16 เครื่องให้บริการ (Server) ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย (User / Client) index.html page2.html contact.html board.php vote.php 1 www.mwit.ac.th/~cs/board.php ข้อมูลต่างๆ เช่น Name, message, time 2 ประมวลผล board.php โค้ดภาษา html 3 แปลงโค้ด html ให้เป็นรูปภาพ และข้อความ 4 Server-Side Script

17 ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ 1.Macromedia Dreamweaver 2.Notepad หรือ EditPlus 3.ตัวแปลภาษา PHP 4.โปรแกรม Web Server เช่น Apache สำหรับ course นี้ใช้Appserv ซึ่งจะมีทั้ง Apache, และตัวแปลภาษา PHP 5.Adobe PhotoShop (อาจใช้หรือไม่ก็ได้ สำหรับตกแต่งภาพ)

18 What is PHP ? ภาษา PHP (ย่อมาจาก PHP: Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ที่ใช้กัน อย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดทำเว็บไซต์และสามารถ ประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน โครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่ง เป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

19 ตัวอย่างเว็บเพจที่ใช้ภาษา PHP เราสามารถเขียนสคริปต์ HTML ควบคู่กับสคริปต์ PHP (จากตัวอย่างคือ การแสดงผลข้อความ) คำสั่งภาษา PHP จะเขียนอยู่ระหว่างแท็กเริ่ม


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 4030211 การออกแบบเว็บไซต์ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อ. วิชา เลี่ยมสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google