งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา 01งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

2 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา 01งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

3 ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ : นางสาวกอบกุล ขันยศ
บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะทำในอนาคต รับ-ส่งเอกสาร ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๐ ๒๕ เรื่อง จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๐ ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงานของฝ่าย ครั้งที่ ๑ จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน  ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา 01งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

5 ภารกิจ/หน้าที่ของงานแผนและงบประมาณ : นายพร้อม พรเสน่ห์
บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะทำในอนาคต จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดทำ รวบรวม และสรุปโครงการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้แก่คณะ/สำนักงานรองของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และสรุปคำของบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการวิทยาเขต จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประสานงานกับกองแผนงาน สถาบันการพลศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณ ประสานเป็นประจำ จัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สรุปรานงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ส.ง.ป.) ๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเป็นประจำ

6 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ภารกิจ/หน้าที่ของงานติดตามและประเมินผล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล สวนทอง ที่ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะทำในอนาคต เร่งรัด  ติดตาม  การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนดไว้ ติดตามการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑,๒ ติดตามการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓,๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ๑.รายงานผลรอบรายเดือน (จังหวัด,สพล.) ๒.รายงานผลรอบ ๖ เดือนแรก(เงินรายได้,เงินงบประมาณ,ยุทธฯการเงิน,) ๒.รายงานผลรอบ ๖ เดือน หลัง(เงินรายได้,เงินงบประมาณ,ยุทธฯการเงิน,) จัดทำรายงานประจำปีของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ กันยายน ๒๕๖๐ จัดทำรายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณในแต่ละเดือน  ไตรมาส  และประจำปี วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประเมินผลโครงการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ติดตามโครงการตามไตรมาสที่ ๑,๒ ติดตามโครงการตามไตรมาสที่ ๓,๔ ทบทวนและจัดทำผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเป็นประจำ

8

9 การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

10 การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

11 การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

12 การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

13 การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

14 อยู่ระหว่างดำเนินการ
การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม กันยายน 2560) ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการฯ ผลผลิตที่ 2 การให้บริการด้านกีฬา และผลผลิตที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ไตรมาสที่ 1, ๒, ๓, ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พ.ค.๖๐) ไตรมาสที่ จำนวนโครงการ รวม ผลการดำเนินงาน เงินรายได้ เงินงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ยังไม่ดำเนินการ ๗๘ ๑๖ ๙๔ ๒๔ ๒๐ ๕๐ ลงแบบ ๙ ไม่ส่งแบบ ๑๑ ๕๓ ๕๙ ๑๘ ๒๑ ส่งแบบ ๑๑ ไม่ส่งแบบ ๗ ๒๘ ๓๒ ๑๐ ส่งแบบ ๖ ไม่ส่งแบบ ๒ ๑๙ ส่งแบบ ๐ ๑๗๘ ๒๖ ๒๐๔ ๔๔ ๑๐๗ ส่งแบบ๒๖ ไม่ส่งแบบ ๒๗

15 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

16 ภารกิจ/หน้าที่ของงานวิเทศสัมพันธ์ : นายชำนาญ ผึ่งผาย
บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะทำในอนาคต ประสานงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และวิจัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านงานแผนและงบประมาณ วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สพล.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการเดินไปต่างประเทศ (ก.ค.๒๕๖๐) ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานติดต่อขออาสาสมัครชาวต่างชาติจากองค์กรระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเป็นประจำ

17 ฝ่ายแผนและพัฒนา สพล.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานด้านงานแผนและงบประมาณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สพล.มหาสารคาม

18 กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
02งานแผนและงบประมาณ นายพร้อม พรเสน่ห์ 03งานติดตามและประเมินผล ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา งานธุรการ นางสาวกอบกุล ขันยศ 04งานวิเทศสัมพันธ์ นายชำนาญ ผึ่งผาย 05งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ วันที่ 5 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เพชรบูรณ์

19 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ภารกิจ/หน้าที่ของงานเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ และนายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ ที่ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะทำในอนาคต จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.จัดทำเว็บไซต์ของฝ่ายแผน ๒.จัดทำเอกสารสารสนเทศ ปี ๖๐ จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำระบบติดตามและรายผลโครงการ วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด จัดซื้อหน่วยความจำ วัสดุ วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ สนับสนุนผู้ใช้งานระบบคอมฯ วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล ดูแลระบบคอมฯ วางแผน สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๐ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๑ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเป็นประจำ

20 จบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google