งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินเพื่อ เลื่อนระดับสูงขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินเพื่อ เลื่อนระดับสูงขึ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินเพื่อ เลื่อนระดับสูงขึ้น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก

2 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะ แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหนงที่จะแต่งตั้งดังนี้ ระดับ ๖ ๗ ๘ คุณวุฒิ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 6 ป ป 8 ป ปริญญาโท หรือเทียบเทา 4 ป ป 6 ป ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2 ป ป 4 ป

3 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
สรุปผลงานวิชาการที่ใช้ในการประเมินของแต่ละสายงาน ตาม ว 1๐/๒๕๔๘ ผลงานที่เสนอให้ประเมิน ระดับ หมายเหตุ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และผลการ / / / ไมตองเสนอผลงานย้อนหลัง ดำเนินงานที่ผ่านมา (ผลงานเดน เฉพาะตัว) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (เล่มแบบประเมิน)

4 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
ผลงานที่เสนอให้ประเมิน ระดับ หมายเหตุ 2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นฉบับเต็ม (Full paper) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสาขาที่เกี่ยวของกับดานการสอน) 2.1 ผลงานวิจัย หรือ / / / สําหรับระดับ 8 หากไมเสนอเปนผลงานวิจัย 2.2 ผลงานวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ / / / ใหเสนอเปนผลงานวิเคราะห วิจารณ หรือ 2.3 กรณีศึกษา / / / กรณีศึกษาแตตองเสนออยางนอย 2 เรื่อง

5 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
เฉพาะตําแหนงเภสัชกร (ดานการสอน) พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) วิทยาจารย(ดานการสอน) ให้เสนอผลงานที่ผานมา (ผลงานเดนเฉพาะตัว) ดังนี้ - ระดับ 6 เอกสารประกอบการสอน 2 หนวยกิต - ระดับ 7 เอกสารประกอบการสอน 2 หนวยกิตและผลงานวิจัย หรือตํารา 1 เรื่อง - ระดับ 8 เอกสารประกอบการสอน 1 หนวยกิตและผลงานวิจัย

6 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
ผลงานที่เสนอใหประเมิน ระดับ หมายเหตุ 3. จํานวนผลงาน เรื่อง 1 เรื่อง ๔. การเผยแพร่ผลงาน / ๕. ข้อเสนอแนะแนวคิดเพื่อ เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง พัฒนางาน ไม่น้อยกว่า๑เรื่อง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ต้อง มีองค์กรรองรับ

7 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
เงื่อนไข 1. เมื่อผานการคัดเลือก(ชี้ตัว)แลว ผูขอประเมินตองสง ผลงานประเมิน ภายในเวลา 12 เดือน 2. หากคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติใหปรับปรุง แกไขในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ตองปรับปรุงแกไขเอกสารภายในเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ผูขอประเมินรับทราบ การแจงแกไข

8 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
3. การเผยแพรผลงานใหลงวารสารหรือนําเสนอ ในที่ประชุมวิชาการระดับจังหวัด หรืออื่นๆ ที่มีองคกรรองรับ 4. กรณีไมผานการประเมินหากคณะกรรมการประเมิน ผลงานอนุญาตใหแกไขหรือจัดทําผลงานเรื่องเดิมใหม ตองสงเอกสารวิชาการเขาสูการประเมินภายใน 6 เดือน

9 เกณฑ์การเลื่อนระดับสูงขึ้น
ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินรายใด ไมไดดํารงตําแหนงตรง กับตําแหนงที่จะประเมิน หรือดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินไมครบถวนตามที่กําหนด จะตองกรอกรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูล โดยเอกสารตาม ว ๑๐ และ ว ๑๔๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ จะได้แนบและลงในเวปไซด์ของสถาบันฯ ให้ต่อไป

10 จบแล้วนะ ขอบคุณครับ สวัสดี...

11


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินเพื่อ เลื่อนระดับสูงขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google