งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมการทำงาน

2 เนื้อหา โครงสร้างการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
โครงสร้างคำสั่งควบคุมการตัดสินใจ (Decision Structure) If… then …else Select case โครงสร้างคำสั่งเรียกซ้ำ (Repetitive Structure) For.. Next While … End While Do While… Loop Do Until...Loop Do Loop…While Do Loop…Until

3 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
< น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ

4 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์
and และ Or หรือ Not ไม่

5 IF .. Then .. Else ใช้กรณีที่มี 1 เงื่อนไข
True False condition รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข Then ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง Else ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง End if Statement 1 Statement 2 Statement 3 Dim DisCount as double Dim Total as double Total = Val(textbox1.text) if Total > Then DisCount = Total*0.15 Else DisCount = Total*0.05 End if จาก ต.ย. จะเห็นว่าเมื่อซื้อสินค้ามากกว่า บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 15% แต่ถ้าน้อยกว่า บาท จะได้รับส่วนลด 5 %

6 IF .. Then .. Else (ต่อ) ต.ย. ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของ ประชาชนโดยทั่วไป จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ถ้าหาก นศ. ทำได้มากกว่า 80% ของ 600 คะแนนจะถือว่าผ่านการคัดเลือก จงเขียนโปรแกรมเพื่อ รับคะแนน ของผู้เข้าสอบ แล้วแจ้งผลการสอบของคนนั้น ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน Dim Score as Integer Dim Result as String Score = Val(TxtScore.Text) if Score > 600*0.8 Then Result = “คุณ ผ่านการสอบ TOEIC” Else Result = “คุณ ไม่ผ่านการสอบ TOEIC” End if LbResult.text = Result TxtScore LbResult

7 IF .. Then .. Elseif ลักษณะจะคล้ายกับ If .. Then .. Else เพื่อแต่เราสามารถมีทางเลือกของคำตอบได้มากกว่า 2 ทางเลือกขึ้นไป รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข1 Then ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไข1 เป็นจริง Elseif เงื่อนไข2 Then ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไข2 เป็นจริง Elseif เงื่อนไข3 Then ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไข3 เป็นจริง ...... Else ชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดไม่เป็นจริง End if

8 IF .. Then .. ElseIf ลักษณะจะคล้ายกับ If .. Then .. Else เพื่อแต่เราสามารถมีทางเลือกของคำตอบได้มากกว่า 2 ทางเลือกขึ้นไป ต.ย. จงเขียนโปรแกรมเพื่อตัดเกรดของ นศ. โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 ขึ้นไปได้ เกรด A score >= 80 ได้เกรด B score >= 75 and score <= 79 ได้เกรด B ได้เกรด C+ ได้เกรด C ได้เกรด D+ ได้เกรด D 0 – ได้เกรด F TxtScore LbResult

9 IF .. Then .. ElseIF (ต่อ) Dim Score as Integer Dim Grade as String
Score = Val(TxtScore.Text) IF Score >= 80 Then Grade = “A” ElseIF Score >=75 and score <=79 Then Grade = “B+” ElseIF Score >=70 and score <=74 Then Grade = “B” ElseIF Score >=65 and score <=69 Then Grade = “C+” ElseIF Score >= 60 and score <=64 Then Grade = “C” ElseIF Score >= 55 and score <=59 Then Grade = “D+” ElseIF Score >= 50 and score <=54 Then Grade = “D” Else Grade = “F” End IF LbResult.Text =Grade

10 Select .. Case เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกได้หลายทาง เช่นเดียวกับคำสั่ง IF.. Then … ElseIF แต่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยมีรูปแบบดังนี้ Select Case ตัวแปร Case ค่าของตัวแปรกลุ่มที่ 1 Case ค่าของตัวแปรกลุ่มที่ 2 Case ค่าของตัวแปรกลุ่มที่ 3 Case ค่าของตัวแปรกลุ่มที่ n [ Case Else ] ‘จะมีหรือไม่มีก็ได้ ใช้ในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย End Select

11 Select .. Case (ต่อ) ต.ย. จงเขียนโปรแกรมเพื่อตัดเกรด โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ ต.ย. ก่อนหน้านี้ ด้วยคำสั่ง Select Case Dim score As Integer Dim Grade As String score = TxtScore.Text Select Case Val(score) Case Is >= 80 Grade = "A" Case 75 To 79 Grade = "B+" Case 70 To 74 Grade = "B" Case 65 To 69 Grade = "C+" Case 60 To 64 Grade = "C" Case 55 To 59 Grade = "D+" Case 50 To 54 Grade = "D" Case 0 To 49 Grade = “F" End Select LbResult.Text = Grade

12 ชิ้นงาน (10 คะแนน) จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าบัตรโดยสาร BTS ตามจำนวนสถานี ดังเงื่อนไขต่อไปนี้ 1 สถานี 15 บาท 2 สถานี 25 บาท 3-4 สถานี 30 บาท 5-6 สถานี 35 บาท 7-8 สถานี 40 บาท 9 สถานีเป็นต้นไป บาท โดยให้ใช้คำสั่ง if…then…elseif หรือ select…case กำหนดให้ รับค่าจำนวนสถานีใน TxtStation แล้วแสดงค่าบัตรโดยสารใน LbTicket

13 โครงสร้างคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ Iteration , Repeatative , Loop
ในการเขียนโปรแกรมบ่อยครั้งที่เราต้องให้คอมพิวเตอร์ ทำงานเดิมซ้ำ ๆ กัน หลายครั้ง ซึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์เกือบทุกภาษาจำเป็นจะต้องมีชุดคำสั่งเพื่อให้สามารถทำงาน ซ้ำ ๆ เดิม ๆ ได้หลายรอบ แทนมนุษย์ โดยปกติทั่วไปคำสั่งเหล่านั้นก็มักจะคล้าย ๆ กันเกือบทุกภาษา ใน VB.NET ก็ได้เตรียมคำสั่งเหล่านั้นไว้ให้ใช้งานได้ดังนี้คือ For.. Next While … End While Do While… Loop Do Until...Loop Do Loop…While Do Loop…Until

14 For … Next For … Next มีลักษณะที่มีการทำงานซ้ำ ที่มีจำนวนรอบที่แน่นอน เช่น เราต้องการ บวกเลข 1 – 10 หรือ หาค่า Factorial โดย มีรูปแบบดังนี้ For <ชื่อตัวแปร> = <ค่าเริ่มต้น> To <ค่าสิ้นสุด> [Step <ค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง>] <ชุดคำสั่งที่ให้ทำซ้ำ> [Exit for] Next [ <ชื่อตัวแปร> ]

15 For … Next ต.ย. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ 1 + 2 + 3 ... 100
Dim i as integer Dim Sum as integer For i = 1 to 100 Sum = Sum + i Next i Label1.Text = Sum i=1 sum=0+1 =1 i=2 sum=1+2 =3 i=3 sum=3+3 = 6 i=4 sum=6+4=10 ….. i=100 sum=…+100=...

16 For … Next ต.ย. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ เลขคี่ตั้งแต่ For i = 1 to 100 Step 2 Dim i as integer Dim Sum as integer For i = 1 to 100 Step 2 Sum = Sum + i Next i Label1.Text = Sum i=1 sum=0+1 =1 i=3 sum=1+3 =4 i=5 sum=4+5 =9 i=7 sum=9+7=16 ….. i=99 sum=…+99=...

17 For … Next ต.ย. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ เลขคู่ตั้งแต่ For i = 2 to 100 Step 2 Dim i as integer Dim Sum as integer For i = 2 to 100 Step 2 Sum = Sum + i Next i Label1.Text = Sum i=2 sum=0+2 =2 i=4 sum=2+4 =6 i=6 sum=6+6 =12 i=8 sum=12+8=20 ….. i=100 sum=…+100=...

18 While … End While โดย มีรูปแบบดังนี้
<ชุดคำสั่ง> [Exit while] End While

19 While … End While ต.ย. i=1 sum=0+1 =1 i=1+1 i=2 sum=1+2 =3 i=2+1
….. i=100 sum=…+100=... i=100+1=101 ต.ย. Dim i as integer Dim Sum as integer i = 1 While i <= 100 Sum = sum + i i = i+1 End While MessageBox.Show(Sum) ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และไม่สามารถจบการทำงานของ while ได้

20 Exercise จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่

21 Exercise 3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อ แสดงค่า ตัวเลขต่อไป นี้ ลงใน ListBox

22 Exercise 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุดข้อมูลต่อไปนี้

23 Exercise 5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุดข้อมูลต่อไปนี้
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/ /100 1/1 + 1/3 + 1/5 + 1/ /99 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/ /100 100/1 + 99/2 + 98/3 + 97/ /100 1/ /99 + 3/98 + 4/ /1 100/ /4 + 96/ /100 = ? 99/1 + 97/3 + 95/5 + …. 1/99= ?


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google