งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Looping ธนวัฒน์ แซ่เอียบ. While Statement ตราบเท่าที่ expression มีค่า non-zero ( เป็น จริง ) statement จะถูกปฏิบัติงานซ้ำๆกัน จนกระทั่ง expression มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Looping ธนวัฒน์ แซ่เอียบ. While Statement ตราบเท่าที่ expression มีค่า non-zero ( เป็น จริง ) statement จะถูกปฏิบัติงานซ้ำๆกัน จนกระทั่ง expression มีค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Looping ธนวัฒน์ แซ่เอียบ

2 While Statement ตราบเท่าที่ expression มีค่า non-zero ( เป็น จริง ) statement จะถูกปฏิบัติงานซ้ำๆกัน จนกระทั่ง expression มีค่า zero ( เป็นเท็จ ) while (expression) statement while (expression) statement

3 For Statement Expr 1 สำหรับกำหนดตัวแปรและค่าเริ่มต้น Expr 2 สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขการทำซ้ำ Expr 3 สำหรับปรับค่าของตัวแปร for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement

4 While vs. For For ใช้กับลูปที่มีลักษณะเป็นตัวนับ while (expression) statement while (expression) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement เปลี่ยนให้กลายเป็น while ?

5 While vs. For while (expression) statement while (expression) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement จำเป็นต้องมีหรือไม่ ?

6 Infinite Loops while (expression) statement while (expression) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement for (expr 1 ; expr 2 ; expr 3 ) statement while(1){ } while(1){ } for(; ;){ } for(; ;){ }

7 Example โปรแกรมพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100

8 Exercise โปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100 (1+2+3+...+100) จาก flowchart นี้จงเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C โดยใช้ for และ while พร้อมกับ flowchart ที่ ได้จากโปรแกรม sfc int i=1, sum=0 i=i+1 i<=100 sum=sum+i Y printf(“%d”,sum) N

9 Exercise จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 100 ถึง 1 โดยใช้ for และ while ( ให้เขียน flowchart และโปรแกรมภาษา C )

10 Exercise จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลที่ละตัวอักษรจาก คีย์บอร์ดแล้วพิมพ์ตัวอักษรนี้ออกทางจอภาพ จนกระทั่งพบตัวอักษร ‘\n’ จึงจบการทำงาน ( ให้เขียน flowchart และโปรแกรมภาษา C) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ‘a’ – ‘z’ letter ‘0’ – ‘9’digit จากข้อแรกให้นับจำนวนตามกลุ่มตัวอักษรที่ รับเข้า เมื่อพบตัวอักษร ‘\n’ ให้พิมพ์จำนวน กลุ่มตัวอักษรออกทางจอภาพ

11 Do-While Statement do statement while (expression);

12 Do-While Statement true false action(s) condition

13 Exercise จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 100 ถึง 1 โดยใช้ do while ( ให้เขียน flowchart และ โปรแกรมภาษา C ) จงเขียนโปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100 (1+2+3+...+100) โดยใช้ do while ( ให้เขียน flowchart และโปรแกรมภาษา C )

14 ที่มา The C Programming Language : Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie


ดาวน์โหลด ppt Looping ธนวัฒน์ แซ่เอียบ. While Statement ตราบเท่าที่ expression มีค่า non-zero ( เป็น จริง ) statement จะถูกปฏิบัติงานซ้ำๆกัน จนกระทั่ง expression มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google