งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน เบื้องต้น (Flow chart) ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน เบื้องต้น (Flow chart) ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน เบื้องต้น (Flow chart) ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

2 ประเภทของผังงาน O ผังงานระบบ (System Flowchart) O แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายใน ระบบงานหนึ่ง ๆ O แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process- Output O ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงาน ระบบได้ O ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) O แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ใน โปรแกรม O อาจสร้างมาจากผังงานระบบ O นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

3 วิธีเขียนผังงานที่ดี O ควรเขียนขั้นตอนการทำงาน (Algorithm ก่อน ) ทั้งหมดก่อนเขียนผังงาน (Flowchart) จะทำ ให้เพิ่มหรือลดขั้นตอน ได้ง่าย และเขียนผังงานได้สะดวกขึ้น O ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI O ข้อความที่ใช้ในสัญลักษณ์ควรจะเป็น ข้อความสั้นๆ ที่อ่านเข้าใจและชัดเจน O ขนาดของสัญลักษณ์ไม่ควรเล็กหรือใหญ่ เกินไป O ควรเขียนขั้นตอนจากบนลงล่าง หรือจาก ซ้ายไปขวา โดยเส้นที่เชื่อมขั้นตอนต้องมี ลูกศรกำกับทิศทางด้วย O ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียวกัน

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย Terminator จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ การทำงาน Flow line/Direction เส้นแสดงทิศทางการทำงาน ต้องมีหัวลูกศรเดียวเท่านั้น Process การปฏบัติงาน / ประมวลผล หรือกำหนดคค่าข้อมูลให้กับ ตัวแปร Input/Output รับ / แสดงผลข้อมูล ในกรณีที่ ไม่ระบุอุปกรณ์ เช่นจาก คีย์บอร์ด หรือแฟ้มข้อมูล หรือ แสดงข้อมูลทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือแฟ้มข้อมูลก็ ได้

5 สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย Keyboard รับ / อ่านข้อมูลที่รับเข้ามาจาก คีย์บอร์ด Monitor แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ ทางจอภาพ Printer แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ ทางเครื่องพิมพ์ Decision การเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินใจเลือก โดยจะมีเส้นออกจากสัญลักษณ์นี้เพื่อ ขี้ทิศทางไปยังการทำงานตามเงื่อนไข ที่เป็นจริง และเส้นที่ชี้ไปยังการทำงาน ตามเงื่อนไขที่เป็นเท็จ

6 สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย In-Paper Connector จุดเชื่อมต่อ ภายในหน้าเดียวกัน Between- page connector จุดเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่น Manual Operator กระบวนการที่ทำโดยคน

7 ลักษณะโครงสร้างของ ผังงาน O การทำงานแบบลำดับ (Sequence) O การเลือกทำ (Selection) O การทำซ้ำ (Repetition) O ทำในขณะที่ (Do-While) O ทำจนกระทั่ง (Do-Until) 7

8 แบบเรียงลำดับ (Sequence) O เป็นรูปแบบผังงานที่ง่ายสุด ไม่ ซับซ้อน และไม่มีการ เปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆโดย แสดงขั้นตอนการทำงานไป ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด กระบวนการ

9 ตัวอย่าง ผังงานการทำงาน แบบลำดับ 9

10 แบบมีเงื่อนไขหรือเลือกทำ (Decision) O เป็นรูปแบบของผังงานที่มีเงื่อนไข ให้เลือกตัดสินใจ โดยเตรียม ขั้นตอนการทำงานไว้รองรับสำหรับ เงื่อนไขนั้นๆ

11 ตัวอย่าง ผังงานการเลือกทำ 11

12 แบบทำซ้ำ (Loop) O เป็นรูปแบบผังงานที่มีขั้นตอนการทำงาน ซ้ำๆโดยมีเงื่อนไขเป็นตัวควบคุมเช่นเมื่อ ตรวจสอบแล้วพบว่าเงื่อนไขเป็นจริง จึง ทำงานขั้นตอนนั้นๆซ้ำๆ ซึ่งจะทำภายใต้ เงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านัน (while..do) หรือ ให้ทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไข จะเป็นจริง (do..until) เป็นต้น ดังตัวอย่าง การซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่าน เครื่องจำหน่ายบัตร O ขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) 1. ดูหมายเลขสถานทีที่ต้องการ 2. กดหมายเลขสถานีปลายทางที่ ต้องการ 3. หน้าจอของเครื่องจำหน่ายจะแสดง จำนวนเงินที่ต้องชำระ 4. หยอดเหรียญ 5,10 บาทลงในช่องรับ เหรียญ ตามจำนวนเงินที่แสดงบน หน้าจอ

13 5. ตรวจสอบว่าเหรียญที่หยอดลงไปนั้น เป็นเหรียญ 5,10 บาทหรือไม่ O ถ้าใช่ ให้ทำข้อ 6 O ถ้าไม่ใช่ ให้กลับไปทำข้อ 4 6. ตรวจสอบว่าหยอดเหรียญครบตาม จำนวนที่ต้องชำระหรือไม่ O ถ้าครบให้ทำข้อ 7 O ถ้าไม่ครบ ให้กลับไปทำข้อ 4 7. รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS จากช่อง รับบัตรโดยสาร

14 เริ่มต้น ดูหมายเลข สถานีที่ต้องการ กดหมาย เลขสถานี แสดง ยอดเงินที่ ต้องชำระ หยอด เหรียญ 5,10 ตามจำนวน เงินที่แสดง เหรียญ 5,10 ชำระ เงินครบ รับบัตรโดย สารรถไฟฟ้า BTS สิ้นสุด ไม่ใช่ ใช่ ไม่ครบ ครบ

15 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำในขณะที่ 15

16 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำจนกระทั่ง 16

17 ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผัง งานการทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง 17 ทำในขณะที่ (Do- While) O กลับไปทำซ้ำเมื่อ ผลจากการ ตรวจสอบเงื่อนไข เป็นจริง O ทำการตรวจสอบ เงื่อนไขก่อนการ กระทำ ทำจนกระทั่ง (Do- Until) O กลับไปทำซ้ำเมื่อ ผลจากการ ตรวจสอบเงื่อนไข เป็นเท็จ O กระทำขั้นตอนที่ ต้องทำซ้ำก่อนแล้ว จึงค่อยตรวจสอบ เงื่อนไข

18 ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผังงาน การทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง 18 ทำในขณะที่ (Do- While) O มีความเป็นไปได้ที่ จะไม่ทำขั้นตอน การทำซ้ำเลยถ้าผล จากการตรวจสอบ เงื่อนไขครั้งแรก เป็นจริง ทำจนกระทั่ง (Do- Until) O มีการกระทำ ขั้นตอนที่ต้อง ทำซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง

19 ใบงานที่ 2 เรื่อง ผังงานแบบ ทำซ้ำ 19 1 เริ่มต้น 2 จบ 3 ดูผลการสอบ 4 เรียนซ่อมเสริม 5 สอบไม่ผ่าน 6 รอผลการสอบ ซ่อม 7 สอบซ่อม 8 ดูประกาศผล สอบซ่อม 1. ผังงานแบบ..............................................................................................


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน เบื้องต้น (Flow chart) ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google