งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เนื้อหา 1.1 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1.2 ระบบอวัยวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เนื้อหา 1.1 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1.2 ระบบอวัยวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เนื้อหา 1.1 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1.2 ระบบอวัยวะ

2 1.1 โครงสร้างของร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากส่วนที่เล็ก ที่สุด คือ อะตอม ซึ่งยึดเข้ากันด้วยพันธะต่างๆ เป็นโมเลกุล และโมเลกุลจะมีการจัดตัวรวมเป็น โครงสร้างของหน่วยย่อยที่สุดที่เป็นตัว กำหนดการดำรงชีวิตอยู่เราเรียกโครงสร้างนั้นว่า เซลล์

3 เซลล์เหล่านี้มีทั้งที่ทำหน้าที่เหมือนกันและ แตกต่างกันออกไปแต่เซลล์ของร่างกายส่วน ใหญ่ไม่ได้อยู่อย่างอิสระโดยกลุ่มของเซลล์ที่มี โครงสร้างหน้าที่และกำเนิดคล้ายกันจะยึด ติดกันซึ่งพบว่าถ้าเซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่ เหมือนกันหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกันจะรวม เรียกกลุ่มเซลล์นี้ว่า เนื้อเยื่อ

4 เนื้อเยื่อมี 4 ชนิดดังนี้ 1. เนื้อเยื่อบุผิว 2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ 4. เนื้อเยื่อประสาท

5 หากเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อทำงานหรือทำหน้าที่ อย่างเดียวกัน จะเรียกกลุ่มของเนื้อเยื่อว่า อวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ สมอง ตับ ม้าม เป็นต้น โดยจะมีหน้าที่ของตัวมันเอง และต้องทำงาน ประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะรวมเรียก ระบบอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน เหล่านี้ว่าเป็นร่างกาย

6 การทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายของ คนเรานั้นจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันอยู่ เสมอ ถ้าหากไม่ทำงานประสานสัมพันธ์กันแล้ว ย่อมเกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างแน่นอน

7 1.2 ระบบอวัยวะของร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยโครงสร้างที่สลับซับซ้อนหลายระดับ ดังที่ได้ กล่าวแล้วในเบื้องต้น โดยโครงสร้างต่างๆจะมีหน้าที่ของตนเองและใน ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างต่างๆภายในร่างกายออกเป็นระบบ อวัยวะต่างๆได้ดังนี้ 1 ระบบผิวหนังหรือระบบห่อหุ้มร่างกาย (integmentary system) 2 ระบบกระดูก (skeletal system) 3 ระบบกล้ามเนื้อ ( MUSCULAR SYSTEM ) 4 ระบบย่อยอาหาร ( Degestive system) 5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ( urinary system ) 6 ระบบหายใจ ( respiratory system) 7 ระบบไหลเวียนโลหิต ( vasculay systum ) 8 ระบบประสาท (nervous systum ) 9 ระบบสืบพันธุ์ (reproductive systum) 10 ระบบต่อมไร้ท่อ ( endocrine systum)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เนื้อหา 1.1 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1.2 ระบบอวัยวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google