งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย. โครงสร้างและอวัยวะ แลกเปลี่ยนก๊าซ ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย. โครงสร้างและอวัยวะ แลกเปลี่ยนก๊าซ ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย

2

3

4

5 โครงสร้างและอวัยวะ แลกเปลี่ยนก๊าซ ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

6 1. ใช้เยื่อหุ้มเซลล์และผิวหนัง แลกเปลี่ยนก๊าซ ใช้ในการแพร่ (diffusion) ผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์ พบในสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียว (protozoa) เช่น พารามีเซียม อะมีบา

7 ฟองน้ำ (Porifera) ยังไม่มีระบบเนื้อเยื่อ (Tissue) เซลล์เรียงตัวหลวมๆ อาศัยกระบวนการแพร่ (diffusion) และ Active transport นำอาหารเข้าเซลล์  choanocyte แบบฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) มีเซลล์อะมีโบไซด์ (amoebocyte) ย่อยอาหาร ยังไม่มีระบบเนื้อเยื่อ (Tissue) เซลล์เรียงตัวหลวมๆ อาศัยกระบวนการแพร่ (diffusion) และ Active transport นำอาหารเข้าเซลล์  choanocyte แบบฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) มีเซลล์อะมีโบไซด์ (amoebocyte) ย่อยอาหาร

8

9 ไฮดรา (cnidarians ) มีเนื้อเยื่อ (Tissue) 2 ชั้น ช่องว่างกลาง ลำตัว (Gastrovascula r cavity) สารอาหารขนาด เล็ก น้ำ ก๊าซ แพร่เข้าสู่เซลล์ โดยตรง มีเนื้อเยื่อ (Tissue) 2 ชั้น ช่องว่างกลาง ลำตัว (Gastrovascula r cavity) สารอาหารขนาด เล็ก น้ำ ก๊าซ แพร่เข้าสู่เซลล์ โดยตรง

10 พลานาเรีย (Platyhelminthes) ทางเดินอาหาร แตกแขนงทั่ว ร่างกาย ใช้การแพร่ และ Active transport ทางเดินอาหาร แตกแขนงทั่ว ร่างกาย ใช้การแพร่ และ Active transport

11 ไส้เดือนดิน (Annelida) ระบบเลือดปิด (Closed circulatory system) มีหัวใจเทียม (Pseudohear t) ระบบเลือดปิด (Closed circulatory system) มีหัวใจเทียม (Pseudohear t)

12 2. เหงือก (Gill) พบในสัตว์น้ำ เช่น ปลา เส้นเลือดฝอยมีทิศ ทางการไหลของ เลือดสวนทางกับ กระแสน้ำ เรียก countercurrent exchange

13

14 3. ท่อลม (tracheae): เช่น แมลง

15 ระบบ ท่อลม

16 4. ปอด (lung)

17 1. อวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของ สัตว์น้ำ ส่วนใหญ่ คือ 1. Trachea 2. Gills 3. Malpighian tubules 4. Book lungs 1. อวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของ สัตว์น้ำ ส่วนใหญ่ คือ 1. Trachea 2. Gills 3. Malpighian tubules 4. Book lungs

18 2. ปัจจัยสำคัญในการแลกเปลี่ยน แก๊สระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ สิ่งมีชีวิตต่างๆ คือ 1. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องบาง 2. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องมีลักษณะ เปียกชื้น 3. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องมีหลอดเลือด 4. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 2. ปัจจัยสำคัญในการแลกเปลี่ยน แก๊สระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ สิ่งมีชีวิตต่างๆ คือ 1. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องบาง 2. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องมีลักษณะ เปียกชื้น 3. พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยน แก๊สต้องมีหลอดเลือด 4. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt การรักษาดุลยภาพ ในร่างกาย. โครงสร้างและอวัยวะ แลกเปลี่ยนก๊าซ ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google