งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต 1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพัธุ์เป็น กระบวนการเพิ่มจำนวน ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต 1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพัธุ์เป็น กระบวนการเพิ่มจำนวน ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต 1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพัธุ์เป็น กระบวนการเพิ่มจำนวน ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ การสืบพันธุ์เป็น กระบวนการเพิ่มจำนวน ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้

2 การสืบพันธุ์ มี 2 แบบ คือ 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ (Sexual Reproduction) (Sexual Reproduction) 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย เพศ (Asexual Reproduction) (Asexual Reproduction)

3

4 การสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) 2.1 การแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 (Binary Fission) (Binary Fission) เช่น อะมีบา (Amoeba) พารา มีเซียม (Paramesium) ยู กลีนา (Uglyna)

5 อะมีบา (Amoeba)

6

7 พารามีเซียม (Paramesium)

8 ยูกลีนา (Uglyna)

9

10 การสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)( ต่อ ) 2.2 การแตกหน่อ (Budding) เช่น ยีสต์ (Yeast) ไฮดรา (Hydra)

11 ยีสต์ (Yeast)

12

13 ไฮดรา (Hydra)

14

15 การสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)( ต่อ ) 2.3 การงอกใหม่ (Regeneration) เช่น จิ้งจก ซีแอนนีโมนี ปลาดาว พลานาเรีย (Planaria)

16 ซีแอนนีโมนี

17

18

19 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ( ต่อ ) 2. สิ่งมีชีวิตต้องการ สารอาหารและพลังงาน - สิ่งมีชีวิตที่สามารถ สังเคราะห์ด้วยแสงได้ เรียกว่า ผู้ผลิต (Producer) เช่น พืช เรียกว่า ผู้ผลิต (Producer) เช่น พืช - สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถ สังเคราะห์ด้วยแสงได้ เรียกว่า ผู้บริโภค (Consumer)

20 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ( ต่อ ) 3. สิ่งมีชีวิตมีการ เจริญเติบโต (Development) มีอายุขัย (Life span) และขนาดจำกัด - การเติบโต (Growth) คือ การเพิ่มขนาดเซลล์และ เพิ่มจำนวนเซลล์อย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง รวมกัน

21 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ( ต่อ ) 4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งเร้า คือ สิ่งที่มากระทบ ร่างกายหรือจิตใจจนทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

22 สิ่งเร้า (Stimulus) มี 2 ชนิดคือ 1. สิ่งเร้าภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ แสงแดด เป็นต้น 2. สิ่งเร้าภายใน เช่น ฮอร์โมน เป็นต้น

23 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ( ต่อ ) 5. สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลย ภาพของร่างกาย (Homeostasis) (Homeostasis) การรักษาดุลยภาพของ ร่างกาย หมายถึง การปรับ สภาพแวดล้อมภายใน ร่างกายให้เหมาะสมต่อการ ดำรงชีวิต ทำให้เซลล์ ภายในร่างกายอยู่ได้

24 การรักษาดุลยภาพ ของร่างกาย (Homeostasis)( ต่อ ) ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น Amoeba, Paramesium มี คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ทำ หน้าที่ในการรักษาดุลยภาพ ของน้ำภายในเซลล์

25

26 การรักษาดุลยภาพ ของร่างกาย (Homeostasis)( ต่อ ) ในสิ่งมีชีวิตอื่นก็ต้องมีการ รักษาดุลยภาพเช่นกัน เช่น - การขับปัสสาวะบ่อยๆ - การที่เหงื่อไหลออกมา เป็นต้น

27 คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ( ต่อ ) 6. สิ่งมีชีวิตมีลัษณะจำเพาะ 7. สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ คือ อวัยวะต่างๆทำหน้าที่ เฉพาะเจาะจง 8. สิ่งมีชีวิตสามารถ เคลื่อนไหวได้

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต 1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพัธุ์เป็น กระบวนการเพิ่มจำนวน ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google