งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ซอและห์ ตาเละ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท : สาขาสรีรวิทยา (Neuro Muscular Physiology) จาก University of Karachi, Pakistan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ซอและห์ ตาเละ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท : สาขาสรีรวิทยา (Neuro Muscular Physiology) จาก University of Karachi, Pakistan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ซอและห์ ตาเละ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท : สาขาสรีรวิทยา (Neuro Muscular Physiology) จาก University of Karachi, Pakistan Course No. 219 - 503

2 รายละเอียดเนื้อหาวิชา Course Description ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน ชีวประวัติ นักวิทยาศาสตร์มุสลิม ผลงานและ บทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มี อิทธิผลต่อวงการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในปัจจุบัน แนวคิดอิสลาม ในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบจักรวาล สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. สร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอิสลาม กับวิทยาศาสตร์ 2. เรียนรู้และเปรียบเทียบข้อมูลทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูลในอัลกุ รอาน เช่น ดาราศาสตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ เป็นต้น 3. รู้จักนักวิทยาศาสตร์มุสลิมทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน 4. ทำความเข้าใจทัศนะอิสลามต่อวิทยาศาสตร์ ร่วมสมัย

4 วิทยาศาสตร์ในทัศนะอิสลาม  Pure Science วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือ Natural Science วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ที่ได้มาจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมา ซึ่งก็คือกฎ ของอัลลอฮฺ หรือ Sunnatullah  Applied Science วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ มนุษย์ได้ประยุกต์ใช้ธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้าง มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์ ในการภักดีต่อพระองค์

5 วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง กับอิสลามอย่างไร  Aqidah (Tauheed Rububiyah) สัมพันธ์ กับ Natural Science ( วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ )  Fiqh ( Halal & Haram) การอิบาดะห์ สัมพันธ์กับ Applied Science ( วิทยาศาสตร์ประยุกต์ )

6 ให้นักศึกษาอภิปรายใน ห้องเรียน  อิสลาม กับ วิทยาศาสตร์มีความขัดแย้ง หรือไม่ เพราะอะไร  สังคมมุสลิมในประเทศไทยให้ความ สนใจวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะอะไร

7 อิสลามกับวิทยาศาสตร์ที่เป็น Natural Science ไม่ขัดแย้งกันโดยเด็ดขาด  Natural Science คือ กฎธรรมชาติ ซึ่งมาจาก การจดบันทึกปรากฏการณธรรมชาติที่อัลลอฮ์ สร้างมา ซึ่งก็คือ Sunnatullah นั่นเอง ส่วนคำ สอนอิสลามมาจากอัลกุรอาน ก็คือ Kalamullah ซึ่งส่วนหนึ่งของ Sunnatullah ได้ถูกวะห์ยู ลงในอัลกุรอานเป็นวิทยาศาสตร์ ในอัลกุรอาน  จากการพิสูจน์และการค้นพบทั้งจาก วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ในอัล กุรอานไม่เคยพบความขัดแย้ง

8 ความขัดแย้งอาจจะเคยเกิดขึ้น เนื่องจาก  ความผิดพลาดของมนุษย์ ในการสังเกต ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือการอธิบาย หรือ เขียนขึ้นโดยปราศจากการสังเกต  ความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์เข้าใจ หรือตีความ อรรถาธิบาย Kalamullah ผิด

9 อัลกุรอานกับข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์  วิชาจักรวาลวิทยา (Cosmology)  วิชาดาราศาสตร์ (Astronomy)  วิชาภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHY )  ธรณีวิทยา (Geology )


ดาวน์โหลด ppt ชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ซอและห์ ตาเละ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท : สาขาสรีรวิทยา (Neuro Muscular Physiology) จาก University of Karachi, Pakistan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google