งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน กองทุนและธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุน และกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ 1. การสร้างคน โดยการให้ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน กองทุนและธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุน และกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ 1. การสร้างคน โดยการให้ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน กองทุนและธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุน และกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ 1. การสร้างคน โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม 2. การสร้างองค์กร โดยการจัดตั้งกองทุนชุมชนและ กลุ่มอาชีพ 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3

4 ชื่อ นายวิเชาว์ นามสกุล สุนัน ตา เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2495 อายุ 59 ปี ภูมิลำเนา บ้านโพธิ์ทอง เจริญ ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9 ตำบล สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053-339323 โทรศัพท์มือถือ 089-7559266 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา ชื่อ นายวิเชาว์ นามสกุล สุนัน ตา เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2495 อายุ 59 ปี ภูมิลำเนา บ้านโพธิ์ทอง เจริญ ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9 ตำบล สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053-339323 โทรศัพท์มือถือ 089-7559266 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 1

5 2 วิสัยทัศน์ “ รู้จักประสาน ทำงานด้วยใจ รัก ” “ ยึดคุณธรรมมาเป็นหลัก แน่ หนักไม่เอนเอียง ” ปรัชญา “ บารมีเกิดจากความดีที่สะสม ” คติการทำงาน “ ตั้งใจเป็นฐาน สร้างงานให้ เป็นหนึ่ง ” วิสัยทัศน์ “ รู้จักประสาน ทำงานด้วยใจ รัก ” “ ยึดคุณธรรมมาเป็นหลัก แน่ หนักไม่เอนเอียง ” ปรัชญา “ บารมีเกิดจากความดีที่สะสม ” คติการทำงาน “ ตั้งใจเป็นฐาน สร้างงานให้ เป็นหนึ่ง ”

6 3 ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกองทุนและ ธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุนและกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ ๑. การสร้างคน โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ๒. การสร้างองค์กร โดยการจัดตั้งกองทุนชุมชน และกลุ่มอาชีพ ๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกองทุนและ ธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุนและกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ ๑. การสร้างคน โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ๒. การสร้างองค์กร โดยการจัดตั้งกองทุนชุมชน และกลุ่มอาชีพ ๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7 4 1.1 ให้ความรู้ใหม่ ๆ โดยการเล่าสู่กันฟังบ้าง เพื่อให้ผู้คน ได้สัมผัสข้อมูลใหม่ ๆ และเสนอแนวทางวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูล ก่อนการสรุปเป็นความรู้ 1.2 ชี้นำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผู้อื่นและนำมา วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ประโยชน์ 1.3 การจัดทำกิจกรรมใด ๆ ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ ทำให้เกิดผลสำเร็จ ให้ผู้อื่นยอมรับผลงาน เพื่อสร้างความ ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความกล้าที่จะทำกิจกรรมอย่างมั่นใจ

8 1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดทำประชาวิจารณ์ ให้มีการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้อื่น และกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งเป็นการจัดสังคมตามแบบแนวราบ ทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่า เทียมกัน จนเกิดเป็นประชามติ ซึ่งต่างจากแนวดิ่ง หรือแนวการ สั่งการจากเบื้องบน ทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งหมายถึงว่า ทุกคนมีส่วนร่วมทุกกรณี 5

9 6 2.1 กองทุนต่าง ๆ การจัดทำกิจรรมใด ๆ ก็ตามต้องมีแผนการทำงาน มี ปัจจัยหลัก เช่น คน รูปแบบ การบริหาร และที่สำคัญ คือ เงิน จึงต้องพยายามจัดตั้งกองทุนขึ้น โดยเริ่มจาก กองทุนเล็ก ๆ จนกว่าจะเกิดเป็นผล เป็นการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นตัวอย่าง จนเกิดการตั้งกองทุนอื่น ๆ ตามมาทีหลัง เช่น - กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อแม่ศรีพันธ์ แม่ใย จัดตั้งปี 2535 - กองทุนไม้คำสลี ก่อตั้งปี 2543 - กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ เพื่อกรผลิต ก่อตั้งปี 2544 - กองทุนพัฒนาธันวา 50 ก่อตั้งปี 2550 - สถาบันการจัดการเงินทุน ชุมชน ก่อตั้งปี 2551

10 7 2.2 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประสานกันในทางแนวราบ และให้มี รายได้ สำหรับบุคคล จึงจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ให้ทุกคนสมัครเป็น สมาชิกตามความสมัครใจ เมื่อมีหลายกลุ่มจึงเป็นการ ประสานกัน เหมือนเช่นใยแมงมุม กลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นมี 2.2.1 กลุ่มอาชีพขนมจีน ผลิตเส้นขนมจีนเพื่อจำหน่าย 2.2.2 กลุ่มอาชีพแคบหมู แหนมหมู ผลิตแคบหมูเมือง แหนมหมูเพื่อจำหน่าย 2.2.3 กลุ่มอาชีพดอกไม้ ใบตอง จัดบริการด้านพิธีการ สถานที่และดอกไม้งานพิธีต่าง ๆ 2.2.4 กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงปลา - กบ เลี้ยงปลาดุก - กบ ไว้ บริโภคและขาย

11 8 3.1 วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ถือเป็นเส้นใยสำคัญ ในการที่จะหลอมรวมผู้คนให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ จึง เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะประคับประคองกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในขอบเขต และสอดแทรกคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมให้ จับต้องได้ พร้อมทั้งปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เช่น ประเพณีขอพร หรือ ดำหัวผู้ใหญ่ ประเพณีส่งเคราะห์บ้าน ประเพณีทำบุญประจำปี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การจัดฌาปณกิจผู้เสียชีวิต ทุกขั้นตอนจะปฏิบติ เช่นเดียวกันหมด ไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะยากดีมีจน หรืออยู่ใน สถานะเช่นใด

12 9 3.2 กิจกรรมฮ่วมฮักฮ่วมแปง กิ๋นข้าวแลงโตยกั๋น ใน โอกาสที่เหมาะสม จะมีการนัดหมายนำข้าวปลาอาหาร มาร่วม รับประทานพร้อมกัน ถือโอกาสพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน เหมือนมีการประชุมนอกรอบ ได้หลากหลาย ความคิดเห็น ไม่เกิน 3 ทุ่มก็เลิก แยกย้ายกันกลับบ้าน 3.3 กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ให้มี การปลูกพืชผักสวนครัวหน้าบ้าน เพื่อให้ผู้อื่นเก็บกิน เรียกว่า “ เอื้ออาทร ” ทุกคนเก็บไปกินได้ ไม่ต้องขอ

13


ดาวน์โหลด ppt ก ครูวิเชาว์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน กองทุนและธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการกองทุน และกลุ่มอาชีพ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ 1. การสร้างคน โดยการให้ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google