งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1901 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1901 ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1901 ชั้น 9 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน

2 การจัดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 110 คน โดยมีวิทยากร ดังนี้ คุณวัชรี สมคะเนย์ บรรยายระเบียบการเบิก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ คุณเรณู วงศ์ดนตรี บรรยายเอกสารการขออนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง คุณยุพิน สุทธิกิจพงค์ บรรยายการบริหารจัดการ งบประมาณ การมอบอำนาจ และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ คุณสุทธิ ชวนโพธิ์ บรรยายการยืมเงินนอก งบประมาณ คุณสมปอง พวงแก้ว บรรยายการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร การเบิกค่าอาหาร การเบิก ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ


ดาวน์โหลด ppt กองคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1901 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google