งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางบริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Outsource Supplier Management ในวัน ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงแรม ลันตา รีสอร์ท ( รัชดาภิเษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางบริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Outsource Supplier Management ในวัน ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงแรม ลันตา รีสอร์ท ( รัชดาภิเษก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางบริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Outsource Supplier Management ในวัน ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงแรม ลันตา รีสอร์ท ( รัชดาภิเษก ) เวลาสัมมนา 9.00-16.00 น. ( ลงทะเบียน 08.30 น.) Effective Outsource Supplier Management – การบริหารการจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หลักการและเหตุผล เพื่อโอกาสในการแข่งขันและประสบความสำเร็จ ในการบริหารการจัดการในเชิงธุรกิจ การบริหาร การจัดการ Outsource Supplier อย่างมี ประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ คงที่สมํ่าเสมอ ในต้นทุน ที่เหมาะสม สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าสูงสุด ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ อย่างสูง วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร จัดการ Outsource Supplier อย่างมี ประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จน สามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ใน การบริหารการจัดการ Outsource Supplier ในการผลิตสินค้าอย่างมี คุณภาพ ในต้นทุนที่ควบคุมได้เพื่อสร้าง ผลตอบแทนส่วนต่างได้อย่างสูงสุดและ คงที่ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

3 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, หัวหน้างาน, พนักงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มี ความรู ้หรือความเชี่ยวชาญในบทบาทของ การบริการการ จัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ หัวข้อสัมมนา หัวข้อ การฝึกอบรมทั้งหมด 1 วัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระยะเวลา หัวข้อในการอบรม 09.00-12.00 น. ทำไมต้องมี Outsource Supplier Identifying Good Outsourcing Practices ตัวอย่าง Best Practice การบริหารจัดการ Outsource Supplier Relationship Managing Suppliers Drives Quality Performance การวัดผลงานของ Outsource Supplier (Supplier Performance Measurement) Supply Agreement สำหรับ Outsource Supplier การบริหารความเสี่ยง Ability to minimize risk 12.00-13.00 น.

4 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. Managing Quality การตรวจสอบคุณภาพของ Outsource Supplier ( quality audit supplier ) ข้อกฎหมายที่ควรระวังเมื่อ ใช้ Outsource Supplier Case study ประโยชน์ที่จะได้รับ เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่าง มีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงวิธีการจัดการกระบวนการคุณภาพ, การตรวจสอบ และการประเมินผล Outsource Supplier เรียนรู้แนวทางในการจัดทำ Supply Agreement เรียนรู้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาใน หลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด

5 วิธีการสัมมนา การบรรยาย Group Discussion ตัวอย่างความสำเร็จกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง Case Study วิทยากร คุณ พัชราวัลย์ ณรงค์รักษ์

6 The course fee is Baht 4,300 per person (not included VAT). For reservation and further details including for other in-house program, please contact Khun Sa at Tel. 02- 917 7147, Fax.02 -9177148 or by email at training@pascons.com training@pascons.com For special program Click: Seminar Program Seminar Program Pascons Co.,Ltd. www.pascons.com


ดาวน์โหลด ppt ทางบริษัทแพสคอนส์ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Outsource Supplier Management ในวัน ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงแรม ลันตา รีสอร์ท ( รัชดาภิเษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google