งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง
วันที่ 27กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา น. – น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

2 ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) ยกเลิก
เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1155/2552) ยกเลิก

3 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเวร เงินประจำตำแหน่ง ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจงานจ้างและเงินอื่นใดที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

4 บัญชีรับโอน ธกส., ธอส., SME บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบัญชีธนาคาร อื่น
บุคลากร มข. บัญชีเงินเดือนที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีบัญชีเงินเดือนเป็นธนาคารอื่นให้แจ้งบัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บุคคล ภายนอก บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบัญชีธนาคาร อื่น ยกเว้น บัญชีธนาคาร ธอส.,ธกส. ธกส., ธอส., SME

5 การแจ้งข้อมูลผู้รับเงิน
แบบแจ้งข้อมูลจ่ายค่าตอบแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อใด ส่งถึงกองคลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ในครั้งแรกที่มีการเบิกจ่าย

6 การส่งเอกสารอนุมัติการจ่ายเงิน
ผู้เบิก ให้ส่งเอกสารถึงกองคลังโดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เอกสารอนุมัติการจ่ายเงินถึงกองคลังภายในวันอังคาร

7 การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์
กองคลัง โอนเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการ จะทำการโอนในวันทำการถัดไป ยกเว้น เงินค่าเวร/เงินค่าควบคุมงาน/ ค่าตรวจงานจ้าง : จะทำการโอนในวันที่ 12 และวันที่ 25 ของเดือน

8 เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าในวันที่โอน ธนาคารอื่น เงินจะเข้าบัญชีอีกประมาณ 2 วันหลังจากวันโอน

9 การแจ้งโอน ตรวจสอบทางเวปไซด์กองคลัง (E-Service)
แจ้งทาง ตรวจสอบทางเวปไซด์กองคลัง (E-Service) โดยการ log-in ใช้เลขที่บัตรประชาชน

10 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google