งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงการ จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงการ จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงการ จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร การประชุมชี้แจงการ จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

2 ประกาศที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ. ศ.2558 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 1155/2552 ) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง ยกเลิก

3 หมายถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าเวร เงินประจำ ตำแหน่ง ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจงาน จ้างและเงินอื่นใดที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคล ที่มีสิทธิ์ได้รับจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย

4 บุคลากร มข. บัญชีเงินเดือนที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีบัญชีเงินเดือนเป็นธนาคารอื่นให้แจ้งบัญชีรับโอนเงินเป็น บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บุคคล ภายนอก บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบัญชีธนาคาร อื่น ยกเว้น บัญชีธนาคาร ธอส., ธกส. บัญชีรับโอน ธกส., ธอส., SME

5 แบบแจ้งข้อมูล จ่ายค่าตอบแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อใด ส่งถึงกองคลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ในครั้งแรกที่มี การเบิกจ่าย การแจ้งข้อมูลผู้รับเงิน

6 ผู้เบิก ให้ส่งเอกสารถึงกองคลังโดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้น กิจกร รม เอกสารอนุมัติการจ่ายเงินถึงกองคลังภายในวัน อังคาร การส่งเอกสารอนุมัติการจ่ายเงิน

7 กองคลัง โอนเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการ จะทำการโอนใน วันทำการถัดไป การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ ยกเว้น เงินค่าเวร / เงินค่าควบคุมงาน / ค่าตรวจงานจ้าง : จะทำการโอนในวันที่ 12 และวันที่ 25 ของเดือน

8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าในวันที่โอน ธนาคารอื่น เงินจะเข้าบัญชีอีกประมาณ 2 วัน หลังจากวันโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

9 แจ้งทาง E-Mail ตรวจสอบทางเวปไซด์กองคลัง (E-Service) โดยการ log-in ใช้เลขที่บัตรประชาชน การแจ้งโอน

10 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงการ จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยวิธีการจ่ายตรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google