งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การวิเคราะห์และ ปรับปรุงสภาพการ ทำงานตามหลักการย ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การวิเคราะห์และ ปรับปรุงสภาพการ ทำงานตามหลักการย ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การวิเคราะห์และ ปรับปรุงสภาพการ ทำงานตามหลักการย ศาสตร์

2

3 การยศาสตร์ (Ergonomics) มาจากภาษากรีกโบราณสองคำ คือ ERGON (work) + NOMUS (law) งาน กฎ +

4 ความหมายของการย ศาสตร์ การยศาสตร์ หมายถึง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

5 ความสำคัญของการย ศาสตร์ การนำเอาความรู้ทางด้านการยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน นำไปสู่ความ ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์การและผู้ปฏิบัติงานดังนี้ ลดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ลดความเมื่อยล้าในการบาดเจ็บ จากการทำงาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เกิดขวัญ กำลังใจ ความพึงพอใจ ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพ

6 องค์ประกอบของการย ศาสตร์ 1. กาย วิภาคศาสตร์ 2. สรีรวิทยา 3. จิตวิทยา 2.1 สรีรวิทยา ในการทำงาน 2.2 สรีรวิทยา สิ่งแวดล้อม 2.1 สรีรวิทยา ในการทำงาน 2.2 สรีรวิทยา สิ่งแวดล้อม

7 2. การจัดอิริยาบถใน การทำงาน - การเคลื่อนไหว ร่างกาย - ท่าทางสำหรับ การยืนทำงาน - ท่าเดิน - ท่านั่งสำหรับ การทำงาน การประยุกต์ใช้หลักการย ศาสตร์กับการทำงาน 1. การออกแบบสถานที่ทำงาน ควรออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานได้สะดวกแม้ว่าโครงสร้าง และรูปร่างของแต่ละคนจะแตกต่าง กัน

8

9

10 45 - 60 cm.

11

12

13

14

15

16

17 ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการนั่ง ทำงานในสำนักงานจำนวน 378 คน (Grandjean และ Burandt, 1962)

18 การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ตามหลักกายศาสตร์ ออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานให้ มีความสะดวก การวางผังของจุด ปฏิบัติงาน แผนผังของสถานที่ ปฏิบัติงานต้องสะดวก จุดต้นเหตุเสียงและอันตรายอื่นๆ ต้องแยกจาก บริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานมาก คำนึงถึงท่าหลักใน การปฏิบัติงาน ช่องทางเดิน ช่องทางขนย้ายวัสดุไม่ควรเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ไม่วางกองวัสดุที่กีดขวางหรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

19 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ 1. เสียง ควบคุมตาม หลักการยศาสตร์ คือ - แหล่งกำเนิดเสียง - เส้นทาง ผ่านของสียง - ตัว ผู้ปฏิบัติงาน

20 2. แสงสว่าง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ ปรับปรุงตาม หลักการยศาสตร์ คือ - ปรับแสงสว่างให้ เหมาะกับงาน - ปรับแสงสว่างให้ กระจายสม่ำเสมอ - จัดแสงสว่างไม่ให้ พร่าตา

21 3. อุณหภูมิ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ ปัจจัยที่ต้องคำนึงตาม หลักการยศาสตร์ คือ - อุณหภูมิของอากาศ - อุณหภูมิของพื้นผิว - ความชื้นในอากาศ - ความเร็วลมในการ ทำงาน - ความหนักของงานที่ทำ - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน - เสื้อผ้าและเครื่องป้องกัน อันตรายที่สวมใส่

22 แก้ไขให้ ถูกตาม หลักการ ยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การวิเคราะห์และ ปรับปรุงสภาพการ ทำงานตามหลักการย ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google