งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ วันที่ 14 ก. ย. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ วันที่ 14 ก. ย. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ วันที่ 14 ก. ย. 2554

2 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการ พัฒนาการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพและการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม

3 พันธกิจ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้า ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการดำเนินการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 3. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ในการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ภารกิจ การ ประเมิน ผล กระทบ ต่อ สุขภาพ การเฝ้า ระวัง ผลกระท บต่อ สุขภาพ การ ปรับตัว เพื่อ รองรับ การ เปลี่ยนแ ปลง สภาพ ภูมิอากา ศ

5 การจัดการความรู้ กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ

6 แผนการจัดการความรู้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ / ภารกิจ องค์ความรู้ที่ จำเป็น ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) 1. การ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ แนวทางการ ประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ กรมอนามัยมีรูปแบบการ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพเพื่อสนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย (6 รูปแบบ ) 2. การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อ สุขภาพ การเฝ้าระวังและ สร้างเสริมสุขภาพ จากมลพิษ สิ่งแวดล้อม บุคลากรและประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการ เฝ้าระวังสุขภาพจาก มลพิษ (800 ราย ) 3. การพัฒนา องค์ความรู้ที่ จำเป็น องค์ความรู้ที่ใช้ เป็นเครื่องมือ สำหรับการประเมิน และเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อ สุขภาพ จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ที่มีการ จัดระบบ (3 องค์ความรู้ )

7 คลังความรู้ KM กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ

8 การแสวงหาความรู้ / การเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาจากพื้นที่จริง การเตรียมความพร้อม ให้กับตัวเอง ( เตรียม ตัวเองให้มีความรู้ )

9 เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ มุ่งพัฒนาคน และพัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กร

10 ประชุมประจำเดือน : ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วางแผนร่วมกัน

11 พี่รู้สอง น้องรู้หนึ่ง พึ่งพา แบ่งปัน : การแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมตนเอง

12 การแสวงหาความรู้ & จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

13 ตามติดการเรียนรู้ : ศึกษาดูงานในพื้นที่

14 การถ่ายทอดความรู้ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. อสม. ศูนย์อนามัย ประชาชน การพัฒนาภาคีเครือข่าย

15 ความรู้ที่มี สู่เวทีถ่ายทอด : พัฒนาภาคีเครือข่าย

16

17 BAR DAR AAR

18 BAR DAR AAR BAR : เตรียมความพร้อม กำหนดเป้าหมาย ป้องกันข้อผิดพลาด

19 BAR DAR AAR DAR : ทบทวนกระบวนการ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามความเหมาะสม

20 BAR DAR AAR AAR : ทบทวนการทำงาน กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา สู่การพัฒนาทั้งงานและคน

21 KM ในองค์กรของเรา คลังความรู้ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกช่องทางการเรียนรู้

22 Server

23 หนังสือ KM NEW

24 คลังความรู้ ปัจจุบัน & อนาคตของ KM ใน องค์กรของเรา จัดการ ฐานข้อมูล SERVER พัฒนา Website (homepages กองฯ + ขุมทรัพย์ความรู้ ) พัฒนา Website (homepages กองฯ + ขุมทรัพย์ความรู้ ) พัฒนา COPs เสริมสร้างภาคี เครือข่าย Two – way communicati on

25

26 เสริมพลังการจัดการความรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ

27 เสริมพลังการจัดการความรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ วันที่ 14 ก. ย. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google