งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

2 วาระพิเศษ ๑. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนร่วม ใจ สร้างเด็กสระบุรีสุขภาพดี ( ลด อ้วน ) - โรงเรียนหินกอง ( พิบูลย์อนุสรณ์ ) - โรงเรียนวัดบัวลอย - โรงเรียนวัดหนองสมัคร - โรงเรียนวัดหนองครก - โรงเรียนวัดหนองจิก - โรงเรียนวัดหนองผักชี หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการ คือ สสอ. หนองแค สสจ. ต้องการให้มีการขยายผลไป ทั้งจังหวัดฯ

3 ๓. การประเมินงานทันตสาธารณสุข ใน รพ. สต. ที่มี ทันตาภิบาล ปฏิบัติงานประจำภายใต้โครงการ พัฒนาระบบ บริการทันตสุขภาพใน CUP/ รพ. สต./ ศสม. จ. สระบุรี ปี ๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๖ - รางวัลชนะเลิศ นายชัยยุทธ์ คุ้มวงษ์ รพ. สต. ตลาด น้อย - รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวอร อนงค์ชมภูพื้น รพ. สต. ศรีปทุม - รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายปกรณ์ กิจ อ่อนแจ้ง รพ. สต. ห้วยป่า หวาย

4 สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๗ - รางวัลชนะเลิศ นางสาวอร อนงค์ ศรีโฉมงาม รพ. สต. เจริญ ธรรม - รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาว สุทธาสินี สมานชาติ รพ. สต. ตะกุด - รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวฐิ ตารีย์ญา คนการ รพ. สต. เขาวง

5 ๔. มอบรางวัลการประเมินและ ประกวดมาตรฐานบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๘ - การประกวดมาตรฐานโรงพยาบาล ส่งเสริมและ สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสาน ( รพ. สส. พท. ) จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๘ ประเภทโรงพยาบาล - รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลเสา ไห้เฉลิมพระเกียรติ - ๘๐ พรรษา - รองชนะเลิศ โรงพยาบาลหนอง โดน

6 ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล - รางวัลชนะเลิศ รพ. สต. หลังเขา อ. มวกเหล็ก - รองชนะเลิศ - รพ. สต. บ้าน กลับ อ. หนองโดน - รพ. สต. คลองเรือ อ. วิหารแดง

7 - การประกวดเพื่อรับรอง มาตรฐานการนวดไทยใน สถานพยาบาลของรัฐ ระดับดีเยี่ยม - โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิม พระเกียรติฯ - โรงพยาบาลหนองโดน - โรงพยาบาลมวกเหล็ก - โรงพยาบาลบ้านหมอ

8 วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ๑. ๑ เรื่องจากการประชุม กระทรวงสาธารณสุข / เขตบริการสุขภาพที่ ๔

9 ๑. ๒ เรื่องจากการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสระบุรี

10 เรื่องจากศาลากลาง การจัดงานวัยแม่แห่งชาติ ให้ข้าราชการทุกคน ไปร่วมงาน การปั่นจักยานเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 58 เริ่ม 15.00 น. รถไฟความเร็วสูงที่ผ่านเมือง สระบุรี ปัญหาการร้องเรียน การบริการของส สถานพยาบาล ให้ทำความเข้าใจกับ ผู้ป่วยและ ญาติ

11 ๑. ๓ เรื่องของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ๑. ๓. ๑ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี - การร้องเรียนการให้บริการ ของสถานพยาบาล

12 ๑. ๓. ๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) ๑. ๓. ๓ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) ๑. ๓. ๔ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข - เชี่ยวชาญ ( ด้านบริการ วิชาการ )

13 ผชช. ว ( นพ. ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ) การจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้ หน่วยบริการ ขา ขึ้น รพ. บ้านหมอ 3,032,400 บาท + สอ. 388,800 = 3,421,200 บ. ขาลง ได้มา 1,571,473 บาท (45.93%) ให้แต่ ละอำเภอดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย โดยเฉพาะ หน่วยบริการที่มีเงินบำรุงเหลือน้อย

14 ๓. ๒ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพบริการ ๓. ๒. ๑ “ การดำเนินงานทีมหมอ ครอบครัว อำเภอหนองโดน และอำเภอ พระพุทธบาท ” ( คลิปวิดีโอ แห่งละ ๑๐ นาที )

15 ๓. ๓ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ๓. ๓. ๑ ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  จังหวัดสระบุรี รักษามาตรฐาน ระดับเพชรปีที่ ๒  สถานประกอบการรักษา มาตรฐานต้นแบบ ระดับเงิน บ. โคล์เลอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

16  รางวัลประเภทบุคคล - นายศุภเมษ แสงประจวบ รพ. สต. หนองสรวง - นางจริยาภรณ์ งอมสระคู บ. โคล์เลอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

17 ๓. ๓. ๒ สรุปผลการประเมิน พัฒนาการเด็ก ๔๒ เดือน วันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อ. บ้านหมอ เป้าหมาย 44 คน ตรวจแล้ว 6 คน

18 ๓. ๓. ๓ สรุปผลการประชุม คณะกรรมการ MCH BOARD ( เอกสาร หมายเลข ๓ )

19 ๓. ๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข ๕ ) ๓. ๕. ๑ การเตรียมความพร้อม สำหรับการรองรับ ปัญหาภัยแล้ง

20 ๓. ๕. ๓ รายงานสถานการณ์ทาง ระบาดวิทยาประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เน้น โรคไข้เลือดออก และมือเท้า ปาก

21 เรื่องจาก หน. งาน งานบริหารฯ งานวิชาการ ผช. ไอที ธุระการฯ

22 เรื่งจาก อำเภอฯ กการจัดงานวันแม่ 12 สิหา มหาราชินี ภาคเช้า เริ่ม 08.00 น. แต่งการปกติขาว / เครื่องแบบกากี แขนยาว ภาคค่ำ เริ่ม 18.00 น. วางพานพุ่มดอกมะลิ ชุดไทยสีฟ้า

23 เรื่องจากชมรมฯ ผลการประกวด สสอ. ดีเด่น ระดับภาค 1. สสอ. เขาฉะกัน 2. สสอ. กำแพงแสน 3. สสอ. มวกเหล็ก

24 ๓. ๖ เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน

25 ๓. ๗ เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

26 วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google