งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 09.00 – 12.00 น. ประกวดฯ ประเภทชุมชน 13.00 – 16.30 น. ประกวดฯ ประเภทสถานประกอบการ วันหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 09.00 – 12.00 น. ประกวดฯ ประเภทสถานศึกษา ( มัธยม )

2 ขอความร่วมมือ ทุกอำเภอคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชน สถาน ทุกอำเภอคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชน สถาน สถานประกอบการ และสถานศึกษา ( มัธยม ) เป็นตัวแทนระดับอำเภอ สถานประกอบการ และสถานศึกษา ( มัธยม ) เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ประเภทละ 1 ชมรม เข้าร่วมการประกวด ประเภทละ 1 ชมรม เข้าร่วมการประกวด รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

3 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52 – 30 เม. ย.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อย ละ ) เมือง 29,05020,36870.11 เขาย้อย 8,9556,48272.38 หนองหญ้า ปล้อง 3,2872,35371.59 ชะอำ 16,90711,48867.94 ท่ายาง 20,84914,60770.06 บ้านลาด 12,6008,90070.63 บ้านแหลม 12,2038,59370.41 แก่ง กระจาน 6,3005,03180.98 รวมทั้ง จังหวัด 110,15177,82270.65

4 โรงพยาบา ล แม่คลอด ANC ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ พระจอม เกล้าฯ 1,475 80454.51 เขาย้อย322062.50 หนองหญ้า ปล้อง 362672.22 ชะอำ1687645.24 ท่ายาง1857138.38 บ้านลาด694869.56 บ้านแหลม352160.00 แก่ง กระจาน 803240.00 เพชรรัชต์382463.16 เมืองเพชร15960.00 รวม จังหวัด รวม จังหวัด 2,133 1,131 53.02

5 สาเหตุฝากครรภ์ช้า ( มากกว่า 12 สัปดาห์ ) ร้อยละ 1. ไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ 40.52 2. ไม่ทราบวันเวลาการให้บริการ ฝากครรภ์ 35.93 3. ต้องรอให้บุคคลอื่นพาไปฝาก ครรภ์ 29.24 4. ไม่สะดวกรับบริการในวันและ เวลาราชการ 25.75 5. กลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายในการ ฝากครรภ์ 24.36 6. ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ในครั้ง นี้ 23.57 7. ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นทราบ 22.50

6 แนวทางแก้ปัญหา ฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 1. หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้เร็ว 1. หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้เร็ว 1.1 รู้ว่าประจำเดือนขาดเมื่อไร 1.1 รู้ว่าประจำเดือนขาดเมื่อไร 1.2 ถ้าประจำเดือนขาด 2 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจทันที 1.2 ถ้าประจำเดือนขาด 2 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจทันที ( ต้องมีอุปกรณ์การตรวจที่สามารถหาได้เร็ว หยิบตรวจได้เลย ) ( ต้องมีอุปกรณ์การตรวจที่สามารถหาได้เร็ว หยิบตรวจได้เลย ) 2. เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก 2. เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก 2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีหญิงตั้งครรภ์มาก ฝากครรภ์ช้า 2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีหญิงตั้งครรภ์มาก ฝากครรภ์ช้า 2.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ แต่งงานใหม่, 2.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ แต่งงานใหม่, คู่ที่ต้องการมีบุตร, คู่อยู่กินกัน 3 ปีแล้วยังไม่มีบุตร คู่ที่ต้องการมีบุตร, คู่อยู่กินกัน 3 ปีแล้วยังไม่มีบุตร 3. กิจกรรม 3. กิจกรรม 3.1 ขึ้นทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ 3.1 ขึ้นทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีคู่ 3.2 เยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์ ถ้าประจำเดือนขาดให้ติดต่อทางโทรศัพท์, 3.2 เยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์ ถ้าประจำเดือนขาดให้ติดต่อทางโทรศัพท์, ประชาสัมพันธ์ตรวจฟรี ประชาสัมพันธ์ตรวจฟรี 3.3 รายงานการเยี่ยมติดตาม 3.3 รายงานการเยี่ยมติดตาม

7 แนวทางการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจง อสม. แจกแบบรายงาน 1. ประชุมชี้แจง อสม. แจกแบบรายงาน 2. ส่งรายงาน สสจ. ทุกวันที่ 15 ของเดือนต่อมา 2. ส่งรายงาน สสจ. ทุกวันที่ 15 ของเดือนต่อมา 3. สสจ. สนับสนุนแถบตรวจการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ 3. สสจ. สนับสนุนแถบตรวจการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ 4. รายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย และ MCH manager 4. รายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย และ MCH manager

8 อุปกรณ์ประเมินพัฒนาการ อนามัย 55 อำเภอ มีครบทุก รพ. สต. อยู่ระหว่าง จัดซื้อ เมือง/ เขาย้อย/ หนองหญ้า ปล้อง / ชะอำ/ ท่ายาง/ บ้านลาด/ บ้านแหลม/ แก่งกระจาน/


ดาวน์โหลด ppt การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google