งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ จากกระทรวง + เขต สถานการณ์การเงินของ CUP7 ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ของ รพ + สอ. ตลอดเวลา ให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ จากกระทรวง + เขต สถานการณ์การเงินของ CUP7 ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ของ รพ + สอ. ตลอดเวลา ให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม

2 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ จากกระทรวง + เขต สถานการณ์การเงินของ CUP7 ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ของ รพ + สอ. ตลอดเวลา ให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดและ คุ้มค่า โครงการประชารัฐ นโยบาย 3 เก็บ ( บ้าน ขยะ น้ำ ) เพื่อการควบคุมป้องกันโรค DHF+Ziga+ Chikungunya เน้น 5 ป.1 ข.+ การเลี้ยงปลาหาง นกยุงอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงให้ เขต 4 เป็นต้นแบบการแก้ไขจุด เสี่ยง โดยเฉพาะ จว. สระบุรี สงกรานต์ประหยัดน้ำ

3 เรื่องจาก จว. การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการ อบรมและการประชุม การสวมหมวกกันน๊อกและคาดเข็มขัดนิรภัย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบริหารความ เสี่ยง และการบริหารสัญญาฯ โครงการซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

4 นพ. ประสิทธิ์ชัย งาน LTC ( การดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ผู้ พิการ และผป. ระยะสุดท้าย ).. อบรม cm อ.1 คน สอ. 1 คน CG สอ.10/3 คน การตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป้า 2 แห่ง สิ่ง อำนวยความสดวก 10 อย่าง

5 ฝ่ายบริหารฯ การใช้เงินส่วนตัวทดลองจ่าย การปรับปรุงหลักการจำแนกรายจ่าย ตาม ว.68/2558 ลว.29 เมย.2558 การตรวจสอบภายใน ของกระทรวง สุ่มตรวจ 21 มีค.59

6 เรื่องจาก ชมรมฯ ชมรมฯได้จดทะเบียนเป็นสมาคมสาธารณสุข สระบุรีเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายเงินงบประมารแต่ละอำเภอ ต้องมาก ว่าร้อยละ 80 การสำรวจวุฒิการศึกษา จนท. ที่ จบ ป. ตรี แต่ ยังไม่ได้บรรจุตามวุฒิ การประกวด สอ. สสองดีเด่น 59 ค่าสมาชิกชมรมฯ

7 เรื่องจากอำเภอฯ กาชาด จว. สระบุรี มีโครงการผ่าตัดแก้ไขเด้กที่มี ปัญหาผิวหนัง / ผังผืดติด เพื่อลดความพิการ สองสำรวจข้อม + รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนที่ สำรวจ และโครงการแก้ไขปัยหาด้านสายตาเด็ก นักเรียน 15 มีค.59 08.00 น. เลือกกำนันบ้านครัว 09.00 น. ประชุม EIA ศูนย์กีฬาม่วงน้อย โครงการกำจัดผักตบ คลองวัดสะพานช้าง การจัดงานผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม 21-27 มีค.58

8 เรื่องอื่นๆ งานวัน อสม. อำเภอบ้านหมอ 21 มีค.59 ภาค เช้า – ภาคค่ำ 2 โต๊ะ

9 วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ๑. ๑ เรื่องจากการประชุม กระทรวงสาธารณสุข / เขตสุขภาพที่ ๔ ๑. ๒ เรื่องจากการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำจังหวัดสระบุรี

10 ๑. ๓ เรื่องของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ๑. ๓. ๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระบุรี ๑. ๓. ๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้าน เวชกรรมป้องกัน ) ๑. ๓. ๓ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) ๑. ๓. ๔ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ( ด้านบริการทางวิชาการ )

11 วาระที่ ๒ รับรองและติดตาม รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ( เอกสารหมายเลข ๑ )

12 วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓. ๑ เรื่องของหน่วยงาน เสนอที่ประชุม ๓. ๑. ๑ โรงพยาบาล ศูนย์ ๓. ๑. ๒ โรงพยาบาล ทั่วไป ๓. ๑. ๓ โรงพยาบาล มิตรภาพเมโมเรียล ๓. ๑. ๔ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์

13 ๓. ๑. ๕ โรงพยาบาลค่ายอดิศร ๓. ๑. ๖ ศูนย์วิชาการ ๓. ๑. ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีสระบุรี / พระพุทธบาท ๓. ๑. ๘ เทศบาล

14 ๓. ๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( เอกสารหมายเลข ๒ ) ๓. ๒. ๑ การรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ของหน่วยบริการ ๓. ๒. ๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๙ ๓. ๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ( เอกสารหมายเลข ๓ ) - การส่งข้อมูลให้บริการผู้ป่วยสิทธิ UC และประเด็นสำคัญใน อปสข. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

15 ๓. ๔ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน เข็มมุ่งที่ ๑ “ การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ” ๓. ๕ กลุ่มงานควบคุมโรค ( เอกสารหมายเลข ๔ ) ๓. ๕. ๑ นำเสนอสรุปความก้าวหน้าการลด อุบัติเหตุแบบบูรณาการภาพรวมจังหวัดและ สรุปผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง อำเภอหนอง โดน ๓. ๕. ๒ สถานการณ์การดำเนินงาน NCD และการดำเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ (ACS)

16 ๓. ๖ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข ๕ ) ๓. ๖. ๑ สรุปการดำเนินงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลกลาง ( DATA CENTER ) จังหวัด สระบุรี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๓. ๖. ๒ รายงานสถานการณ์ทาง ระบาดวิทยาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

17 ๓. ๗ เรื่องของโรงพยาบาล ชุมชน

18 ๓. ๘ เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

19 วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ จากกระทรวง + เขต สถานการณ์การเงินของ CUP7 ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ของ รพ + สอ. ตลอดเวลา ให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google