งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2. 1.อ.ธีราทร ซนีเย็งพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.อ.วนิดา สมานภาพวิทยาลัยดุสิตธานี 3.อ.วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4.ผศ.ดร. วราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2. 1.อ.ธีราทร ซนีเย็งพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.อ.วนิดา สมานภาพวิทยาลัยดุสิตธานี 3.อ.วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4.ผศ.ดร. วราพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2

2 1.อ.ธีราทร ซนีเย็งพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.อ.วนิดา สมานภาพวิทยาลัยดุสิตธานี 3.อ.วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4.ผศ.ดร. วราพร ลักษณลม้ายมหาวิทยาลัยรังสิต 5.อ.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6.อ.กอบทอง ลาดคุ้มมรภ.จันทรเกษม 7.อ.เรวดี ทั่งจันทร์แดงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3 เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนิน ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบ วงจรโดยแบ่งออกเป็นสายหลัก ๆ ดังนี้ สายธุรกิจสุกรสายธุรกิจสุกรสายธุรกิจไก่สายธุรกิจไก่สายธุรกิจอาหารสัตว์สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจอื่น ๆ สายธุรกิจ สุขภาพสัตว์ สายธุรกิจอาหาร และธุรกิจภูมิภาค

4 เบทาโกรเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตลอดทั้งปี โดยจะมี พนักงานใหม่เข้ามาทุกวันที่ 1 และ 16 ของแต่ละเดือน พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องมีการวางแผนเส้นทางการ ทำงานของตัวเอง เบทาโกรจะยึดหลักค่านิยมร่วม 5 ประการ (Core Values) ที่เรียกว่า PIPIQ (พีพีคิว) หล่อหลอมเพื่อให้มีแนวความคิดแบบเบทาโกร (คิดอย่างคนเบฯ)

5 ค่านิยมร่วม (Core Values) 5 ประการของเบทาโกร

6 Young Talent Recruitment University/College Relations Program Co-op. Program Career Camp Young Talent Young Talent Scholarship Scholarship (Dual System) (Dual System) Young Talent Recruitment University/College Relations Program Co-op. Program Career Camp Young Talent Young Talent Scholarship Scholarship (Dual System) (Dual System) Key Position Placement Internal Job Opportunity Key Position Placement Internal Job Opportunity Performance Based Pay Job Evaluation Merit Increase Special Adjustment Personnel Level Upgrade Variable Pay Management Performance Based Pay Job Evaluation Merit Increase Special Adjustment Personnel Level Upgrade Variable Pay Management Capability Classification Goal Alignment & Setting Tasks / Special Assignment Performance Evaluation Potential Evaluation Capability Classification Goal Alignment & Setting Tasks / Special Assignment Performance Evaluation Potential Evaluation Retirement Plan & Preparation Provident Fund Co-operative Fund Retirement Recognition Event Retirement Plan & Preparation Provident Fund Co-operative Fund Retirement Recognition Event After Retirement Activity Betagro Alumni After Retirement Activity Betagro Alumni Promotion Capability Acceptability Promotion Capability Acceptability Betagro HR Management Model Operation Employee Management Quality of Work Life Working Environment Improvement Vocational Qualification Foreign Labor Management Operation Employee Management Quality of Work Life Working Environment Improvement Vocational Qualification Foreign Labor Management Reward & Recognition Good Governance Social Responsibility Compliances Betagro Labor Standard Good Governance Social Responsibility Compliances Betagro Labor Standard Recruitment & Selection Compensation & Benefits Performance Mgt. Development & Career Mgt. Employee EngagementRetention Separation Mgt. Mutual Separation Separation Procedure Mutual Separation Separation Procedure HR Mission เครือเบทาโกรมีเป้าหมายจะพัฒนาคนให้มี คุณภาพเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจจากรุ่นสู่ รุ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาคนจาก ภายในแทนการรับผู้มีประสบการณ์จาก ภายนอกให้ได้มากที่สุด HR Mission เครือเบทาโกรมีเป้าหมายจะพัฒนาคนให้มี คุณภาพเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจจากรุ่นสู่ รุ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาคนจาก ภายในแทนการรับผู้มีประสบการณ์จาก ภายนอกให้ได้มากที่สุด Structure (Employee/ Job/ Organization) Manpower Planning HR Management Committee (MDC / Career Development Committee / Selection Committee) HR Shared Service HR Audit Betagro Training Center HR Infrastructure Career Development Learning & Development Business Knowledge Leadership Skills Competencies Development Learning & Development Business Knowledge Leadership Skills Competencies Development Philosophy & Policy  Promotion from Within  Line Manager is HR Manager  Proactive HR Approaches  Industry‘s Leader in HR Practices  Employee Development thru major tools, i.e., Job Rotation, Project assignment, Coaching & Mentoring, Philosophy & Policy  Promotion from Within  Line Manager is HR Manager  Proactive HR Approaches  Industry‘s Leader in HR Practices  Employee Development thru major tools, i.e., Job Rotation, Project assignment, Coaching & Mentoring, Benefits Management Key Strategic Position Management Talent Management Succession Planning Young Talent Recruitment Our Core Values  Professional (รู้จริง)  Integrity (ซื่อสัตย์)  People Centric (ใส่ใจ)  Innovative (คิดใหม่)  Quality Driven (ใฝ่คุณภาพ) Our Core Values  Professional (รู้จริง)  Integrity (ซื่อสัตย์)  People Centric (ใส่ใจ)  Innovative (คิดใหม่)  Quality Driven (ใฝ่คุณภาพ) Recruitment from within Betagro Ambassador

7 ชั้นปีที่ 1 1.Career Planning Guideline 2. Orientation ชั้นปีที่ 2 1. Open House 2. Site Visit 3. Betagro Next GEN ชั้นปีที่ 3 1. Coop Road Show 2. Special Development Program (for Sale Position)** ชั้นปีที่ 4 1. Career Road Show 2. Betagro Career Camp 3. Congratulations Booth BETAGRO University Relations Program Objective : To build BETAGRO image and awareness Build image & awareness Build image & awareness Enhance Brand Image Enhance Brand Image Persuade student to work with Betagro Motivate & Recruit Focused : Animal Science, Veterinarian, Food Science, Marketing, Engineering (26 university) Knowledge Sharing

8 เบทาโกรเปิดรับนักศึกษาสหกิจฯรวมทั้งเครือประมาณ 200-400 คน ต่อปี เฉพาะของภาคตะวันออกประมาณ 50 คน ต่อปี สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจฯ อุตสาหกรรมเกษตร/Food Science การตลาด สัตวศาสตร์/สัตวบาล วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ การโรงแรม (ในอนาคต)

9 1. สัตวบาลฟาร์ม (ไก่, สุกร)2. นักวิชาการส่งเสริม (ไก่, สุกร)3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่าง ๆ4. เจ้าหน้าที่โรงงานผลิต (วางแผน, QA, R&D)5. งานสนับสนุนต่าง ๆ (HR, IT, Engineering) OJT ตามตำแหน่งงาน: สำหรับนศ.ฝึกงาน

10 Message from CEO : เครือเบทาโกรสามารถทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา ทุกระดับ มีปัญหา/ โจทย์อีกมากในแต่ละหน่วยของ Supply Chain โจทย์มีความยาก-ง่าย ตามระดับชั้นการศึกษา มีปัญหา/ โจทย์อีกมากในแต่ละหน่วยของ Supply Chain โจทย์มีความยาก-ง่าย ตามระดับชั้นการศึกษา นักศึกษาทวิภาคี (Dual System) : ระยะเวลาฝึกงานครึ่งหลักสูตร (ปวช. ปวส) นักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Trainee): ระยะเวลาการฝึก > 4 เดือน (ป.ตรี) นักศึกษาโครงการ Practice School: ระยะเวลาการฝึก 2.5 เดือน (ป.โท)

11 นักศึกษาสหกิจฯทุกคนจะพนักงานพี่เลี้ยงคอยดูแล พนักงานพี่เลี้ยงจะมีอายุการทำงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงไม่ เกิน 5 ปี บริษัทฯดูแลนักศึกษาสหกิจฯเหมือนเป็นพนักงานใน บริษัทไปแล้ว 80% มีสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้นักศึกษา

12 1. เบี้ยเลี้ยงวันละ 350 บาท 2. ที่พักฟรี : กรณีไม่สามารถจัดหาให้ได้ ให้จ่ายเงินค่าช่วยเหลือที่พัก 1,500 บาท/ห้อง/เดือน 3. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม) 4. เงินช่วยเหลือค่าอาหารสำหรับตำแหน่งปฎิบัติงานในฟาร์ม 5. เงินช่วยเหลือกรณีตำแหน่งที่ต้องปฎิบัติงานนอกสถานที่ (อาหารและที่พัก โดยพี่เลี้ยงรับผิดชอบในการเบิกจ่าย) 6. สิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของ แต่ละบริษัทฯ 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม (5,000 บาท)

13 ผู้บริหารของเครือเบทาโกรมีปณิธานที่จะสนับสนุน กิจกรรมทางด้านสหกิจศึกษา ผู้บริหารเล็งเห็นประโยชน์แบบ Win/Win ผู้บริหารเข้าใจมาตรฐานทางด้านสหกิจศึกษา มีการจัดตั้ง “ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี” เพื่อดูแลงาน ทางด้านสหกิจศึกษาและทวิภาคีโดยเฉพาะ

14 การคัดเลือกนศ. เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกนศ. เข้าร่วมโครงการ เตรียมโปรแกรมเรียนรู้ ของนักศึกษา เตรียมโปรแกรมเรียนรู้ ของนักศึกษา กำหนดตัวพี่เลี้ยง และโครงงาน พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง จัดทำแผนกำลังคน นโนบายสหกิจศึกษา ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา HR Mentor Co-op Committee - นำเสนอผลงาน - การคัดเลือกเข้าทำงาน การประเมินผล - ประชุมประจำเดือน - อบรมหลักสูตรเพือพัฒนา ทักษะการทำงานและชีวิต -เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้ -ศึกษากระบวนการ/ระบบงาน -ทำโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ -ค่านิยมร่วมองค์กร - ปฐมนิเทศนักศึกษา - นศ. ประเมินตนเอง -ก่อน กระบวนการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร

15 No.หัวข้อวิชา ชั่วโมง ทฤษฎีปฏิบัติ 1ความสำคัญของสหกิจศึกษาและทวิภาคี3- 2จิตวิทยาการสอน3- 3จิตวิทยาวัยรุ่น3- 4มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน1.5- 5 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทาง Constructionism 12 6การวิเคราะห์งานเพื่อสอน1.5- 7การวัดและประเมินผลการสอน3- 8การเตรียมการสอนแบบบรรยาย2- 9เทคนิคการสอนและการสอนตัวอย่างแบบบรรยาย1- 10ปฏิบัติการสอนแบบบรรยาย (แบ่งกลุ่ม)-3 11การเตรียมการสอนแบบสาธิต2- 12เทคนิคการสอนและการสอนตัวอย่างแบบสาธิต1- 13ปฏิบัติการสอนแบบสาธิต (แบ่งกลุ่ม)-3 รวม 228 30 หลักสูตร : ครูฝึกพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ (30 ชั่วโมง)

16

17 บริษัทได้ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษา 42 แห่งเพื่อความ ร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ งานวิจัยทางด้านบัณฑิตศึกษาที่สามารถร่วมมือกับทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร (BSC Lab) กิจกรรมอื่น ๆ Career Roadshow (ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่ร้องขอ) Congratulations Booth (จัดทำซุ้มแสดงความยินดีและ แจกน้ำดื่มในวันรับปริญญา)

18 การเตรียมความพร้อมสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ได้ตาม มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification: VQ) 1. การรักษาหรือการแพทย์ (Medical services) 2. ทันตกรรม (Dental services) 3. พยาบาล (Nursing services) 4. วิศวกรรม (Engineering services) 5. สถาปัตยกรรม (Architectural services) 6. การสำรวจ หรือนักสำรวจ (Surveying qualification) 7. การบัญชี (Accountancy services)

19


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2. 1.อ.ธีราทร ซนีเย็งพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.อ.วนิดา สมานภาพวิทยาลัยดุสิตธานี 3.อ.วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4.ผศ.ดร. วราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google