งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเปิดเผย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเปิดเผย ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Transparency & Monitoring & Evaluation / Digital Infra and Media High Standard Education Accessibility คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ Curriculum, Teaching Technique & Manual/English Language Capability/Health Heart & Ethics คณะทำงานด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน Market Mechanism Engagement Parents & Community / Funds / High Quality Principles & Teachers Leadership คณะทำงานด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ และการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของชาติ Local & International Teachers & University Partnership & Incentive คณะทำงานพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของภูมิภาค Technology Mega Trends Hub R&D / Young Leadership Development กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

2 คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัด การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการ เปิดเผย ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Transparency & Monitoring & Evaluation / Digital Infra and Media High Standard Education Accessibility ภารกิจคณะทำงานกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ภารกิจ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา การบริหาร งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งของแต่ละสถานศึกษาและองค์กรที่ รับผิดชอบ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการ ตรวจสอบ

3 คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ Curriculum, Teaching Technique & Manual/English Language Capability/ Health Heart & Ethics ภารกิจคณะทำงานกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 ภารกิจ กำหนดนโยบายและออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การถอด บทเรียน (Best Practice) ที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำเป็น “คู่มือการจัดการเรียนการสอน” ให้กับ สถานศึกษา ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ออกแบบและพัฒนาคลังความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับและพัฒนาหลักสูตร-เทคนิค-วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 คณะทำงานด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน Market Mechanism Engagement Parents & Community / Funds / High Quality Principles & Teachers Leadership ภารกิจคณะทำงานกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 ภารกิจ จัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้นำสถานศึกษา ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความ เป็นผู้นำในการจัดการบริหารสถานศึกษา จัดหลักสูตรและอบรมครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสร้างแรงจูงใจและเป็น “พี่เลี้ยง” ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เชิญชวนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม ร่วมสนับสนุนงบประมาณและศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน

5 คณะทำงานด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ และการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ Local & International Teachers & University Partnership & Incentive ภารกิจคณะทำงานกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 ภารกิจ ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ ต่างประเทศ ในการสนับสนุนองค์ความรู้ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ร่วมพัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม มาตรฐานสากล กำหนดนโยบายการดำเนินการด้านมาตรการจูงใจให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

6 คณะทำงานพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีแห่ง อนาคต และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสู่การ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค Technology Mega Trends Hub R&D / Young Leadership Development ภารกิจคณะทำงานกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 5 ภารกิจ ผลักดันการสร้างศูนย์กลางการศึกษา เพื่อการค้นคว้าและวิจัย เทคโนโลยีแห่ง อนาคต ผลักดันให้เกิดการสร้างงานในสาขาอาชีพด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต เปิดพื้นที่ให้นักวิจัยและผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ สามารถขยายผลงานวิจัยและสร้าง นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google