งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 ผลผลิต 2 โครงการพัฒนาความรู้ สารสนเทศ ด้านการบัญชี (PC1) หน่วย วัด แผนง าน ไตร มาส 3 แผนง าน ทั้งสิ้น ผลงา น ไตร มาส 3 ร้อยละ ไตร มาส 3 ร้อย ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 ผลผลิต 2 โครงการพัฒนาความรู้ สารสนเทศ ด้านการบัญชี (PC1) หน่วย วัด แผนง าน ไตร มาส 3 แผนง าน ทั้งสิ้น ผลงา น ไตร มาส 3 ร้อยละ ไตร มาส 3 ร้อย ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2

4 ผลผลิต 2 โครงการพัฒนาความรู้ สารสนเทศ ด้านการบัญชี (PC1) หน่วย วัด แผนง าน ไตร มาส 3 แผนง าน ทั้งสิ้น ผลงา น ไตร มาส 3 ร้อยละ ไตร มาส 3 ร้อย ละ ทั้งหม ด งานอบรม สารสนเทศ ( คณะกรรมการ ) 30 แห่ง 30 100 โครงการพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ตั้งใหม่ (PC2) งานอบรม คณะกรรมการ งานสอนแนะการ ทำบัญชี แห่ง 7 77 7 7 7100 โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและ เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (PC3) งานอบรมผู้ตรวจ สอบกิจการ ครั้ง 68 100 3

5 ผลผลิต 2 ( ต่อ ) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ( ผู้จัดการ / ฝ่ายจัดการ )(PC4) หน่วย วัด แผนง าน ไตร มาส 3 แผนง าน ทั้งสิ้น ผลงา น ไตร มาส 3 ร้อยละ ไตร มาส 3 ร้อยละ ทั้งหม ด งานอบรมผู้จัดการ / ฝ่าย จัดการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชี (PC5) งานกำกับและแนะนำ การจัดทำบัญชีและงบ การเงิน โครงการ 3 ประสานเพื่อ พัฒนาสหกรณ์ (PC7) งานนิเทศเสริมสร้าง ความพร้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตือน ภัยไตรมาส 32 ครั้ง แห่ง ครั้ง 100 399 32 91 32 534 แห่ง 123 100 399 100 91 100 74. 72 100 73. 98 งานอบรมพนักงานบัญชี / ฝ่ายจัดการ ครั้ง 55 100 สัมมนา แห่ง 32 100 4

6 ผลผลิต 3 5

7 ผลผลิต 3 แนะนำการทำบัญชี PD 3, 4, 8, 9,10 6

8 สตท./ สตส. ได้รับ จัดสรร ใช้ไปคงเหลือ อัตราใช้ไป ร้อยละ สตท. 10 5,543,180. 00 4,102,300.38 1,440,879.62 74.01 กรุงเทพมห านคร 13,168,74 0.00 9,261,186.12 3,907,553.88 70.33 เพชรบุรี 5,191,270. 00 3,719,562.71 1,471,707.29 71.65 ราชบุรี 5,268,800. 00 3,930,903. 08 1,337,896.92 74.61 ประจวบคีรี ขันธ์ 4,795,380. 00 3,376,153. 08 1,419,226.92 70.40 นครปฐม 4,191,000. 00 3,112,865.12 1,078,134.88 74.27 สมุทรสาคร 2,800,600. 00 2,191,816.04 608,783.9 6 78.26 สมุทรสงคร าม 2,283,400. 00 1,800,968.05 482,431.9 5 72.84 รวม 43,242,37 0.00 31,495,75 4.58 11,746,61 5.42 72.84 7

9 ผลงาน ณ 30 มิ. ย. 56 ประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) 110 สหกรณ์ ตอบข้อหารือการบัญชีและการสอบบัญชี 5 สหกรณ์ ขอคำปรึกษาด้านการบัญชี 1 ครั้ง สอบบัญชีประจำปี 4 สหกรณ์ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองฯรอบ 6, 9 เดือน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6, 9 เดือน รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ของ คตง. รอบ 6 เดือน อบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบ วงจร สำหรับสหกรณ์ นอกภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน 54 คน อบรมการวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบ ตรวจสอบสหกรณ์เชิง ลึกช่วยตรวจสอบบัญชี 25 คน

10 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชี เด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ ขั้นตอน / กิจกรรม กทม. เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบ ฯ กทม. เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบ ฯ กทม. เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบ ฯ กทม. เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบ ฯ มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. การปฏิบัติงานตามโครงการ 1. กิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรายบุคคล - การประสานความร่วมมือ - ซักซ้อมครูบัญชีเยาวชน - ดำเนินการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ - ครูบัญชีเยาวชนกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการ จัดทำบัญชี ( คนละ 2 ครั้ง ) - ครูบัญชีเยาวชนรายงานความก้าวหน้าของการสอนแนะ การจัดทำบัญชี ( ทุกสิ้นเดือน ) - สตส. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูบัญชีเยาวชน ( โรงเรียนละ 2 ครั้ง ) 2. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน / กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน - กระตุ้นติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน / กิจกรรมทางการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ( โรงเรียนละ 2 ครั้ง ) - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชน โรงเรียน และครูบัญชีเยาวชน 3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน - สตส. เข้าประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการฯ - ให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์ฯ - จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฯ โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ชุมชน ครูบัญชีเยาวชน และสตส. - สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ในศูนย์ฯ - กระตุ้นให้มีกิจกรรมในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

11


ดาวน์โหลด ppt 1 2 ผลผลิต 2 โครงการพัฒนาความรู้ สารสนเทศ ด้านการบัญชี (PC1) หน่วย วัด แผนง าน ไตร มาส 3 แผนง าน ทั้งสิ้น ผลงา น ไตร มาส 3 ร้อยละ ไตร มาส 3 ร้อย ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google