งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2 วิสัยทัศน์ (กระทรวงฯ) : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคน
เด็กไทยตายจากการจมน้ำมากที่สุด... วิสัยทัศน์ (กระทรวงฯ) : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคน จะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมี สุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี เป้าหมายระยะ 10 ปี Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

3 ปกติ จมน้ำตาย เรือล่ม น้ำท่วม ภาพ: ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

4

5 จังหวัดในพื้นที่สีแดง
เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก (<15 ปี) จำแนกตามพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ เครือข่าย Baseline * จำนวน, (rate) จังหวัดในพื้นที่สีแดง เป้าหมาย ปี 2557 1 50 (5.4) - ** เชียงราย 24 พฤศจิกายนปี 56 (4 ราย) 40 2 51 (7.8) อุตรดิตถ์, พิษณุโลก 42 3 45 (8.2) พิจิตร, อุทัยธานี 36 4 61 (6.6) สระบุรี, สิงห์บุรี, นครนายก 48 5 98 (10.3) กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร 80 6 136 (12.1) ทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรปราการ 107 7 89 (9.7) ทุกจังหวัด 77 8 143 (12.4) 118 9 140 (10.6) ทุกจังหวัด ยกเว้นชัยภูมิ 120 10 89 (9.8) 11 67 (7.4) กระบี่, สุราษฎร์ธานี 57 12 81 (7.1) สตูล, ยะลา, สงขลา 69 หมายเหตุ: * Base line ข้อมูลมรณบัตร สนย. ปี 54, rate = อัตราต่อประชากรเด็กแสนคน

6 ป้องกันการจมน้ำได้อย่างไร ???
คน แหล่งน้ำเสี่ยง สภาพแวดล้อม Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

7 ทำอะไรในปี 2557 ???

8 แล้วที่ผ่านมาทำอะไร ??? Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

9 การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
(ไม่มีคนเลือก???) ดำเนินการผลักดันให้จังหวัด ในเขตพื้นที่เสี่ยงมาก (สีแดง) เป็นตำบล/ชุมชนป้องกันการจมน้ำ Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

10 แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม หน่วยงาน ข้อมูลในพื้นที่ - ปริมาณ/ คุณภาพ
สคร.ร่วมกับ จังหวัด - นำเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้ ชุมชนตระหนักและดำเนินการ 2. สำรวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชน สคร.+จังหวัดร่วม ดำเนินการกับชุมชน 3. เลือกมาตรการที่ดำเนินการ ชุมชนดำเนินการโดย มีจังหวัดและสคร. สนับสนุนด้านวิชาการ/ คำแนะนำ Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

11 1) มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก
ในสถานบริการสาธารณสุข (หน่วยบริการ) ทุกแห่ง ตั้งแต่รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. ตลอดจนศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมือง Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

12 2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง
2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง - สร้างรั้ว และ/หรือติดป้ายคำเตือน และ/หรือป้าย ประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง - จัดให้มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณ แหล่งน้ำเสี่ยง สำหรับช่วยคนตกน้ำ เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ไม้ เชือก Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

13 3) มีการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อย่างน้อย 1 แห่ง ดังนี้ มีการให้ความรู้ และ/หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือจัดให้มี พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับให้เด็กเล่น Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

14 4) มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เด็กอายุ 6 - 14 ปี
ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 5) มีการประชาสัมพันธ์/ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน เด็กจมน้ำในพื้นที่ Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

15 6) ดำเนินการให้แหล่งท้องที่เป็นพื้นที่ที่มีความ ปลอดภัยทางน้ำ
7) มีการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลมาตรการ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

16 แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม หน่วยงาน 4. ดำเนินการ
ชุมชนดำเนินการ สคร.ร่วมดำเนินการกับ จังหวัด 5. สรุปผลการดำเนินงาน/ติดตาม ประเมินผล จังหวัดดำเนินการ สคร.ร่วมดำเนินการ Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

17

18 By…Suchada Gerdmongkolgan and Som Ekchaloemkiet
Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand By…Suchada Gerdmongkolgan and Som Ekchaloemkiet


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google