งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai

2 TB case notification rate in Chiang Mai by year 2005 – 2015

3 แม่ อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด แม่วาง หางดง เมือ ง สารภี สันกำแพง แม่ออน สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย กัลยาฯ TB Case notification rate in Chiang Mai year 2015 N 11 districts high TB > 77.85/100000pop

4 Percentage of new smear positive TB patient by year

5 Age group of new smear positive TB patient by year

6 แม่ อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด แม่วาง หางดง เมือ ง สารภี สันกำแพง แม่ออน สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย กัลยาฯ MDR-TB in Chiang Mai year N ผู้ป่วย MDR-TB ปี 57 = 13 case ผู้ป่วย MDR-TB ปี 58 = 18 case ผู้ป่วย MDR-TB ปี 59 = 5 case

7 MDR-TB in Chiang Mai year year MDR-TB (n) sec กลุ่มประชากร male (n) female (n) Thai (n) Non- Thai (n) ( 3 months ) 65160

8 Year >65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF Year >65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF Year 2016 (3 months ) >65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF Age group of MDR-TB in Chiang Mai year

9

10 1.Case Finding year Targe t * 1577 % ,577.7 * Y all new case + Relapse case goal >70%/ TB new case increase 10% from year 2013

11

12 HIV in TB & TB/HIV patient access to ARV year goal : access to ARV > 70 % year HIV testing in TB patien % HIV positive in TB patient % access to ARV

13 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต จำแนกตามเพศ ปี 2557

14 กลุ่มอายุของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต ระหว่างการรักษา ปี

15 สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างการรักษา ปี 2557

16 ระยะเวลาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณ โรค ระหว่างการรักษา ปี 2557

17 เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ โรค (QTB) 75% 3. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งผ่านเกณฑ์การ ประเมินประเด็นวัณโรค >60% 4. เพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ( > 90%) ตายน้อยกว่า 5 (< 5%) ขาดยาลดลงเป็น 0

18 Strategy plan TB Intensive case finding Refer patient to DOT,MDR-TB M&E /coaching Net work & community participation MDR-TB TB/HIV Migrant Prison

19 มาตรการ TB ระดับเขต มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณ โรคดื้อยาทางห้องปฏิบัติการการ มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณ โรค มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและภาคประชาสังคม

20 มาตรการเร่งรัดงาน TB จังหวัด เชียงใหม่ มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหา การเสียชีวิต ( ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผป. โรคเรื้อรังที่ต้องรักษา HIV+) มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณโรคดื้อ ยาทางห้องปฏิบัติการการ ( ตรวจ GeneXpert รพ. สัน ทราย & ศวข.) มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณโรค ( กำหนดผู้รับผิดชอบและส่งต่อผป. ลงรพ. สต. ทำ DOT ภายใน 2 สัปดาห์ Dead&Default Case Conference รายงานผลในการประชุมฯ /MDR-TB Case management การกำกับติดตามเข้มข้น มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคประชาสังคม (TB Chiang Mai Model ขยายพื้นที่ > 15 อำเภอ ) มาตรการที่ 5 บูรณาการงาน และกำหนดเชิงนโยบายให้ ทุกอำเภอเลือก TB เป็น 1 ประเด็นในอ. เข้มแข็งทุกอำเภอ และประเด็น Regulate )

21 SLM year

22 Community participation TB CHIANGMAI MODEL

23 TBCM Model มี 12 อำเภอ

24 ปี 2559 ขยายพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมวัณ โรค ทุกอำเภอ โดยบูรณาการการคัดกรองวัณโรคในงานผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง / งาน LTC/FCT

25 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่ต้นแบบ ที่มีการ จัดเวทีจับเข่าคุยกันรู้ทันวัณโรค ปี

26 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่ต้นแบบ ที่มี การจัดเวทีจับเข่าคุยกันรู้ทันวัณโรค ปี

27


ดาวน์โหลด ppt Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google