งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ส่งเสริม และประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ส่งเสริม และประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ส่งเสริม และประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา

2 หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คิดวิเคราะห์ อ่าน ( รับสาร ) เขียน ( ส่งสาร ) วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ ผู้อื่นเข้าใจ

3 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นกระบวนการประเมินศักยภาพของผู้เรียน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนถ่ายทอดความคิด - กำหนดขอบเขตการประเมินแต่ละช่วงชั้น - กำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ เป็นระดับคุณภาพ เป็นกระบวนการประเมินศักยภาพของผู้เรียน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนถ่ายทอดความคิด - กำหนดขอบเขตการประเมินแต่ละช่วงชั้น - กำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ เป็นระดับคุณภาพ

4 หลักการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 1. ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน และตัดสิน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา 2. ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 3. กำหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควร สอดคล้องกับขอบเขต และประเด็นการ ประเมินที่กำหนด 4. ใช้รูปแบบวิธีการประเมิน และเกณฑ์การ ประเมินที่ได้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การรายงานผลเน้นการรายงานคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

5 ขอบเขตการประเมิน ( ศึกษาเอกสารหน้า 3 หรือหน้า 228) - แบ่งการประเมินเป็นระดับ ช่วงชั้น - ป.1 – ป.3 - ป.4– ป.6 - ม.1 – ม.3 - ม.4 – ม.6

6 ตัวชี้วัดการประเมิน ( ศึกษาเอกสารหน้า 4 หรือหน้า 229) - ตัวชี้วัดการประเมิน 5 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดมีความยาก ง่ายขึ้นอยู่กับ ระดับช่วงชั้น

7 รูปแบบ ที่ 1 การบูรณาการตัวชี้วัดการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 2 ใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินเป็น การเฉพาะ รูปแบบที่ 2 กำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการเฉพาะ รูปแบบที่ 3 การบูรณาการตัวชี้วัด เข้ากับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รูปแบบที่ 4

8 ไทย คณิต วิทย์ สุข - พละ สังคมฯ การงานเทคโน ศิลปะ ภาษาต่างประเท ศ ชมรม / ชุมนุม โครงการ บูรณาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนผ่านทุกสาระ / กิจกรรม ครู วัดผ ล ประมวลผล ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษา กำหนด อนุมัติ ให้ระดับ คุณภาพ รูปแบบที่ 1 การบูรณาการ ตัวชี้วัดกับทุกกลุ่มสาระฯ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ / กิจกรรม ประเมินนักเรียนแต่ละ คนที่สอน ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากำหนด

9 รูปแบบที่ 2 การใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบ รูปแบบที่ 2 การใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบ ไทย คณิต วิทย์ สุข - พละ สังคมฯ การงานเทคโน ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ชมรม / ชุมนุม โครงการ / กิจกรรม ครูบูรณาการการ อ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนผ่านทุกสาระ / กิจกรรม ร. ร. จัดกิจกรรม ส่งเสริม การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คณะกรรกรรมการฯจัดประเมิน โดยเครื่องมือมาตรฐาน ครู วัดผ ล ประมวล ผลตาม เกณฑ์ที่ สถานศึก ษา กำหนด อนุมัติ โครงการ / กิจกรรม / ชุมนุม พัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน วางทุกงานอ่านทุกคน การทำโครงงาน ตอบปัญหาสารานุกรม กิจกรรมประกวดต่างๆ กิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต กิจกรรมค่าย ภ. อังกฤษ ฯลฯ ให้ระดับ คุณภาพ

10 จัดทำโครงการ หรือกิจกรรม ให้ผู้เรียน ปฏิบัติเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือมอบหมาย ให้ผู้เรียนไป ค้นคว้า บูรณาการส่งเสริมการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านโครงการ / กิจกรรม อนุมัติ ให้ระดับ คุณภาพ รูปแบบที่ 3 กำหนดโครงการหรือ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ประเมินนักเรียนแต่ละ คนที่ทำกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากำหนด ครู วัดผ ล

11 กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน บูรณาการส่งเสริมการ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน อนุมัติ ให้ระดับ คุณภาพ รูปแบบที่ 4 การบูรณาการตัวชี้วัด ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน ประเมินนักเรียนแต่ละ คนที่ทำกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากำหนด ครู วัดผ ล

12 การสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ระดับการ ประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

13 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ส่งเสริม และประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google