งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา การอ่านเป็นการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยหรือตาม ความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความสนใจที่จะเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา การอ่านเป็นการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยหรือตาม ความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความสนใจที่จะเข้ามา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา การอ่านเป็นการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยหรือตาม ความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความสนใจที่จะเข้ามา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หากผู้อ่าน ไม่สะดวกในการเข้ามาใช้บริการที่ ห้องสมุดก็จะทำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ หลัก ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง งานบริการห้องสมุดสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายบริการ สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการอ่าน และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงได้จัด โครงการหนังสือคือเพื่อน : Book Cafe สำหรับคนรักการอ่านและรัก สุขภาพ

3 การจัดกิจกรรมในลักษณะเป็น ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

4 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การอ่าน การ เรียนรู้ ตลอดชีวิต สำหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุดอย่าง คุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด

5 สำรวจ พื้นที่ วางแผน ดำเนินงาน ดำเนินการจัด กิจกรรม ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ประสานงาน โครงการ ประเมินผล โครงการ

6 การสำรวจสถานที่ เพื่อจัดโครงการ สำรวจวันที่มีผู้มา ใช้บริการ โรงพยาบาลมาก ที่สุด จัดเตรียม, ออกแบบ การจัด หน่วยบริการ ห้องสมุด เคลื่อนที่

7 ประสานงานกับ โรงพยาบาล เพื่อขออนุญาตในการใช้พื้นที่จัดโครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในรูปแบบ แผ่นป้าย ไวนิล

8 ที่มีให้บริการที่ห้องสมุด เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ โรค การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพเป็นหลักให้ตรงกับผู้มารับ บริการที่โรงพยาบาล โดยมีการหมุนเวียนและคัดเลือกตาม ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ วางแผนดำเนินโครงการ คัดเลือก หนังสือ หนังสือพิ มพ์ นิตยสา ร

9 ดำเนินการจัด กิจกรรม ออกหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Book Cafe) ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00- 14.00 น. ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย นเรศวร อ่านฟรี พูดคุย ลงทะเบียน อ่านที่ Book Cafe ยืมไปอ่าน

10 255 6 255 7 255 8 3 8989 4141 5151 88989 5151 4646 4747 3939 5 8181 ผลการดำเนิน โครงการ จัดกิจกรรม 10 ครั้ง จัดกิจกรรม 10 ครั้ง จัดกิจกรรม 12 ครั้ง จัดกิจกรรม 13 ครั้ง

11 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการมากกว่าร้อยละ 80 เป็นประชาชนทั่วไปที่มา ใช้บริการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วน ของบุคลากรและนิสิต จะเข้ามาพูดคุยสอบถามแต่ ไม่ได้ยืมหนังสือไปอ่านเนื่องจากติดภารกิจในการ ปฏิบัติงานและการเรียน ปี 255 7 92 ผลการดำเนินโครงการ ตามรายด้าน ด้านการวางแผน ปี 255 6 86 9797 ปี 255 8 100

12 ผลการดำเนินโครงการ ตามรายด้าน ด้านการให้บริการ 2556 - 2558 - มีผู้สนใจร่วมยืม หนังสือและพูดคุย จำนวนมาก หลาย ท่านบอกว่ามาคุย ด้วยแล้วสบายใจ รู้สึกผ่อนคลาย และ ได้ความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือที่ ห้องสมุดนำมา ให้บริการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ กลับมาใช้บริการ มากกว่า 1 ครั้ง โดย ผู้ใช้ ท่านนั้นได้ พูดคุยกับผู้จัด กิจกรรมว่า “ ดีใจที่มี บริการนี้ มาโรงพยาบาล ก็ได้ ใช้เวลาว่างมานั่งอ่าน หนังสือมาพูดคุยกับ กับเจ้าหน้าที่ มีเพื่อน ไม่เหงา ”

13 การประเมินผล โครงการ ผลการประเมิน จุดอ่อน วิเคราะห์ จุดแข็ง สำรวจความพึง พอใจ และความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงและ พัฒนา แนวทาง รูปแบบ การจัด กิจกรรม สอดคล้องกับความ ต้องการ ของผู้เข้าร่วม โครงการ

14 255 6 255 7 255 8 4.1 7 4.0 3 ผลการประเมิน โครงการ 4.1 7 4.1 0 4.7 0 4.0 5 4.1 6 4.7 2 4.4 2 4.2 5 4.3 3 4.6 7 92 97 86 รวมเฉลี่ย 4.25 รวมเฉลี่ย 4.28 รวมเฉลี่ย 4.42

15 บทสรุปการดำเนิน โครงการในภาพรวม ดำเนิน โครงการ 2556- 2558 การ ประชาสัมพันธ์ เป้าหม าย แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ สารสนเทศ บริการวิชาการแก่ สังคม ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วย ตนเองตลอดชีวิต ปรับปรุง รูปแบบ การจัด โครงการ

16 บทสรุปการอ่าน ที่ Book Cafe : บรรณโอสถศาลา อ่านเพื่อ เข้าใจโรค อ่านและพูดคุย กับเพื่อนใหม่ อ่านเพื่อ คนที่รัก อ่านใน เวลาว่าง อ่านเพื่อ สุขภาพที่ดี ขึ้น

17 ภาพการดำเนิน โครงการ

18 ผู้ใช้บริการ 5 ประเภท พฤติกรรม สารสนเทศ ผู้ใช้บริ การ ทั่วไป แบบ แฟน พันธุ์แท้ แบบ สมาคม แลกเป ลี่ยน แบบ ช่างขอ แบบ ติชม 1 2 4 53

19 การนำไปใช้ ประโยชน์ ห้องสมุดของ หน่วยงานซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ในโรงพยาบาล สามารถนำโครงการ หนังสือคือเพื่อนไป ประยุกต์ใช้กับการจัด กิจกรรมในลักษณะ เดียวกันได้ เพื่อเป็นส่งเสริมการใช้ เวลาว่างของผู้ป่วยหรือ ญาติให้เกิดประโยชน์ อีก ทั้งเป็นการส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของ ประชาชนอีกทางหนึ่ง ด้วย

20


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา การอ่านเป็นการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยหรือตาม ความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความสนใจที่จะเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google