งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ

2  หลักการนำเสนอ         ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ผู้นำเสนอ จะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อยึดถือ  คือให้มี ความถูกต้องเหมาะสม จึงต้องคำนึงถึงหลักการในการ กำหนดจุดมุ่งหมายการนำเสนอ การวางโครงสร้างการ นำเสนอ และการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ

3 การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
   การนำเสนอจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ  ดังนี้ 1. ต้องก่อประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายผู้นำเสนอและผู้รับการนำเสนอ 2. ต้องคำนึงถึงผู้รับการนำเสนอเป็นหลัก 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่มีความเป็นไปได้ 4. ต้องไม่กำหนดจุดมุ่งหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ 5. ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์

4 ลักษณะการนำเสนอที่ดี 1. มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน 2
ลักษณะการนำเสนอที่ดี 1. มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน 2. มีรูปแบบการนำเสนอ เหมาะสม 3. เนื้อหาสาระดี 4. มี ข้อเสนอที่ดี

5 ให้นักเรียนเปิดเว็บเพื่อสมัคร www.weebly.com

6 ให้นักเรียนสร้างงานเรื่องที่นักเรียนประทับใจและสนใจ
อัพโหลดลง Weebly

7 สรุปบทเรียนวันนี้

8 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google