งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ. หลักการนำเสนอ ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นำ เสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อ ยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ. หลักการนำเสนอ ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นำ เสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อ ยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ

2 หลักการนำเสนอ ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นำ เสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อ ยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม จึงต้อง คำนึงถึงหลักการในการกำหนดจุดมุ่งหมายการ นำเสนอ การวางโครงสร้างการนำเสนอ และการ เตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ

3 การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ การนำเสนอจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยู่บน พื้นฐานของหลักการ ดังนี้ 1. ต้องก่อประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายผู้นำเสนอ และผู้รับการนำเสนอ 2. ต้องคำนึงถึงผู้รับการนำเสนอเป็นหลัก 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่มีความเป็นไปได้ 4. ต้องไม่กำหนดจุดมุ่งหมายมาก หลากหลายจนคลุมเครือ 5. ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับ สถานการณ์

4 ลักษณะการนำเสนอที่ดี 1. มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน 2. มีรูปแบบการ นำเสนอเหมาะสม 3. เนื้อหาสาระดี 4. มี ข้อเสนอที่ดี

5 ให้นักเรียนเปิดเว็บเพื่อสมัคร www.weebly.com www.weebly.com

6 ให้นักเรียนสร้างงานเรื่องที่นักเรียนประทับใจและสนใจ อัพโหลดลง Weebly

7 สรุปบทเรียนวันนี้

8 อ้างอิง http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_t opic.php?bookID=667&pageid=5&read=true &count=true


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หลักการนำเสนอ การนำเสนอ. หลักการนำเสนอ ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นำ เสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อ ยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google