งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ( ศศช.) จังหวัดตาก พ. ศ.255 8 สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ. กศน. จังหวัดตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ( ศศช.) จังหวัดตาก พ. ศ.255 8 สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ. กศน. จังหวัดตาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ( ศศช.) จังหวัดตาก พ. ศ.255 8 สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ. กศน. จังหวัดตาก

2 วัตถุประสงค์การประชุมครูนิเทศก์ 1 อยากรู้จักครูนิเทศก์ทุกคน 2 ปรับความเข้าใจหลักการ ศศช. 3 ขอทราบปัญหาที่แท้จริงของ ศศช. 4 ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา ศศช.

3 ทบทวนการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน ชาวไทยภูเขา ( ศศช.) หลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนชาว ไทยภูเขา พ. ศ.2524 ได้รับพระราชทานชื่อ พ. ศ.2539 ( ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ”....) ตัวย่อ ( ศศช.)

4 หลักการ ศศช. - เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน - ศูนย์การเรียน ( ศศช.) เป็นอาศรม - ครู ศศช. เป็น ฤาษี

5 ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน ชาวไทยภูเขา หลักสูตรประถมศึกษา เพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา พ. ศ. 2524 การเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต - การสื่อสาร - สุขภาพอนามัย - การทำมาหากิน - สิ่งแวดล้อม - ยาเสพติด - การพึ่งพาตนเอง ในชุมชน ใช้หลักการสอดคล้องกับวิถีชีวิต เคารพซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งหลักสูตร เนื้อหา วิธีเรียน วิธี สอน วิธีการวัดประเมินผล

6 หลักสูตรประถมศึกษา เพื่อชุมชนชาว ไทยภูเขา พ. ศ. 2524 หลักสูตรประถมศึกษา เพื่อชุมชนชาว ไทยภูเขา พ. ศ. 2524 เด็กวัยเรียน 6,000 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ 1,200 ชั่วโมง

7 ปัญหาที่พบใน ศศช. - กระทรวงยกเลิกหลักสูตร ศศช. ครู ไม่มีหลักสูตรใช้สอน - ครูรุ่นหลังไม่เข้าใจหลักการ แนวคิด ศศช. - ครูขาดทักษะจัดการเรียนรู้ชุมชน - ครูไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชน เท่าที่ควร

8 นโยบายของรัฐบาล “ มติ ครม. พ. ศ.2539 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง

9 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย ภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” หลักสูตรประถมศึกษา เพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา พ. ศ. 2524 การเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต - การสื่อสาร - สุขภาพอนามัย - การทำมาหากิน - สิ่งแวดล้อม - ยาเสพติด - การพึ่งพาตนเอง ในชุมชน ใช้หลักการสอดคล้องกับวิถีชีวิต เคารพซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งหลักสูตร เนื้อหา วิธีเรียน วิธี สอน วิธีการวัดประเมินผล การศึกษาขั้น พื้นฐาน การศึกษา ต่อเนื่อง การศึกษาตาม อัธยาศัย

10 ประเด็นให้ชวนคิดพิจารณา ศศช. จะจัดการศึกษาในชุมชน อย่างไร ในหลักการ คนทุกคนต้องได้รับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต - กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัย เรียน วัยเรียน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อื่น ๆ ควรมีการบริหารจัดการอย่างไร ครูนิเทศทำงานอย่างไร ครู หมู่บ้านทำงานอย่างไร

11 งานต่อเนื่อง คิดรายละเอียดการดำเนินงาน วางแผนการประชุมครู ศศช. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน ( คู่มือ ครู ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ อื่น ๆ

12 สวัสดี ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ( ศศช.) จังหวัดตาก พ. ศ.255 8 สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ. กศน. จังหวัดตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google