งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ

2 1.1 รู้วิวัฒนาการด้านการบริหาร คุณภาพ 1.1 รู้วิวัฒนาการด้านการบริหาร คุณภาพ จุดประสงค์รายวิชาจุดประสงค์รายวิชา 1.1.1 บอกวิวัฒนาการด้านการ บริหาร คุณภาพได้ 1.1.1 บอกวิวัฒนาการด้านการ บริหาร คุณภาพได้ 1.1.2 บอกแนวคิดการสร้างคุณภาพ สมัยเดิมกับสมัยใหม่ได้ 1.1.2 บอกแนวคิดการสร้างคุณภาพ สมัยเดิมกับสมัยใหม่ได้ 1.2 เข้าใจหลักการของ วงจรเดมมิ่ง 1.2 เข้าใจหลักการของ วงจรเดมมิ่ง 1.2.1 อธิบายความหมายของวงจร เดมมิ่งได้ 1.2.1 อธิบายความหมายของวงจร เดมมิ่งได้ 1.2.2 อธิบายประโยชน์ของวงจร เดมมิ่งได้ 1.2.2 อธิบายประโยชน์ของวงจร เดมมิ่งได้

3 1.1.1 วิวัฒนาการด้านการบริหาร คุณภาพ 1.1.1 วิวัฒนาการด้านการบริหาร คุณภาพ การบริหารคุณภาพเริ่มขึ้นหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารคุณภาพเริ่มขึ้นหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐอเมริกา หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ใน อุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จ สำหรับประเทศไทย นำระบบบริหาร คุณภาพเข้ามาใช้ในปี 2518 โดย บริษัท บริดสโตน และบริษัทฮีโน อุตสาหกรรม

4 1.1.2 แนวคิดการสร้างคุณภาพ สมัยเดิมกับสมัยใหม่ 1.1.2 แนวคิดการสร้างคุณภาพ สมัยเดิมกับสมัยใหม่ แบบดั้งเดิมแบบสมัยใหม่ 1. เป็นภารกิจของฝ่ายผลิต / โรงงานแก้ปัญหาเอง 2. มีสายงานช่วยฝ่ายผลิต ตรวจสอบคุณภาพ / วิเคราะห์ / ปรับปรุง 3. ตรวจสอบหาของเสีย ทำตาม เกณฑ์ที่ยอมรับได้ 4. ควบคุมคุณภาพโดยการ ตรวจสอบ 5. เน้นคุณภาพจนทำให้ต้นทุน สูง 6. ควบคุมคุณภาพทำให้การ ผลิตล่าช้า 7. เป้าหมายคุณภาพ คือ ระดับ ของเสียที่ยอมรับได้ 8. เน้นลดต้นทุนมากกว่า ปรับปรุงคุณภาพ 9. มักจะขัดแย้งกันระหว่างฝ่าย ผลิตและฝ่ายคุณภาพ 10. ผู้รับผิดชอบคุณภาพมี จำนวนน้อย 1. เป็นภารกิจของทุกฝ่าย ร่วมกันแก้ปัญหา 2. ทุกสายงานตรวจสอบ คุณภาพ / วิเคราะห์ / ปรับปรุง 3. ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้ คุณภาพดีขึ้น 4. สร้างคุณภาพในจิตสำนึก ไม่ใช่ควบคุม 5. ปรับปรุงคุณภาพทำให้ต้นทุน การผลิตต่ำลง 6. คุณภาพกับการผลิตถือ ปฏิบัติควบคู่กันไปทำให้การผลิต ไม่ล่าช้า 7. เป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ 8. เน้นปรับปรุงคุณภาพช่วยลด ต้นทุนได้ 9. สามัคคีกันในกิจการกลุ่ม 10. ผู้รับผิดชอบคุณภาพมีทั่ว ทั้งองค์กร

5 1.2.1 ความหมายของวงจรเดมมิ่ง 1.2.1 ความหมายของวงจรเดมมิ่ง 1. วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หมายถึง 1. วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หมายถึง กระบวนการทำงานอย่าง ต่อเนื่องด้วยเหตุผล และมี ประสิทธิภาพเพื่อให้งาน บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน หลักคือ การวางแผน การ ดำเนินการ การตรวจสอบ การแก้ไขปรับปรุง

6 1.2.1 ความหมายของวงจรเดมมิ่ง 1.2.1 ความหมายของวงจรเดมมิ่ง 2. วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย 2. วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน ที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ C = Check คือ การตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี ปัญหา

7 1.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากวงจร เดมมิ่ง ( Demimg Cycle ) 1.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากวงจร เดมมิ่ง ( Demimg Cycle ) 1. ทำให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นการศึกษางาน ขั้นเตรียมงาน ขั้นดำเนินงาน ขั้นการประเมินผล 2. ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และละ สามารถเตรียมงานล่วงหน้าได้ 3. การปฏิบัติงานเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย นำไปสู่เป่าหมายที่ได้กำหนดไว้ 4. การตรวจสอบให้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ เช่น ตรวจสอบจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ มี เครื่องมือที่เชื่อได้ มีเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ ชัดเจน 5. มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google