งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.ชัยนาท กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.ชัยนาท กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.ชัยนาท กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา สพป. ชัยนาท

2 ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1

3 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท KRS ปีงบประมาณสูงกว่า (+) ต่ำกว่า (-) 25582557 KRS3.453173.81725-0.36408 ARS4.390154.55968-0.16953 KRS + ARS3.921664.188465-0.266805 ARS

4 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพป.ชัยนาท KRS ARS

5 KRS ARS ปี 2558 สพป. ชัยนาท ภาพรวม สพป. ทั่ว ประเทศ สูงกว่า (+) ต่ำกว่า (-) KRS3.453173.36073+0.09244 ARS4.390154.11843+0.27172 KRS + ARS3.921663.73958+0.18208 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

6 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 KRS ARS

7 กรอบการประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2

8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ กรอบคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ

9 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9

10 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการ เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตารมศํกยภาพและมีคุณภาพ ARS

11 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเซียน ค่านิยม 12 ประการ ร. ร. มาตรฐานสากล นร. ปฐมวัยได้รับการเตรียมพร้อม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ความโปร่งใส ร. ร. วิถีพุทธ ลูกเสือ / ศิลปหัตถกรรม / สภา นักเรียน สุขภาวะนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ สิ่งแวดล้อม ทักษะครูภาษาอังกฤษ

12 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตารมศักยภาพและมีคุณภาพ ร. ร. ระดับตำบลฯเรียนรู้งาน อาชีพ ร. ร. ระดับตำบล Best Practice โรงเรียนจุฬาภรณฯ เด็กเข้า / ออก / จบ การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน Online เรียนฟรีฯ แนะแนว ร. ร. ในฝัน นร. พิการ / ด้อยโอกาส การสอนวอลดอร์ฟ O-NET/I-NET จชต. ร. ร. สามัญควบอิสลาม

13 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา จัดสรรอัตราจ้าง อัตราจ้างแทนนักการภาร โรง บุคลากร 38 ค.(2) ได้รับ การพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ใน สพท. การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การ เป็นครูมืออาชีพฯ OBEC AWARDS

14 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ควบคุมภายใน หน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติงานด้านบัญชี การติดตามตรวจสอบ สตผ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนสุขภาพกาย / จิตที่ดี การนิเทศติดตาม การตรวจสอบการเงินการบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

15 การจัดสรรสิ่งจูงใจ

16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง เลขาธิการ กพฐ. เห็นชอบให้... มอบประกาศเกียรติบัตร ให้ สพท. ที่ได้ค่า คะแนนสูง ในที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณเพื่อ บริหารจัดการเพิ่มเติมให้ สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง เขตละ 200,000 บาท ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2558 และเป็น ประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท. ที่มีผลงานดีเด่นการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

17 แนวทางการขับเคลื่อน และรายงานตัวชี้วัด สพป.ชัยนาท ปี 2559

18 ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด : ศึกษา ทำความเข้าใจ รายละเอียด ตัวชี้วัด ให้ชัดเจน และขับเคลื่อนตามแนวทาง ที่ สพฐ. กำหนด จัดทำรายงานตามแบบฯ ( พร้อมหลักฐาน / เอกสารสนับสนุนฯ ) และรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การกำกับติดตาม ของผู้กำกับ ดูแลตัวชี้วัด

19 ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด : กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ เร่งรัด ติดตาม การขับเคลื่อน ตัวชี้วัด ของผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง

20 ตัวชี้วัด / โครงการ / กิจกรรม ที่ต้องประสานถึงโรงเรียนและ กลุ่ม / หน่วย : ให้ถือเป็นภารกิจของผู้จัดเก็บ ข้อมูลตัวชี้วัด ในการแจ้ง / ประสานงาน / จัดระบบการจัดเก็บ ข้อมูลและรายงานผล

21 การรายงาน ข้อมูล : ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนรวบรวมส่งกลุ่มอำนวยการ

22 ภารกิจผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด 1. ศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดที่ รับผิดชอบ 2. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนดไว้ ในรายละเอียด ตัวชี้วัด 3. ประสานโรงเรียน กลุ่ม / หน่วย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ขับเคลื่อนและจัดเก็บ ข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 4. จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน : 4.1 ข้อมูลตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัด ( สพฐ. กำหนดไว้ท้ายรายละเอียด 4.1 ข้อมูลตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัด ( สพฐ. กำหนดไว้ท้ายรายละเอียด ตชว.) ตชว.) 4.2 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ( ใช้สนับสนุนผลการ ดำเนินงานที่รายงานไว้ ) 4.2 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ( ใช้สนับสนุนผลการ ดำเนินงานที่รายงานไว้ ) 4.3 ข้อมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ( แบบที่กลุ่ม อก. ถอดแบบ 4.3 ข้อมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ( แบบที่กลุ่ม อก. ถอดแบบ จากระบบรายงานผล เพื่อเก็บข้อมูล key เข้า ระบบรายงานผล ) จากระบบรายงานผล เพื่อเก็บข้อมูล key เข้า ระบบรายงานผล )

23 ผู้จัดเก็บข้อมูล ต้องนำเสนอ แบบฟอร์มอ้างอิง ตัวชี้วัดและแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ให้ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด พิจารณาลงนาม ให้เรียบร้อยก่อนส่งกลุ่ม อำนวยการ

24 กำหนดรายงานผล รอบ 6 เดือน เปิดระบบรายงาน 1 – 20 เมษายน 2559 เจ้าภาพตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งกลุ่มอำนวยการ ภายใน 18 เมษายน 2559 กำหนดรายงานผล รอบ 6 เดือน เปิดระบบรายงาน 1 – 20 เมษายน 2559 เจ้าภาพตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งกลุ่มอำนวยการ ภายใน 18 เมษายน 2559

25 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ( แบบที่ อก. ถอดแบบ จากระบบฯ ) ส่งเป็น Paper โดยผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ลงนาม ให้เรียบร้อย 2. แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัด ( แบบที่ สพฐ. กำหนดไว้ท้ายรายละเอียด ตัวชี้วัด ) ส่งเป็น File และ Paper โดยผู้ จัดเก็บข้อมูลและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ลงนามให้เรียบร้อย 3. เอกสาร / หลักฐาน สนับสนุน ผลการ ดำเนินงาน ตามที่รายงานไว้ใน ข้อ 1 และ 2 ส่งเป็น File และ Paper e - mail ประพิมภา : p2611@hotmail.com เอกสาร /File ที่ต้องรวบรวม ส่ง กลุ่ม อก.

26 กลุ่มอำนวยการ ได้ Upload เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำรับรองฯ ปี 2559 ไว้ที่ * หน้าเว็บ สพป. ชัยนาท * หน้าเว็บ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ ได้ Upload เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำรับรองฯ ปี 2559 ไว้ที่ * หน้าเว็บ สพป. ชัยนาท * หน้าเว็บ กลุ่มอำนวยการ

27 What’s Your Message? THANK YOU กลุ่มอำนวยการ สพป. ชัยนาท


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.ชัยนาท กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google