งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์

2 ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้หลักการการออกแบบระบบแบบ agile และใช้ yii framework เป็น เครื่องมือมในการพัฒนาระบบ

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  จัดตั้งสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  นำหลักการและแนวคิดของ agile และ yii framework มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบ ระบบ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการ ติดต่อสื่อสาร

4 ขอบเขตของโครงการ ของสัปดาห์ จัดทำระบบสมัครสมาชิกของสหกรณ์ และ ทำฟอร์มในการสมัครสมาชิกสหกรณ์

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงการ  จัดทำระบบสมัครสมาชิก  ทำฟอร์มในการกรอกสมัคร สมาชิกสหกรณ์

6 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร การขอจดทะเบียนสหกรณ์

7 คำขอจดทะเบียน สหกรณ์

8 คำขอจดทะเบียน สหกรณ์ ( ต่อ )

9 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์

10 ตัวอย่างแบบคำขอจองชื่อ สหกรณ์

11 ตัวอย่างแบบคำขอจองชื่อ สหกรณ์ ( ต่อ )

12 ประโยชน์ของสหกรณ์  ต้องการให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจ ของสหกรณ์ โดยไม่หวังผลกำไร  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและ สังคมของสมาชิกให้สูงขึ้นด้วยระบบสหกรณ์ มี ความรักใคร่ สามัคคี เป็นประชาธิปไตยและอยู่ ด้วยกันได้อย่างสงบสุข  ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว  ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

13 สมาชิกกลุ่ม นางสาววันนิสา ข่าย เพชร นางสาวธมนวรรณ์ ติ้งวิริยพงศ์ นางสาวปภัสรา ชล วิริยะนันท นางสาววัลยา คำนวน นายณรงค์ศักดิ์ จิตต์ ประวัติ นางสาวชฎารัตน์ ศรี สุข นางสาวอาทิตยา ฉวีวรรณ ( เลขานุการ ) นางสาวสุธาทิพย์ สุขจั่นผล นายไพบูลย์ บูล กุล ( ประธาน ) นางสาวศิวนาถ อิทธิ มณีเนตร


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google