งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์

2 ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้หลักการการออกแบบระบบแบบ agile และใช้ yii framework เป็น เครื่องมือมในการพัฒนาระบบ

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  จัดตั้งสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  นำหลักการและแนวคิดของ agile และ yii framework มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบ ระบบ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการ ติดต่อสื่อสาร

4 ขอบเขตของโครงการ ของสัปดาห์ จัดทำระบบสมัครสมาชิกของสหกรณ์ และ ทำฟอร์มในการสมัครสมาชิกสหกรณ์

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงการ  จัดทำระบบสมัครสมาชิก  ทำฟอร์มในการกรอกสมัคร สมาชิกสหกรณ์

6 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร การขอจดทะเบียนสหกรณ์

7 คำขอจดทะเบียน สหกรณ์

8 คำขอจดทะเบียน สหกรณ์ ( ต่อ )

9 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์

10 ตัวอย่างแบบคำขอจองชื่อ สหกรณ์

11 ตัวอย่างแบบคำขอจองชื่อ สหกรณ์ ( ต่อ )

12 ประโยชน์ของสหกรณ์  ต้องการให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจ ของสหกรณ์ โดยไม่หวังผลกำไร  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและ สังคมของสมาชิกให้สูงขึ้นด้วยระบบสหกรณ์ มี ความรักใคร่ สามัคคี เป็นประชาธิปไตยและอยู่ ด้วยกันได้อย่างสงบสุข  ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว  ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

13 สมาชิกกลุ่ม 1 1. 51033410 นางสาววันนิสา ข่าย เพชร 2. 51037593 นางสาวธมนวรรณ์ ติ้งวิริยพงศ์ 3. 51037609 นางสาวปภัสรา ชล วิริยะนันท 4. 51037647 นางสาววัลยา คำนวน 5. 51038693 นายณรงค์ศักดิ์ จิตต์ ประวัติ 6. 51038704 นางสาวชฎารัตน์ ศรี สุข 7. 51038714 นางสาวอาทิตยา ฉวีวรรณ ( เลขานุการ ) 8. 51038739 นางสาวสุธาทิพย์ สุขจั่นผล 9. 51531916 นายไพบูลย์ บูล กุล ( ประธาน ) 10. 51535525 นางสาวศิวนาถ อิทธิ มณีเนตร


ดาวน์โหลด ppt Knowledge- Base Systems ระบบสหกรณ์. ที่มาของโครงการ เนื่องจากอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มของข้าพเจ้า จัดทำระบบสหกรณ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google