งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย
วาระปี

2 รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทยตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับ
รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทยตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับ ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

3 รองประธานกรรมการ 1. คุณไพรัช บูรพชัยศรี 2. คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์
1. คุณไพรัช บูรพชัยศรี 2. คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์ 3. คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ 4. คุณบุญชัย โชควัฒนา 5. คุณภูมินทร์ หะรินสุต 6. คุณวิชัย อัศรัสกร

4 รองประธานกรรมการ 7. คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 8. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
7. คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 8. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 9. คุณยง รุ่งเรืองธัญญา (หอการค้า จ.ปทุมธานี) 10. คุณกลินท์ สารสิน 11. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 12. คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ 13. คุณสุรงค์ บูลกุล

5 กรรมการเลขาธิการ กรรมการรองเลขาธิการ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการรองเลขาธิการ 1. คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ 2. คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี 3. คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร 4. คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

6 กรรมการรองเลขาธิการ 6. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
6. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ 5. คุณพันธ์ พะเนียงเวทย์ 7. ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ (หอการค้า จ. เพชรบุรี) 8. คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ (หอการค้า จ. พิษณุโลก) 10. คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร (หอการค้า จ. สกลนคร) 9. คุณปรัชญา สมะลาภา (หอการค้า จ. ระยอง)

7 กรรมการรองเลขาธิการ 11. คุณวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ (หอการค้า จ. กระบี่)
11. คุณวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ (หอการค้า จ. กระบี่) 12. คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ (หอการค้า จ. นนทบุรี)

8 กรรมการเหรัญญิก กรรมการนายทะเบียน กรรมการปฏิคม คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการนายทะเบียน คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการปฏิคม คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

9 กรรมการบริหาร 1. คุณพรพินิจ พรประภา 4. ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย
1. คุณพรพินิจ พรประภา 2. คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 3. คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ 4. ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย 5. คุณศรัณยู ชเนศร์


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google