งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2558 - 2559. รายนาม คณะกรรมการ หอการค้าไทย ตำแหน่งต่างๆ ตาม ข้อบังคับ ประธาน กรรมการ คุณอิสระ ว่อง กุศลกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2558 - 2559. รายนาม คณะกรรมการ หอการค้าไทย ตำแหน่งต่างๆ ตาม ข้อบังคับ ประธาน กรรมการ คุณอิสระ ว่อง กุศลกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2558 - 2559

2 รายนาม คณะกรรมการ หอการค้าไทย ตำแหน่งต่างๆ ตาม ข้อบังคับ ประธาน กรรมการ คุณอิสระ ว่อง กุศลกิจ

3 รองประธานกรรมการ 1. คุณไพรัช บูรพชัยศรี 2. คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์ 4. คุณบุญชัย โชควัฒนา 5. คุณภูมินทร์ หะ รินสุต 3. คุณชัยวัธ มะระ พฤกษ์วรรณ 6. คุณวิชัย อัศรัสกร

4 รองประธานกรรมการ 8. คุณฐาปน สิริ วัฒนภักดี 10. คุณกลินท์ สารสิน 11. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 9. คุณยง รุ่งเรือง ธัญญา ( หอการค้า จ. ปทุมธานี ) 12. คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ 13. คุณสุรงค์ บูลกุล 7. คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์

5 กรรมการเลขาธิการ ดร. เดช เฉิด สุวรรณรักษ์ 2. คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี 4. คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล 1. คุณชูเดช เต ชะไพบูลย์ กรรมการรองเลขาธิการ 3. คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

6 5. คุณพันธ์ พะเนียงเวทย์ 8. คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ( หอการค้า จ. พิษณุโลก ) 9. คุณปรัชญา สมะลาภา ( หอการค้า จ. ระยอง ) กรรมการรองเลขาธิการ 10. คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ( หอการค้า จ. สกลนคร ) 7. ว่าที่ ร. อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ ( หอการค้า จ. เพชรบุรี ) 6. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

7 11. คุณวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ( หอการค้า จ. กระบี่ ) กรรมการรองเลขาธิการ 12. คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ( หอการค้า จ. นนทบุรี )

8 คุณศิรินา ปว โรฬารวิทยา กรรมการนายทะเบียน คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ กรรมการปฏิคม คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการเหรัญญิก

9 2. คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะ สัทธาวรกุล 1. คุณพรพินิจ พร ประภา 4. ดร. สมบัติ ธีระ ตระกูลชัย กรรมการบริหาร 5. คุณศรัณยู ชเนศร์ 3. คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2558 - 2559. รายนาม คณะกรรมการ หอการค้าไทย ตำแหน่งต่างๆ ตาม ข้อบังคับ ประธาน กรรมการ คุณอิสระ ว่อง กุศลกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google