งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่า K (ESCALATION FACTOR) สำหรับสัญญาแบบปรับราคา ได้ ในการประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่า K (ESCALATION FACTOR) สำหรับสัญญาแบบปรับราคา ได้ ในการประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่า K (ESCALATION FACTOR) สำหรับสัญญาแบบปรับราคา ได้ ในการประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง

2 ค่า K คืออะไร “ ค่า K” หรือ ESCALATION FACTOR คือ ตัวเลข ดัชนีที่ใช้วัด การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด วันที่เปิดซองระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งงาน ( แต่ละงวด )

3 เงื่อนไข การใช้ค่า K  จะใช้ " ค่า K" ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับเหมา รับงานจาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร ราชการ ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  ในการทำสัญญาว่าจ้าง คู่สัญญาจะต้องระบุ ในสัญญาให้ชัดเจนว่า เป็นสัญญาแบบปรับ ราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง

4 ใครได้ประโยชน์จากค่า K “ ผู้รับจ้าง ” ช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับเหมา กรณีที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากวัสดุ ก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น โดยให้ได้รับการชดเชย ในส่วนของผลต่างราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ ประกวดราคาได้ เทียบกับวันส่งมอบงานในแต่ ละงวด “ ผู้ว่าจ้าง ” เป็นเครื่องมือป้องกันมิให้ ผู้รับเหมาเอาเปรียบ โดยการบวกราคา วัสดุก่อสร้างเผื่อการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า มากจนเกินไป

5 จะใช้ค่า K ตอนไหน วันที่ส่งงานแต่ละงวด จะต้องคำนวณ " ค่า K" โดย ใช้สูตรตามประเภทงานก่อสร้าง ณ เดือนที่ส่งมอบ งาน เทียบกับ " ค่า K" เดือนที่เปิดซองประกวด ราคา ถ้าการเปลี่ยนแปลงของ " ค่า K" แต่ละงวด งานมีค่ามากกว่าร้อยละ 4 ( หรือ 1.04) ผู้รับเหมา จึงจะสามารถนำ " ค่า K" ไปเรียกร้องขอรับเงิน ชดเชยได้ แต่ขณะเดียวกัน หาก " ค่า K" ของแต่ ละงวดงานมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 4 ( หรือ 0.96) ผู้ จ้างเหมาก็จะเรียกค่างานคืนจากผู้รับเหมาในส่วน ที่ราคาวัสดุก่อสร้างลดลง โดยอาจใช้วิธีการหัก เงินค่างานในงวดถัดไป หรือหักเงินจาก หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

6 จะใช้ค่า K ตอนไหน วันส่งงวด งาน คำนวณค่า K ค่า > 1.04 ค่า < 0.96 ค่าระหว่าง 0.96 ถึง 1.04 จ่ายส่วน ต่างคืนผู้ ว่าจ้าง ชดเชยส่วน ต่างให้ผู้ รับจ้าง จ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา

7 การพิจารณาปรับค่างานจ้าง ใช้สูตร P = (Po) x (K) โดย P= ค่างานต่อหน่วย / ค่างานเป็นงวด ที่ ต้องจ่ายผู้รับจ้าง Po = ค่างานต่อหน่วย / ค่างานเป็นงวด ที่ ระบุในสัญญา Ko= ค่า Escalation Factor ที่หัก 4% ( เพิ่มค่างาน ) หรือ บวกเพิ่ม 4% ( เรียกเงินคืน )

8 จะคำนวณค่า K อย่างไร ค่า K มี 5 ประเภท มีสูตรที่ใช้คำนวณ 35 สูตร (1) งานอาคาร 1 สูตร (2) งานดิน 3 สูตร (3) งานทาง 7 สูตร (4) งานชลประทาน 7 สูตร (5) งานระบบสาธารณูปโภค 17 สูตร

9 สูตร งานอาคาร (1 สูตร )  งานอาคาร ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

10 สูตร งานดิน (3 สูตร )  งานดิน ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo  งานหินเรียง ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo  งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

11 สูตร งานทาง (7 สูตร )  ผิวทาง PC, TC, SC ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  ผิวทาง ST ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  ผิวทาง AC, PM ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

12 สูตร งานทาง (7 สูตร ) ( ต่อ )  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So  ท่อระบายน้ำ ค. ส. ล. ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So  โครงสร้าง ค. ส. ล. และเขื่อนกันตลิ่ง ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So  โครงสร้างเหล็ก ใช้สูตร K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

13 สูตร งานชลประทาน (7 สูตร )  งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So  งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก ใช้ สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So  งานบานระบาย ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45Gt/Go

14 สูตร งานชลประทาน (7 สูตร ) ( ต่อ )  งานเหล็กเสริมคอนกรีต ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So  งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก ใช้สูตร K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo  งานเจาะ ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  งานฉีดอัดน้ำปูน K = Ct/Co

15 สูตร งานระบบสาธารณูปโภค (17 สูตร )  งานวางท่อ AC / PVC – ผู้ว่าจ้างหาวัสดุให้ K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25Mt/Mo – ผู้รับจ้างหาวัสดุ AC เอง K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo – ผู้รับจ้างหาวัสดุ PVC เอง K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

16 สูตร งานระบบสาธารณูปโภค (17 สูตร ) ( ต่อ )  งานวางท่อเหล็กเหนียว / HDPE – ผู้ว่าจ้างหาวัสดุให้ K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo – ผู้รับจ้างหาวัสดุ ท่อเหล็กเหนียว เอง K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 GIPt/GIPo – ผู้รับจ้างหาวัสดุ HDPE เอง K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo

17 สูตร งานระบบสาธารณูปโภค (17 สูตร ) ( ต่อ )  งานอุโมงค์ส่งน้ำ ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo  งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo  งานวางท่อ PVC กลบทราย ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PCo  งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo

18 สูตร งานระบบสาธารณูปโภค (17 สูตร ) ( ต่อ )  ใช้เฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( กฟผ ) มี 5 สูตร  ใช้เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ ) มี 2 สูตร

19 ตัวแปร ค่าดัชนีราคา K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So It/Io t = ค่าดัชนีในเดือนที่ส่งงาน o = ค่าดัชนีในเดือนที่เปิดซอง

20 ค่าดัชนีราคา I= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ C= ดัชนีราคาซีเมนต์ M= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ( ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ ) S= ดัชนีราคาเหล็ก G= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ A= ดัชนีราคาแอสฟัลท์ E= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ F= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว AC= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน PVC= ดัชนีราคาท่อ PVC GIP= ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี PET= ดัชนีราคาท่อ HDPE W= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า

21 หาค่าดัชนี จากที่ไหน ?  เว็บไซต์ ของ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า http://www.price.moc.go.th

22 ค่าดัชนี ปี 2558

23 ทดลองคำนวณค่า K


ดาวน์โหลด ppt ค่า K (ESCALATION FACTOR) สำหรับสัญญาแบบปรับราคา ได้ ในการประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google