งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ ( ราคาท้องถิ่น ) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ ( ราคาท้องถิ่น ) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ ( ราคาท้องถิ่น ) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ. สพฐ.

2 งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้าง ชลประทาน หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่

3 งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้าง ใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่คนเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้ สอยได้ และรวมถึง สนามกีฬา ป้าย ถนน ทางเท้า ที่จอดรถภายในบริเวณ รางระบายน้ำ ท่อ ระบาย บ่อพัก ระบบสุขาภิบาล ระบบ ประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สระน้ำ เขื่อนกันดิน จัดสวน เสา ธง รั้ว ตกแต่งภายใน ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อนและเครื่องกลพิเศษอื่นๆ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่คณะกรรมการกำกับ หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลาง กำหนด

4 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง หาได้จาก... ? ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาปัจจุบันขณะที่ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ( มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่สรุป ราคากลางนั้น ) ส่วนกลาง : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ หากไม่มี ใช้ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือหากไม่มีให้สืบค้นจากท้องตลาดโดยใช้ ราคาต่ำสุด แหล่งที่มาของราคา วัสดุ / ค่าแรงงาน ส่วนภูมิภาค : สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดหรือจังหวัด ใกล้เคียงหรือราคาต่ำสุดที่ สืบค้นในท้องตลาด ค่าแรงงาน : ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง

5 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เว็ปไซต์ ของผู้ผลิต หนังสือราคาวัสดุ ก่อสร้าง www.facebook.com/designobec แผ่นโฆษณา ห้างร้าน ฯลฯ

6 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประมาณราคา

7 ปร.6

8 ปร.5 ( ก )

9

10 ปร.5 ( ข )

11 ตัวอย่าง ปร.4 ก

12

13

14 ใบแสดงการ คำนวณหาค่า FACTOR F สามารถดาวน์โหลดได้ หรือจาก www.facebook.com/designobec

15


ดาวน์โหลด ppt และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ ( ราคาท้องถิ่น ) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google