งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีเกี่ยวกับภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีเกี่ยวกับภาษี
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

2 2.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
สาระการเรียนรู้ 1.ความหมายของภาษีอากร 2.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร 4.ฐานภาษี

3 8.การหลบเลี่ยงและการหนีภาษี
สาระการเรียนรู้ 5.อัตราภาษี 6.วิธีชำระภาษี 7.การอุทธรณ์ภาษี 8.การหลบเลี่ยงและการหนีภาษี

4 สาระการเรียนรู้ 9.ความหมายของการบัญชีภาษีอากร
10.ความแตกต่างระหว่างการบัญชี การเงินกับการบัญชีภาษีอากร

5 ความหมายของภาษีอากร ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่รัฐบาล บังคับ และเรียกเก็บจากเอกชน ผู้ จ่ายจะได้รับผลตอบแทนทางอ้อม เช่นสาธารณูปโภค

6 เป็นธรรมสมบูรณ์ Equity ยุติธรรม Equity
เป็นธรรมสัมพันธ์ Principle สะดวก Simplicity ลักษณะที่ดี แน่นอน Certainty ประหยัด Economy

7 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

8 ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ
ฐานสินทรัพย์ ฐานเงินได้ ฐานภาษี ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ ฐานค่าใช้จ่าย

9 อัตราหรือสัดส่วนของฐาน ภาษีที่กำหนดให้ใช้เรียกเก็บ
อัตราภาษี อัตราหรือสัดส่วนของฐาน ภาษีที่กำหนดให้ใช้เรียกเก็บ อัตรา ภาษีคงที่ อัตราก้าวหน้า อัตรา ถอยหลัง

10 อัตราภาษีคงที่ (Flat Rate or Proportional Rate)
คืออัตราภาษีที่กำหนดอัตราเดียว 30% ไม่เปลี่ยนแปลงตามฐานกำไรสุทธิ

11 อัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Rate)
คืออัตราภาษีที่ผันแปรไปตามขนาดของฐานภาษี ถ้าฐานภาษีมากอัตราภาษีจะสูงเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

12 อัตราภาษีถอยหลัง (Regressive Rate)
คืออัตราภาษีที่ผันแปรไปตามขนาดของฐานภาษี ถ้าฐานภาษีมากขึ้น อัตราภาษีจะลงลง เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น

13 วิธีชำระภาษี 1.การประเมินตนเอง (Self – assessment)
2.การประเมินของเจ้าหน้าที่ (Authaoritative – assessment) 3.การหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

14 การหลบเลี่ยงและการหนีภาษี ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการตีความ
(Tax Avoidance) การหนี้ภาษี (Tax Evasion) ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการตีความ กระทำผิดทางกฎหมาย

15 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
คือการบัญชีที่กิจการต่าง ๆ ต้องใช้ปรับปรุงรายการให้เป็นไปตามหลักการภาษีอากร

16 เช่น การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงื่อนไขในการคำนวณรายได้
เงื่อนไขการถือค่าใช้จ่ายเป็นรายจ่าย

17 เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษีอากร
สร้างความเป็นธรรมต่อหน่วยเก็บภาษี จัดเก็บภาษีตามเป้าหมาย

18 เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษีอากร
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ประโยชน์ต่อกิจการ คือเสียภาษีถูกต้อง เครื่องมือในการวางแผนดำเนินงาน

19 ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร
รายได้บางประเภทซึ่งได้รบการยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณกำไรสุทธิ และค่าใช้จ่ายบางประเภทที่กฎหมายห้ามไม่ให้นำมารวมในการคำนวณกำไรสุทธิ

20 ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร
หรือได้กำหนดอัตราในการหักค่าใช้จ่ายไว้เป็นมาตรฐาน ดังนั้นอาจบันทึกตามหลักการที่กฎหมายกำหนดได้เลย หรือบันทึกตามที่หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปก็ได้

21 ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร
แต่สุดท้ายจะต้องนำมาปรับปรุงกำไรสุทธิตามบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เรียกว่ากำไรสุทธิเพื่อการยื่นเสียภาษี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google