งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของภาษี อากร ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่รัฐบาล บังคับ และเรียกเก็บ จากเอกชน ผู้จ่ายจะ ได้รับผลตอบแทน ทางอ้อม เช่น สาธารณูปโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของภาษี อากร ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่รัฐบาล บังคับ และเรียกเก็บ จากเอกชน ผู้จ่ายจะ ได้รับผลตอบแทน ทางอ้อม เช่น สาธารณูปโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ความหมายของภาษี อากร ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่รัฐบาล บังคับ และเรียกเก็บ จากเอกชน ผู้จ่ายจะ ได้รับผลตอบแทน ทางอ้อม เช่น สาธารณูปโภค

6 ลักษณ ะที่ดี ยุติธรรม Equity เป็นธรรม สมบูรณ์ Equity เป็น ธรรม สัมพัน ธ์ Princi ple แน่นอน Certaint y สะดวก Simpli city ประหยัด Econo my

7 ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีอากร บุคคล ธรรมดา นิติบุคคล ภาษีเงินได้ บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

8 ฐาน ภาษี ฐานเงิน ได้ ฐานสินทรัพย์ ฐานสิทธิ พิเศษใน การ ประกอบก าร ฐาน ค่าใช้จ่ าย

9 อัตรา ภาษี คงที่ อัตรา ก้าวห น้า อัตรา ภาษี อัตราหรือสัดส่วนของ ฐาน ภาษีที่กำหนดให้ใช้ เรียกเก็บ อัตราหรือสัดส่วนของ ฐาน ภาษีที่กำหนดให้ใช้ เรียกเก็บ อัตรา ถอย หลัง

10 อัตราภาษีคงที่ (Flat Rate or Proportional Rate) คืออัตราภาษีที่กำหนด อัตราเดียว 30% ไม่ เปลี่ยนแปลงตามฐาน กำไรสุทธิ อัตราภาษีคงที่ (Flat Rate or Proportional Rate) คืออัตราภาษีที่กำหนด อัตราเดียว 30% ไม่ เปลี่ยนแปลงตามฐาน กำไรสุทธิ

11 อัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Rate) คืออัตราภาษีที่ผันแปร ไปตามขนาดของฐาน ภาษี ถ้าฐานภาษีมาก อัตราภาษีจะสูงเช่น ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา อัตราภาษีก้าวหน้า (Progressive Rate) คืออัตราภาษีที่ผันแปร ไปตามขนาดของฐาน ภาษี ถ้าฐานภาษีมาก อัตราภาษีจะสูงเช่น ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา

12 อัตราภาษีถอยหลัง (Regressive Rate) คืออัตราภาษีที่ผันแปร ไปตามขนาดของฐาน ภาษี ถ้าฐานภาษีมาก ขึ้น อัตราภาษีจะลงลง เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น อัตราภาษีถอยหลัง (Regressive Rate) คืออัตราภาษีที่ผันแปร ไปตามขนาดของฐาน ภาษี ถ้าฐานภาษีมาก ขึ้น อัตราภาษีจะลงลง เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น

13 วิธีชำระภาษี 1. การประเมินตนเอง (Self – assessment) 2. การประเมินของ เจ้าหน้าที่ (Authaoritative – assessment) 3. การหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

14 การหลบเลี่ยงและ การหนีภาษี การหลบ เลี่ยง (Tax Avoidance) การหนี้ภาษี (Tax Evasion) ใช้ช่องโหว่ ทางกฎหมาย ในการตีความ กระทำผิด ทาง กฎหมาย

15 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) คือการบัญชีที่กิจการ ต่าง ๆ ต้องใช้ปรับปรุง รายการให้เป็นไปตาม หลักการภาษีอากร การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) คือการบัญชีที่กิจการ ต่าง ๆ ต้องใช้ปรับปรุง รายการให้เป็นไปตาม หลักการภาษีอากร

16 เช่น 1. การคำนวณกำไร สุทธิเพื่อเสียภาษี 2. เงื่อนไขในการ คำนวณรายได้ 3. เงื่อนไขการถือ ค่าใช้จ่ายเป็น รายจ่าย เช่น 1. การคำนวณกำไร สุทธิเพื่อเสียภาษี 2. เงื่อนไขในการ คำนวณรายได้ 3. เงื่อนไขการถือ ค่าใช้จ่ายเป็น รายจ่าย

17 เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษี อากร 1. สร้างความเป็น ธรรมต่อหน่วยเก็บ ภาษี 2. จัดเก็บภาษีตาม เป้าหมาย เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษี อากร 1. สร้างความเป็น ธรรมต่อหน่วยเก็บ ภาษี 2. จัดเก็บภาษีตาม เป้าหมาย

18 เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษี อากร 3. ป้องกันการ หลีกเลี่ยงภาษี 4. ประโยชน์ต่อ กิจการ คือเสียภาษี ถูกต้อง เครื่องมือ ในการวางแผน ดำเนินงาน เหตุผลการบันทึก รายการตามภาษี อากร 3. ป้องกันการ หลีกเลี่ยงภาษี 4. ประโยชน์ต่อ กิจการ คือเสียภาษี ถูกต้อง เครื่องมือ ในการวางแผน ดำเนินงาน

19 ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร รายได้บางประเภทซึ่งได้ รบการยกเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ต้อง นำมารวมในการคำนวณ กำไรสุทธิ และค่าใช้จ่าย บางประเภทที่กฎหมาย ห้ามไม่ให้นำมารวมใน การคำนวณกำไรสุทธิ ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร รายได้บางประเภทซึ่งได้ รบการยกเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ต้อง นำมารวมในการคำนวณ กำไรสุทธิ และค่าใช้จ่าย บางประเภทที่กฎหมาย ห้ามไม่ให้นำมารวมใน การคำนวณกำไรสุทธิ

20 ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร หรือได้กำหนดอัตราใน การหักค่าใช้จ่ายไว้เป็น มาตรฐาน ดังนั้นอาจ บันทึกตามหลักการที่ กฎหมายกำหนดได้เลย หรือบันทึกตามที่ หลักการบัญชีที่ยอมรับ โดยทั่วไปก็ได้ ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร หรือได้กำหนดอัตราใน การหักค่าใช้จ่ายไว้เป็น มาตรฐาน ดังนั้นอาจ บันทึกตามหลักการที่ กฎหมายกำหนดได้เลย หรือบันทึกตามที่ หลักการบัญชีที่ยอมรับ โดยทั่วไปก็ได้

21 ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร แต่สุดท้ายจะต้องนำมา ปรับปรุงกำไรสุทธิตาม บัญชี ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เรียกว่ากำไร สุทธิเพื่อการยื่นเสียภาษี ความแตกต่างระหว่าง การบัญชีการเงินกับการ บัญชีภาษีอากร แต่สุดท้ายจะต้องนำมา ปรับปรุงกำไรสุทธิตาม บัญชี ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เรียกว่ากำไร สุทธิเพื่อการยื่นเสียภาษี


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของภาษี อากร ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่รัฐบาล บังคับ และเรียกเก็บ จากเอกชน ผู้จ่ายจะ ได้รับผลตอบแทน ทางอ้อม เช่น สาธารณูปโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google