งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558

2 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 45,600,18 2.00 31,553,53 4.07 14,046,6 47.93 69.2 0 รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 19,397,94 8.00 13,848,16 0.76 5,549,78 7.24 71.3 9 รพท. เกาะส มุย 2,917,226. 00 2,242,234.00 674,992. 00 76.8 6 รวม 67,915,35 6 47,643,928.83 20,271,42 7.17 70.1 5

3 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 4,928,616. 00 -100 รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 4,555,842. 89 -100 รพท. เกาะส มุย 1,485,100. 00 -100 รวม 10,969,558. 89 -100

4 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 916,000.0 0 - 0 รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 564,000.0 0 - 0 รพท. เกาะส มุย 120,000.0 0 -100 รวม 1,600,000.0 0 120,000.0 0 1,480,000.00 7.50

5 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 454,675.0 0 -100 รพศ. สุ ราษฎร์ธานี ---- รพท. เกาะส มุย ---- รวม 454,675.0 0 100

6 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลื อ ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 12,590,0 00 8,902,0 00 3,627,0 00 61,00 0 28.80 รพศ. สุราษฎร์ ธานี 6,595,00 0 6,535,9 00 59,10 0 99.10 รพท. เกาะสมุย 4,080,00 0 -- 0.00 รวม 23,265,0 00 15,437,9 00 10,162, 900 4,200, 100 43.68

7 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 86,852,7 00 39,784,500 47,068, 200 45.8 1 รพศ. สุราษฎร์ ธานี ----- รพท. เกาะสมุย 4,080,00 0 0 รวม 90,932,7 00 39,784,500 51,148,2 00 43.7 5

8 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 27,434,0 00.00 21,349,5 30.00 4,970,57 0.00 1,113,9 00.00 18. 11 รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 4,943,00 0.00 4,931,43 0 11,570 99. 76 รพท. เกาะสมุย 920,000. 00 - 520,000. 00 400,00 0.00 56. 53 รวม 33,297,0 00.00 26,280,9 60.00 10,422,0 00.00 1,525,4 70.00 31. 30

9 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ าย แล้ว คงเห ลือ ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 20,888,10 0.00 20,713,7 00.00 --- รพศ. สุราษฎร์ ธานี ----- รพท. เกาะส มุย ----- รวม 20,888,10 0.00 20,713,7 00.00 --0.00

10 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 120,247,031.7 0 116,639,99 2.03 97.00%

11 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 117,359,211.85 105,869, 601.85 90.20

12 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 109,037,587.13 16,492,7 83.15 15.13%

13 ที่รายการสิ่งก่อสร้างได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 9,381, 800 รพ. กาญ จนดิษฐ์ ลงนามสัญญาแล้ว 2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 9,381, 800 รพ. นา สาร ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกวดราคา จ้าง 3 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,174 ตารางเมตร 38,000,000 รพ. บ้าน ตาขุน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกาศ ประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 กำหนดเสนอราคา วันที่ 24 เมษายน 2558 4 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร 79,454,800 รพ. ไชยาอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3 กำหนดเสนอ ราคา วันที่ 24 เมษายน 2558 5 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100, 000 รพ. สต. บ้าน ทำเนียบ ทำสัญญา 6 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100, 000 รพ. สต. ปลายน้ำ เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1 7 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100,0 00 รพ. สต เหนือ คลอง ทำสัญญา 8 อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 3,800,0 00 สสจ. สุ ราษฎร์ ธานี. อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลง นามรับราคาและประกาศผู้ ชนะ

14 ที่รายการครุภัณฑ์ได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก แรกเกิดชนิดความถี่สูง 3,720, 00 รพ. สุ ราษฎร์ ลงนามสัญญาแล้ว 2 เครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพระบบรวม ศูนย์ 4 เตียง 2,060, 000 รพ. สุ ราษฎร์ ลงนามสัญญาแล้ว 3 โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี 1,500, 000 รพ. เกาะส มุย ส่งมอบเมื่อวันที่ 10/4/58 4 กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ 2,580, 000 รพ. เกาะส มุย ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 7/4/58 5 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่ น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอด แอลอีดี 1,450, 000 รพ. กาญ จนดิษฐ์ เบิกจ่ายแล้ว รอส่งมอบ 6 รถพยาบาล ( รถตู้ ) 2,000, 000 รพ. พนม ทำ po รอส่งมอบ 7 รถพยาบาล ( รถตู้ ) 2,000, 000 รพ. ท่าฉางทำ po รอส่งมอบ 8 ยูนิตทำฟัน 9 ชุด 4,950, 000 สุราษฎร์ ธานี. ส่งมอบของ 9 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) 1,294,0 00 สสจ. สุ ราษฎร์ธานี เบิกจ่ายส่งมอบเรียบร้อย แล้ว 1010 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 89,600 0 สสอ. เกาะส มุย เบิกจ่ายส่งมอบเรียบร้อย แล้ว

15 ที่รายการครุภัณฑ์ได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตาราง เมตร ( รวมงานโครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว ) รพร. เวียงสระ ตำบล เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 9,374, 300 รพร. เวียง สระ ลงนามในสัญญาแล้ว 2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตาราง เมตร ( รวมงานโครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว ) รพ. ท่าฉาง ตำบลท่า ฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 9,374, 300 รพ. ท่าฉาง ลงนามในสัญญาแล้ว 3 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต ) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร ( รวมงานโครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว ) สสจ. สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,139, 500 สสจ. สุ ราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาแล้ว

16 ที่รายการครุภัณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 รายการครุภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 197 หน่วยรายการ ได้ทำการลงนามในสัญญา เรียบร้อยหมดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google