งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558

2 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 45,600, ,553, ,046, รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 19,397, ,848, ,549, รพท. เกาะส มุย 2,917, ,242, , รวม 67,915, ,643, ,271,

3 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 4,928, รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 4,555, รพท. เกาะส มุย 1,485, รวม 10,969,

4 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 916, รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 564, รพท. เกาะส มุย 120, รวม 1,600, , ,480,

5 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 454, รพศ. สุ ราษฎร์ธานี ---- รพท. เกาะส มุย ---- รวม 454,

6 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลื อ ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 12,590,0 00 8,902,0 00 3,627, , รพศ. สุราษฎร์ ธานี 6,595,00 0 6,535, , รพท. เกาะสมุย 4,080, รวม 23,265, ,437, ,162, 900 4,200,

7 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 86,852, ,784,500 47,068, รพศ. สุราษฎร์ ธานี รพท. เกาะสมุย 4,080, รวม 90,932, ,784,500 51,148,

8 หน่วยงาน งบประมา ณที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่าย แล้ว คงเหลือ ร้อย ละ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี 27,434, ,349, ,970, ,113, รพศ. สุ ราษฎร์ธานี 4,943, ,931, , รพท. เกาะสมุย 920, , , รวม 33,297, ,280, ,422, ,525,

9 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ าย แล้ว คงเห ลือ ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 20,888, ,713, รพศ. สุราษฎร์ ธานี รพท. เกาะส มุย รวม 20,888, ,713,

10 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 120,247, ,639, %

11 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 117,359, ,869,

12 หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 109,037, ,492, %

13 ที่รายการสิ่งก่อสร้างได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 9,381, 800 รพ. กาญ จนดิษฐ์ ลงนามสัญญาแล้ว 2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 9,381, 800 รพ. นา สาร ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกวดราคา จ้าง 3 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,174 ตารางเมตร 38,000,000 รพ. บ้าน ตาขุน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกาศ ประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 กำหนดเสนอราคา วันที่ 24 เมษายน อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร 79,454,800 รพ. ไชยาอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3 กำหนดเสนอ ราคา วันที่ 24 เมษายน อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100, 000 รพ. สต. บ้าน ทำเนียบ ทำสัญญา 6 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100, 000 รพ. สต. ปลายน้ำ เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1 7 อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 300 ตารางเมตร 3,100,0 00 รพ. สต เหนือ คลอง ทำสัญญา 8 อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 3,800,0 00 สสจ. สุ ราษฎร์ ธานี. อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลง นามรับราคาและประกาศผู้ ชนะ

14 ที่รายการครุภัณฑ์ได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก แรกเกิดชนิดความถี่สูง 3,720, 00 รพ. สุ ราษฎร์ ลงนามสัญญาแล้ว 2 เครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพระบบรวม ศูนย์ 4 เตียง 2,060, 000 รพ. สุ ราษฎร์ ลงนามสัญญาแล้ว 3 โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่ หลอดแอลอีดี 1,500, 000 รพ. เกาะส มุย ส่งมอบเมื่อวันที่ 10/4/58 4 กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ 2,580, 000 รพ. เกาะส มุย ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 7/4/58 5 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่ น้อยกว่า ลักซ์หลอด แอลอีดี 1,450, 000 รพ. กาญ จนดิษฐ์ เบิกจ่ายแล้ว รอส่งมอบ 6 รถพยาบาล ( รถตู้ ) 2,000, 000 รพ. พนม ทำ po รอส่งมอบ 7 รถพยาบาล ( รถตู้ ) 2,000, 000 รพ. ท่าฉางทำ po รอส่งมอบ 8 ยูนิตทำฟัน 9 ชุด 4,950, 000 สุราษฎร์ ธานี. ส่งมอบของ 9 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) 1,294,0 00 สสจ. สุ ราษฎร์ธานี เบิกจ่ายส่งมอบเรียบร้อย แล้ว 1010 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 89,600 0 สสอ. เกาะส มุย เบิกจ่ายส่งมอบเรียบร้อย แล้ว

15 ที่รายการครุภัณฑ์ได้ จัดสรร สถานที่ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตาราง เมตร ( รวมงานโครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว ) รพร. เวียงสระ ตำบล เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 9,374, 300 รพร. เวียง สระ ลงนามในสัญญาแล้ว 2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตาราง เมตร ( รวมงานโครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว ) รพ. ท่าฉาง ตำบลท่า ฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 9,374, 300 รพ. ท่าฉาง ลงนามในสัญญาแล้ว 3 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต ) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร ( รวมงานโครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว ) สสจ. สุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,139, 500 สสจ. สุ ราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาแล้ว

16 ที่รายการครุภัณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน 1 รายการครุภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 197 หน่วยรายการ ได้ทำการลงนามในสัญญา เรียบร้อยหมดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google