งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072 แผนเบิกจ่าย 55 ลบ. 91.04 1,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8549,74214,18721,13829,597 % 0.313.506.639.7411.9316.3718.4323.1632.9147.9371.42100 แผนเบิกจ่าย 55 ปรับปรุง ลบ. 91.04 1,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8548,23911,53216,09221,902 % 0.313.506.639.7411.9316.3718.4323.1627.8438.9654.3774.00 ผลเบิกจ่าย 55 ลบ. 2925008391,2461,7262,3963,1264,3486,3598,8419,551 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8732.27 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29,597.0860 ลบ. เบิกจ่าย 9,551.9545 ลบ. (32.27%) งบประจำ 109.8529 ลบ. เบิกจ่าย 60.0334 ลบ. (54.65%) งบ บุคลากร 82.5084 ลบ. เบิกจ่าย 42.195 8 ลบ. (51.14% ) งบ ดำเนินงาน 27.3445 ลบ. เบิกจ่าย 17.8376 ลบ. (65.23%) งบลงทุน 29,452.9331 ลบ. เบิกจ่าย 9,470.7923 ลบ. (32.16%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,166.6025 ลบ. เบิกจ่าย 995.0500 ลบ. (85.29%) งบบุคลากร 970.1346 ลบ. เบิกจ่าย 847.702 ลบ. (87.38%) งบดำเนินงาน 196.4679 ลบ. เบิกจ่าย 147.3479 ลบ. (75.00%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28,286.3306 ลบ. เบิกจ่าย 8,475.7423 ลบ. (29.96%) รายการผูกพัน เดิม 4,459.3082 ลบ. เบิกจ่าย 2,275.2649 ลบ. (51.02%) รายการใหม่ 23,827.0224 ลบ. เบิกจ่าย 6,200.4773 ลบ. (26.02%) งบดำเนินการเอง 2,772.7560 ลบ. เบิกจ่าย 1,255.0914 ลบ. (45.26%) ค่าที่ดิน 580.0000 ลบ. เบิกจ่าย 411.4898 ลบ. (70.94%) จ้างเหมา 20,474.2664 ลบ เบิกจ่าย 4,533.8961 ลบ. (21.38%) งบอุดหนุน 1.0000 ลบ. เบิกจ่าย 0.3817 ลบ. (38.17%) งบรายจ่ายอื่น 33.3000 ลบ. เบิกจ่าย 20.7470 ลบ. (62.30%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 3

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55เบิกจ่าย 1 - 9 ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.) ร้อยละจำนวน (ลบ.)ร้อยละ สทช.1 และ ทชจ. 844.0532252.750529.94591.302783.19309.8616.33511.94 สทช.2 และ ทชจ. 949.7328170.214417.92779.518451.88585.4619.20582.02 สทช.3 และ ทชจ. 704.9450228.334332.39476.610795.509213.5549.78507.06 สทช.4 และ ทชจ. 1,136.0393272.116323.95863.9230125.428211.0411.17040.98 สทช.5 และ ทชจ. 2,285.7828925.330540.481,360.4523231.763210.1492.58964.05 สทช.6 และ ทชจ. 1,575.5615374.375523.761,201.1860138.82988.8170.21844.46 สทช.7 และ ทชจ. 1,769.2727189.437910.711,579.834885.22184.8226.22671.48 สทช.8 และ ทชจ. 1,371.2697292.391721.321,078.877975.76355.5332.78802.39 สทช.9 และ ทชจ. 1,116.3390355.390431.84760.9486117.574710.5349.03574.39 สทช.10 และ ทชจ. 1,230.0065318.335225.88911.6712106.67318.6720.87601.70 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น. 4 หน่วย : ลบ.

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55เบิกจ่าย 1 - 9 ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.)ร้อยละ จำนวน (ลบ.) ร้อยละ สทช.11 และ ทชจ. 952.9512369.198838.74583.7524128.926713.538.75200.92 สทช.12 และ ทชจ. 1,261.8371829.097465.71432.7396255.493620.2527.38522.17 สทช.13 และ ทชจ. 949.8787352.292437.09597.5863117.978212.4247.47845.00 สทช.14 และ ทชจ. 1,042.9394239.853823.00803.085596.51539.2530.83642.96 สทช.15 และ ทชจ. 917.3714223.191824.33694.179573.55908.0227.61553.01 สทช.16 และ ทชจ. 928.1830328.843535.43599.339485.82319.2544.65844.81 สทช.17 และ ทชจ. 666.4932193.503429.03472.989861.02539.1638.06835.71 สทช.18 และ ทชจ. 641.7821183.360428.57458.421758.53709.1226.01784.05 ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท 486.4724368.171975.68118.300549.549010.1910.75802.21 รวมส่วนภูมิภาค 20,830.91086,466.190231.0414,364.72062,039.24949.79649.80083.12 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55 เบิกจ่าย 1 - 9 ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.)ร้อยละจำนวน (ลบ.)ร้อยละ สกท. 2,058.1489938.591045.601,119.5579158.71627.7145.63522.22 สกส. 1,638.8259718.115643.82920.710367.86934.146.28090.38 สบร. 800.8467164.399220.53636.447547.66415.950.15730.02 สอป. 211.377455.119126.08156.258328.434013.450.00000.00 สสอ. 124.377856.751745.6367.626113.537210.881.52211.22 สวว. 33.00977.185221.7725.82450.49351.500.08340.25 สผง. 24.200310.371442.8613.82895.250921.700.03360.14 สคก. 119.365110.80209.05108.56311.21541.020.10790.09 สกม. 257.7332122.895947.68134.83730.52720.200.04510.02 สสน. 0.34200.319093.280.02300.066619.470.03109.07 สอร. 31.620319.534761.7812.08562.88139.110.29420.93 ศทส. 75.787738.208750.4237.579019.404725.604.18425.52 สสท. 23.161112.896155.6810.26502.14699.272.05198.86 สพร. 3.62381.445439.892.17840.09752.690.00000.00 สสง. 0.20000.197398.630.00270.00683.410.00000.00 สบก. 11.55036.784458.744.76601.453412.580.04430.38 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 3,352.0050922.147627.512,429.857492.90682.770.26580.01 รวมส่วนกลาง 8,766.17523,085.764235.205,680.4110442.67185.0560.73690.69 รวมทั้งสิ้น 29,597.08609,551.954432.2720,045.13162,481.92118.39710.53772.40 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.00 น. หน่วย : ลบ.

7 7 หน่วยที่ยังเบิกจ่าย งปม.55 ผูกพันเดิมยังไม่หมด หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ สทช.119.49005.31004.1800 สทช.2114.23500.334113.9009 สทช.3116.97207.10099.8711 สทช.6231.579017.518914.0601 สทช.8228.772514.999613.7729 สทช.9117.954411.83766.1168 สทช.105131.329571.963659.3659 สทช.11332.113316.289015.8243 สทช.12246.643014.936731.7063

8 8 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ สทช.13113.51005.90957.6005 สทช.14241.658336.84754.8108 สทช.15223.975014.04309.9320 สทช.17243.021226.835616.1856 สทช.18127.42604.106823.3192 สกท.241,613.9356631.2109982.7247 สกส.211,321.9808490.6185831.3623 สอป.195.729918.655077.0749 รวม723,510.331,388.522,121.81 หน่วยที่ยังเบิกจ่าย งปม.55 ผูกพันเดิมยังไม่หมด ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 20,474.2664 ลบ. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 3,126.4794 3,126.4794 ลบ. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 3,126.4794 3,126.4794 ลบ. พิจารณาความเหมาะสม ราคาของ สงป. 106.915 106.915 ลบ. พิจารณาความเหมาะสม ราคาของ สงป. 106.915 106.915 ลบ. รอลงนาม 3,509.3994 3,509.3994 ลบ. รอลงนาม 3,509.3994 3,509.3994 ลบ. ลงนามในสัญญา 13,194.4853 13,194.4853 ลบ. ลงนามในสัญญา 13,194.4853 13,194.4853 ลบ. 15.27% 10.52% 17.15% 64.44% สำรวจออกแบบและ ประมาณราคา 536.9873 536.9873 ลบ. สำรวจออกแบบและ ประมาณราคา 536.9873 536.9873 ลบ. 2.62%

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 18---211113- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 30----31323- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 6---2-1-3- พัฒนาชายแดนภาคใต้ 18------- - สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 7---1--15- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3---1---2- รวม 82---643564- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลงนาม ลงนามใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 1,086-323818751-58720- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 31------130- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 7-------7- พัฒนาชายแดนภาคใต้ 5-------5- สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 1-------1- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 2-------2- อำนวยการ 44------- - รวม 1,176-323818751-29809- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก 65---24-752- บำรุงรักษาทาง 1,002-961716396-136495- อำนวยความปลอดภัย 494314688733-52237- ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ 489-463128-37382- รวม 2,0503114631282161-2321,166- การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 ความก้าวหน้ารายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา) จำนวน 530 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4,916.7488 ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 257 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 257 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 273 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 273 รายการ

14 เดือนมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผนเบิกจ่าย ลบ. 10.34131.24162.773103.00721,030.8933,484.5394,916.7488 % 0.210.631.282.0920.9670.87100 ผลเบิกจ่าย ลบ. 37.508328.232972.0861,906.1742,829.3383,035.102- % 0.766.6819.7738.6757.5461.73- แผน / ผลการเบิกจ่ายโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ปี 55 แผน / ผลการเบิกจ่ายโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 9 ส. ค. 55

15 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ สทช.1 และ ทชจ. 54540.0447196.6418343.34790.054927 สทช.2 และ ทชจ. 37280.124096.0340184.0900-24 สทช.3 และ ทชจ. 1024.658516.76727.8913-0 สทช.4 และ ทชจ. 737.1234- -3 สทช.5 และ ทชจ. 1070.0485- -9 สทช.6 และ ทชจ. 45320.0012106.2344213.7668-24 สทช.7 และ ทชจ. 31399.5442176.1401223.40110.003012 สทช.8 และ ทชจ. 66740.1306338.3585401.7721-29 สทช.9 และ ทชจ. 1480.846911.357465.06234.427210 สทช.10 และ ทชจ. 1863.003322.551140.4522-11 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 15 หน่วย : ลบ. ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55 (เวลา 10.00 น.)

16 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ สทช.11 และ ทชจ. 18153.113516.1861136.9274-9 สทช.12 และ ทชจ. 27201.839359.5288142.3105-11 สทช.13 และ ทชจ. 26186.3733-186.35810.015224 สทช.14 และ ทชจ. 28330.645066.0950264.5500-18 สทช.15 และ ทชจ. 52504.1487155.4071347.99910.742530 สทช.16 และ ทชจ. 34123.19957.4560115.7435-2 สทช.17 และ ทชจ. 222.130012.035110.0949-0 สทช.18 และ ทชจ. 26148.303932.3771115.9268-11 สกส. 369.918030.589839.3282-2 สบร. 22616.1780527.270388.9077 - 1 เหลือจ่ายอยู่ที่ศูนย์กรม -2.7285-- 0 รวมทั้งสิ้น 5304,914.10291,871.02973,035.10197.9713257 16 หน่วย : ลบ. โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55 (เวลา 10.00 น.)

17 17 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) 2551 55.855742.517076.1213.3388 2552 0.0880 100 - 2553 29.558613.529845.7716.0288 25542,973.18872,873.674696.6599.5141 ผลรวม 3,058.6910 2,929.809495.79128.8816 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2554 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55

18 18 มติ ครม.จำนวนรายการงปม.ทั้งสิ้น (ลบ.)สถานะปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ 15 ม.ค. 55352.000 ลงนามแล้ว 3 รายการ จ.อุดรธานี 22 ก.พ. 559151.250 ลงนามแล้ว 2 รายการ จ.นครพนม 7 รายการ จังหวัดนครพนมขอ เปลี่ยนแปลงรายการจาก 7 รายการ เป็น 9 รายการ สศช. จะเสนอ ครม 14 ส.ค. 55 จ.กาญจนบุรี 20 พ.ค. 558200.310 - ประกาศประกวดราคา - สงป.อนุมัติเงินงวดแล้ว จ.ชลบุรี 19 มิ.ย. 55241.435 - ประกาศประกวดราคา - สงป.อนุมัติเงินงวดแล้ว รวม22444.995 โครงการตามมติ การประชุม ครม.นอกสถานที่

19 จบการนำเสนอ 19


ดาวน์โหลด ppt เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google