งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนเบิกจ่าย 55 ลบ ,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8549,74214,18721,13829,597 % แผนเบิกจ่าย 55 ปรับปรุง ลบ ,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8548,23911,53216,09221,902 % ผลเบิกจ่าย 55 ลบ ,2461,7262,3963,1264,3486,3598,8419,551 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29, ลบ. เบิกจ่าย 9, ลบ. (32.27%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (54.65%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (51.14% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (65.23%) งบลงทุน 29, ลบ. เบิกจ่าย 9, ลบ. (32.16%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (85.29%) งบบุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (87.38%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (75.00%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28, ลบ. เบิกจ่าย 8, ลบ. (29.96%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (51.02%) รายการใหม่ 23, ลบ. เบิกจ่าย 6, ลบ. (26.02%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (45.26%) ค่าที่ดิน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (70.94%) จ้างเหมา 20, ลบ เบิกจ่าย 4, ลบ. (21.38%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (38.17%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (62.30%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55เบิกจ่าย ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.) ร้อยละจำนวน (ลบ.)ร้อยละ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. 1, สทช.5 และ ทชจ. 2, , สทช.6 และ ทชจ. 1, , สทช.7 และ ทชจ. 1, , สทช.8 และ ทชจ. 1, , สทช.9 และ ทชจ. 1, สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น. 4 หน่วย : ลบ.

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55เบิกจ่าย ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.)ร้อยละ จำนวน (ลบ.) ร้อยละ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ. 1, สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. 1, สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท รวมส่วนภูมิภาค 20, , , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 9 สค.55 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย 1-31 ก.ค. 55 เบิกจ่าย ส.ค. 55 จำนวน (ลบ.)ร้อยละจำนวน (ลบ.)ร้อยละ สกท. 2, , สกส. 1, สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 3, , รวมส่วนกลาง 8, , , รวมทั้งสิ้น 29, , , , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 9 ส.ค. 55 เวลา น. หน่วย : ลบ.

7 7 หน่วยที่ยังเบิกจ่าย งปม.55 ผูกพันเดิมยังไม่หมด หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช สทช

8 8 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ สทช สทช สทช สทช สทช สกท.241, สกส.211, สอป รวม723, , , หน่วยที่ยังเบิกจ่าย งปม.55 ผูกพันเดิมยังไม่หมด ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 20, ลบ. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 3, , ลบ. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 3, , ลบ. พิจารณาความเหมาะสม ราคาของ สงป ลบ. พิจารณาความเหมาะสม ราคาของ สงป ลบ. รอลงนาม 3, , ลบ. รอลงนาม 3, , ลบ. ลงนามในสัญญา 13, , ลบ. ลงนามในสัญญา 13, , ลบ % 10.52% 17.15% 64.44% สำรวจออกแบบและ ประมาณราคา ลบ. สำรวจออกแบบและ ประมาณราคา ลบ. 2.62%

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลงนาม ลงนามใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 1, พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล พัฒนาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics อำนวยการ รวม 1, การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง 1, อำนวยความปลอดภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ รวม 2, ,166- การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 ความก้าวหน้ารายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา) จำนวน 530 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4, ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 257 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 257 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 273 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 273 รายการ

14 เดือนมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผนเบิกจ่าย ลบ , , , % ผลเบิกจ่าย ลบ , , , % แผน / ผลการเบิกจ่ายโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ปี 55 แผน / ผลการเบิกจ่ายโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 9 ส. ค. 55

15 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี หน่วย : ลบ. ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55 (เวลา น.)

16 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน โครงการที่ แล้วเสร็จ สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ สกส สบร เหลือจ่ายอยู่ที่ศูนย์กรม รวมทั้งสิ้น 5304, , , หน่วย : ลบ. โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55 (เวลา น.)

17 17 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) , , ผลรวม 3, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 55

18 18 มติ ครม.จำนวนรายการงปม.ทั้งสิ้น (ลบ.)สถานะปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ 15 ม.ค ลงนามแล้ว 3 รายการ จ.อุดรธานี 22 ก.พ ลงนามแล้ว 2 รายการ จ.นครพนม 7 รายการ จังหวัดนครพนมขอ เปลี่ยนแปลงรายการจาก 7 รายการ เป็น 9 รายการ สศช. จะเสนอ ครม 14 ส.ค. 55 จ.กาญจนบุรี 20 พ.ค ประกาศประกวดราคา - สงป.อนุมัติเงินงวดแล้ว จ.ชลบุรี 19 มิ.ย ประกาศประกวดราคา - สงป.อนุมัติเงินงวดแล้ว รวม โครงการตามมติ การประชุม ครม.นอกสถานที่

19 จบการนำเสนอ 19


ดาวน์โหลด ppt เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google