งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is Pronoun? Pronoun คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกเป็น 1.Subject รูปประธาน 2.Object รูปกรรม 3.Possessive รูปสำหรับแสดงความ เป็นเจ้าของ 3.1 Possessive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is Pronoun? Pronoun คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกเป็น 1.Subject รูปประธาน 2.Object รูปกรรม 3.Possessive รูปสำหรับแสดงความ เป็นเจ้าของ 3.1 Possessive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 What is Pronoun? Pronoun คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกเป็น 1.Subject รูปประธาน 2.Object รูปกรรม 3.Possessive รูปสำหรับแสดงความ เป็นเจ้าของ 3.1 Possessive Adjective ใช้ นำหน้าคำนาม 3.2 Possessive Pronoun ใช้ตาม ลำพัง

3 SubjectObject Possessive AdjectivePronoun I We You He She It They me us you him her it them my our your his her its their mine ours yours his hers its their Types of Pronoun + n.

4 1.Subject Pronoun คือ สรรพนามที่ทำหน้าที่ ประธาน จะวางไว้หน้ากริยาของประโยค เช่น Suda is a beautiful girl. She has long hair. My father is cooking. He cooks very well.

5 They We

6 Exercise We She It He

7 It They She They

8 It They She He She It They It They It

9 2. Object Pronouns คือ สรรพนามที่ทำหน้าที่กรรม จะวางไว้ หลังกริยาของประโยค และ หลังคำบุพบท with ( กับ ), to ( ยัง, ถึง ), from ( จาก ), for ( สำหรับ, เพื่อ ) My mother calls me. Jane bought a new car for him.

10 กรณีที่กรรมมีมากกว่า 1 ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่ เราจะใช้ ______________ แทน เช่น my mother and father= ______________ a pen and a pencil= ______________ a cat and a dog= ______________ แต่ถ้ากรรมพวกนั้น มี me ( ฉัน ) อยู่ด้วย เราจะใช้ ____ แทน เช่น my mother and I= ______________ my friends and I= ______________ them us

11 Exercise 1.I can't see Mary. I can't see ________. 2.Karen is next to Peter. Karen is next to ________. 3.Can you help Peter and Ann? Can you help _____? 4.Drink your apple juice! Drink ________! 5.We are going to the cinema. Come with ________! 6.These are my bananas. You can't eat _________. 7.Carol is at school. She can't come with ________. 8.The cat is under the chair. Can you see _________? her him them it us them us it

12 9. Dave can't swim. Help ________! 10. It's Kate's birthday today. This is a present for ____. 11. Where are you? I can't see ________. 12. The windows are opened. Close ________. 13. I can't ride a horse. Help ________! 14. My children like Disney films. The video is for _____. 15. I like watches. This nice watch is for _______. 16. My nephew likes cars. The toy truck is for ________. him her you them me them me him

13 her it We It him They them They us

14 3. Possessive คือ สรรพนามแสดงความเป็น เจ้าของ 3.1 Possessive Adjective ใช้นำหน้านาม ถ้าเจ้าของเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ its ถ้า เจ้าของมากกว่า 1 ให้ใช้ their John went out with his friend. That tree drops its leaves in autumn. The girls are talking to their brother.

15 Exercise her his their its

16 our your their my his Their His her His Their

17 Our Her My my Her His Her My her their our her

18 3.2 Possessive Pronoun ใช้ตามลำพัง ในกรณี ที่มีคำนามด้านหน้า และใช้หลังคำบุพบท of ( ของ ) This pen is hers. That is my book not yours. Your car is white but mine is black. She is a friend of mine.

19 theirs his hers yours ours hers theirs yours mine theirs

20 hers his theirs mine ours Yours mine hers his

21 mine hers her my mine your them their my yours

22


ดาวน์โหลด ppt What is Pronoun? Pronoun คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกเป็น 1.Subject รูปประธาน 2.Object รูปกรรม 3.Possessive รูปสำหรับแสดงความ เป็นเจ้าของ 3.1 Possessive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google