งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธี เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัย นาง นุสรา ปิยะศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธี เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัย นาง นุสรา ปิยะศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธี เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัย นาง นุสรา ปิยะศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา nussara@bac.ac.th

2 ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ระดับชั้น ปวส. 2 ได้ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ทุกสาขาวิชา ได้แก่สาขาการบัญชี การตลาด และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าเมื่อทำการทดสอบเก็บ คะแนนรายหน่วย นักศึกษาสาขาการตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลการทดสอบน้อย ที่สุด จนถึงไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 60% ของ คะแนนเต็ม ปัญหาการวิจัย

3 จากการสังเกตระหว่างเรียน นักศึกษาดังกล่าวมี พฤติกรรมต่อไปนี้ 1. ไม่ตั้งใจเรียน 2. คุยกันระหว่างเรียน 3. สมาธิสั้น 4. ไม่ทบทวนบทเรียน จากปัญหาผู้วิจัยได้หาวิธีที่จะช่วยพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อนช่วยเพื่อน ( Peer Assist) คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ ถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยภาษาของเขา เองจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามาก ขึ้น และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีภายในชั้นเรียน ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

4 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการช่วยสอนของเพื่อน วัตถุประสงค์

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

7

8 ก่อนทำการวิจัยนักศึกษากลุ่มทดลองทดสอบครั้ง ที่ 1-2 ไม่ผ่านเกณฑ์ ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 42.85 หลังการทำวิจัย เมื่อทำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน แล้ว ผลการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ทุกคนสอบผ่าน เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 56.25 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ทดสอบย่อยครั้งที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยลดลงเหลือ ร้อยละ 25 เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาก และเพื่อน ที่ช่วยติวทั้ง 4 คนยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควร ประกอบกับวิทยาลัยมีกิจกรรมแข่งขันทักษะที่ นักศึกษาผู้ติวและผู้ถูกติวต้องเข้าซักซ้อมทุกตอน เย็นหลังเลิกเรียน ทำให้นักศึกษาไม่มีเวลาอ่าน ทบทวนบทเรียน จึงทำให้คะแนนสอบที่ได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 สรุปผลการวิจัย

9 การทดสอบครั้งที่ 5-6 มีการพัฒนาขึ้น อยู่ใน เกณฑ์ระดับดี คือ อยู่ในระหว่างร้อยละ 68 แสดง ว่านักศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาตัวองขึ้น จากทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ อยู่ที่ร้อยละ 80 แต่ทางครูผู้สอนจะมี การพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพ ต่อไปและสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้กับ วิชาต่อไปในภาคเรียนหน้าได้ สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

10 พบว่านักศึกษา ที่เป็นกลุ่มทดลอง ยังไม่ตั้งใจ เรียน เวลาเพื่อน ติวก่อนทดสอบก็ไม่ค่อยตั้งใจฟัง ไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน เข้าชั้น เรียนสาย ไม่กระตือรือร้นในการเรียน อภิปรายผล

11 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ 2. เป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่าง เพื่อนภายในชั้นเรียน ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธี เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัย นาง นุสรา ปิยะศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google