งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาการภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีที่ 1 สาขาวิชาสามัญพื้นฐาน นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและพื้นฐาน

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญในรายวิชาการภาษีอากรเนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาในทางการบัญชีมากกว่าการบริหาร อีกทั้งในรายวิชานี้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมิน และนำส่งภาษีเป็นภาษาทางกฎหมายซึ่งการตีความต้องใช้การพิจารณามากกว่าเนื้อหาในรายวิชาอื่น ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนน และเกรดค่อนข้างต่ำ และยังขาดการรับรู้เนื้อหาที่มีความสำคัญในการนำไปปฏิบัติในอนาคตเมื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นทางอาจารย์ผู้สอนจึงต้องทำการศึกษาถึงการพัฒนาการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรายวิชาการภาษีอากรและสามารถสอบผ่านในรายวิชาการภาษีอากรตามหลักสูตร

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาการภาษีอากร

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนทดสอบแบบฝึก รวม E1 (ร้อยละ) คะแนนสอบ หลังเรียน E2 คนที่ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 20 40 100 1 15 17 32 80 85 2 18 33 82.50 90 3 16 4 5 14 30 75 6 19 95 7 8 9 31 77.50 10 320 182 91 คะแนนเต็ม 400 200 จากตารางจะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทำคะแนนจากแบบทดสอบของแบบฝึกทั้ง 2 ชุดได้คะแนนรวมทั้งหมด 320 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91 ดังนั้นประสิทธิภาพแบบฝึกวิชาวิชาการภาษีอากร มีค่าเท่ากับ 80 / 91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งแสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพดีมาก

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนหลังเรียน คนที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลต่าง ก่อนเรียน หลังเรียน (D) X1 X12 X2 X22 1 11 121 17 289 6 36 8 12 144 20 400 64 2 13 169 18 324 5 25 9 10 100 3 7 49 4 19 361 91 รวม 114 1312 182 3326 68 504 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนหลังเรียน การทดสอบ N X S.D. ∑D t -test ก่อนเรียน 10 11.40 1.17 68 11.47 หลังเรียน 18.20 1.22 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่าประสิทธิภาพ 80/91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาการภาษีอากร หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 สวัสดีค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางลัดดาวรรณ คงพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญและพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google