งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
งานวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา การเรียนการสอนรายวิชาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในเรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้เน้นด้านทฤษฏี ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการทั้งหมด ทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และใช้เวลานานในการเรียน และมีคะแนนในการทำแบบทดสอบที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการเรียนการสอนในอนาคต ผู้วิจัยจึงสร้างชุดฝึกช่วยนักศึกษาในการเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
ความเป็นมาของปัญหา : ผลคะแนนการทำแบบทดสอบเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างต่ำ สมมติฐานการวิจัย : ผลคะแนนการทำแบบทดสอบเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสูงขึ้นเมื่อใช้ชุดฝึก ประชากร : นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยวจำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : 1 ชุดฝึกประกอบด้วยเนื้อหา : 1.1 รูปแบบนันทนาการ 1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1.3 ผลกระทบจากการจัดนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

5 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
แบบทดสอบ ก่อนเรียน จัดการเรียน การสอน ชุดฝึก ที่ 1 ชุดฝึก ที่ 2 แบบทดสอบ หลังเรียน ทบทวนเนื้อหา ชุดฝึก ที่ 3 ** จัดการเรียนการสอน 2 คาบ/สัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

7 สรุปผลการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ผลวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 6.74 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ ดังนั้นสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ว่าผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่องการจัดนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยใช้ชุดฝึก ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเรื่องการจัดนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

8 ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวมัตติกา ขวัญใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google