งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1

7 ปัญหาการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น มีปัญหาด้านครูและนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้งานโปรแกรม
เว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อใช่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องการใช้งาน คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

9 ตารางความสำคัญ นักศึกษา คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลังเรียน (X2)
คะแนนความก้าวหน้า คนที่ ( 20 คะแนน) (X2-X1) 1 9 15 6 2 14 18 4 3 17 10 5 13 8 7 19 11 20 12 16

10 ตารางความสำคัญ นักศึกษา คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลังเรียน (X2)
คะแนนความก้าวหน้า คนที่ ( 20 คะแนน) (X2-X1) 18 9 20 11 19 12 7 13 1 21 10 22 2 23 24 5 25 8 26 27 4 16 ค่าเฉลี่ย () 11.04 6.93 5.89

11 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 เท่ากับ 80.19/89.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) สรุป ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

12 สรุปผลการวิจัย 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.04
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.04 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน สรุป ได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (คะแนนความกว่าหน้าเฉลี่ย 5.89 คะแนน)

13 ตารางความสำคัญ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากมีระดับค่าเฉลี่ย() เท่ากับ 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()เท่ากับ 0.88

14 ผลประโยชน์การศึกษาวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google