งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 นางสาวดาวประกาย บัววิชัย
เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิจัยโดย นางสาวดาวประกาย บัววิชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาในการวิจัย ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่เรียนช้าไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อนและมีเวลาเรียนจำกัด ครูขาดสื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จำนวนนักเรียน 4 ห้องรวมทั้งสิ้น 160 คน

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียรายวิชาการใชโปรแกรมนำเสนอข้อมูลสำหรับนักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 3 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 4. เพื่อเพื่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใชโปรแกรมนำเสนอข้อมูลสำหรับ นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่ 3

9 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 หัวข้อหลักที่ประเมิน
ตารางประเมินคุณภาพของการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อสำหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (160 คน) หัวข้อหลักที่ประเมิน ความคิดเห็นเฉลี่ย ( ) S.D ความหมาย 1. เนื้อหาวิชา 3.82 0.43 ดี 2. การนำเสนอเนื้อหา 4.07 0.45 ดีมาก 3. การจัดการบทเรียน 3.97 0.46 4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4 0.95 เฉลี่ย 4.0 0.11

11 สรุปผลการวิจัย จากการดำเนินการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยการใช้สื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณนพศักดิ์(2544) ที่พบว่าได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นนักศึกษาจำนวน 160 คน หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนจบแล้ว ทำการทดสอบด้วยแบบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีจากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาทำการวิเราะห์ตามหลักสถิติ และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความคงทนทางการเรียนจากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจบบทเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์และ 1 เดือน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสื่อมัลติมีเดียการสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ตามสมมติฐาน

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1. ได้สื่อการสอนมัลติมีเดียวิชาการใชโปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3และส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้สื่อมัลติมีเดีย 3. เป็นแนวทางใรการพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนในรายวิชาอื่น ของสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google