งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ ผู้วิจัย : นายทศพร ชัยนุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้า 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ในการลงปฏิบัตินักเรียนจะต้องใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะออสซิลโลสโคป จากข้อมูลปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปของนักเรียน ปวช.2 ส่วนใหญ่จะใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

3 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและการทดสอบซ้ำ ของนักเรียน ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเกิดทักษะในการออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อ แก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณ ไฟฟ้า ของนักเรียน ปวช .2 ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)ให้มีทักษะการใช้งานอย่างถูกต้อง

5 ตารางที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 1
จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย สถิติt – test พบว่าค่า t คำนวณ สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนน X SD D SDd t Sig. ก่อนเรียน 3.5938 19.201* 0.000 หลังเรียน 5.7813

6 ตารางที่ 2 การทดสอบครั้งที่ 2
จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย สถิติt – test พบว่าค่า t คำนวณ สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนน X SD D SDd t Sig. ก่อนเรียน 5.7500 1.6875 8.753* 0.000 หลังเรียน 7.4375

7 ตารางที่ 3 การทดสอบครั้งที่ 3
จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย สถิติ t – test พบว่าค่า t คำนวณ สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนน X SD D SDd t Sig. ก่อนเรียน 7.4063 5.891* 0.000 หลังเรียน 8.5625

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า 2 ซึ่งใช้กับนักศึกษาระดับ ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 32 คน สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการทดสอบซ้ำหลายครั้ง ซึ่งการวิจัยใช้วิธีการทดสอบซ้ำ จำนวน 3 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่ห่างกัน 1 เดือน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ คือ ระดับ 0.05


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google