งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ

2  ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชาการจัดแสดงสินค้า  ผู้เรียนขาดจินตนาการในการออกแบบร้านค้าและการจัดวาง สินค้า  ผู้เรียนขาดทักษะในการวางแผนจัดแสดงสินค้าในการคิดเพื่อ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนขาดแนวคิดในการออกแบบจัดแสดงสินค้าอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

3  1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนการ สอนแบบวาดภาพการจัดแสดงสินค้าของ นักเรียนปวช.2  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบ จัดร้านค้าจากการวาดภาพการจัดแสดง สินค้า

4 กลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นปวช.2 สาขางานการ ขายของวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 250 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นปวช.2 สาขางาน การขาย ของวิทยาลัเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยวิธีการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Random Sampling) มา 1 ห้อง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนวิชาการจัด แสดงสินค้าเป็นแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยการใช้เทคนิคการเรียน การสอนแบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาด ภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เทคนิคการเรียน การสอนแบบการ วาดภาวิชาการจัด แสดงสินค้า ความพึงพอใจใน การใช้เทคนิค การสอนแบบวาด ภาพวิชาการจัด แสดงสินค้า

6  ผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอน แบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดง สินค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการ วาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7

8 1. ผลสัมฤทธิ์จากการจัดเรียนรู้โดยการใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาดภาพ วิชาการจัดแสดงสินค้าสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

9 ตาราง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อการใช้เทคนิคการ เรียนการสอนแบบการวาดภาพวิชาการ จัดแสดงสินค้าของนักเรียนชั้นปวช. 2 สาขางาน การขาย รายการ ระดับความ พึงพอใจ เกณฑ์ ประเมิน S.D. 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการออกแบบวาดภาพ ร้านค้า 3.93 0.7 7 มาก 2. นักศึกษามีในการออกแบบวาดภาพร้านค้าและ ออกแบบการจัดวางสินค้าได้สวยงามเหมาะสม 3.74 0.5 9 มาก 3. นักศึกษามีความพอใจในการวาดภาพช่วยในการ กำหนดงบประมาณการตกแต่งร้านค้า 3.84 0.6 8 มาก 4. นักศึกษามีความพึงพอใจในความมีอิสระในการออ แบบและมีเข้าใจในบทเรียน 3.82 0.6 3 มาก 5. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้โปแกรม สำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล 3.72 0.5 4 ปาน กลาง ภาพรวมความคิดสร้างสรรค์ 3.810.6 4 มา ก

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  จากผลการวิจัยนี้สามารถชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การ ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบการวาดภาพ วิชาการจัดแสดงสินค้าส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ดังนั้นผู้สอนทั้งในสาขาวิชาเดียวกันหรือ ต่างสาขาวิชาควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้โดยโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอน แบบการวาดภาพวิชาการจัดแสดงสินค้า โดยการ นำเอาวิธีการสอนดังกล่าวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในการเรียนการ สอนวิชาอื่น ๆ และกับผู้เรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt สุนันทา โสรณสุทธิ์ ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google