งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำ ความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นที่ สอนโดยใช้ ชุดสาธิตการต่อวงจร

2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับ อากาศ 1 ( ) ของนักเรียน ปวช.2/4 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็น ที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจร 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็น ที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจร

3 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีการเรียนเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นที่สอนโดยใช้ ชุดสาธิตการต่อวงจร ได้แก่ นักเรียน สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 38 คน ระหว่างการเรียนด้วยสื่อการสอนชุดสาธิตการต่อวงจร กับ การเรียนปกติ 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นของ นักเรียนชั้นปวช.2/4

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมดจำนวน 38 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียวจำนวน 38 คน มีลักษณะของการทดสอบนักเรียน ก่อนเรียน (Pre-test) ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treament) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)

5 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ( ) คะแนน ร้อยละ 𝑥 S.D. คะแนนทดสอบก่อนเรียน 35 5.8 2.91 คะแนนทดสอบหลังเรียน 82 1.3 1.72

6 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นของ นักเรียนชั้นปวช.2/4 โดยใช้ ชุดสาธิตการต่อวงจร พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (S.D. = 2.91)และผมสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. =1.72) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ( ) เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็น ของนักเรียนชั้นปวช.2/4 ที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจรพบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.8 (S.D. = 2.91) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. = 1.72) ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

8 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างสื่อที่ใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อการสอนแบบให้นักเรียนได้ฝึกทำจริงให้มากขึ้น ควรมีการพัฒนารูปแบบของสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google