งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวรุ่งนภา โกษาวัง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไปได้
ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไปได้

3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน – หลังเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน – หลังเรียน ด้วยชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน

4 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน(S.D.)
ตารางสรุปผล ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียน และ หลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติ   ระยะเวลา คะแนนเต็ม ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน(S.D.) ก่อนเรียน 40 15.83 4.93 หลังเรียน 32.32  3.18

5 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ใช้ชุดฝึกปฎิบัติ     ผลสัมฤทธิ์ กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย S.D ∑D ∑D2 t แบบทดสอบก่อนเรียน 48  15.83 4.93 676 11,872 24.78** แบบทดสอบหลังเรียน  32.32 3.18 **   มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

6 การใช้ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สรุปผลการวิจัย การใช้ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ของผู้เรียนจำนวน 48 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนใช้ชุดฝึกปฎิบัติ รวม และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังใช้ เป็น จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดค่าผลต่างของคะแนนเป็น สรุปได้ว่าหลังการใช้ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7 1. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 2. นำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า 3. ได้พัฒนาชุดฝึกปฎิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google